Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Taip. Įranga aprūpinti 38 Škotijos teismai.

Visiems gautiems prašymams taikomi Reglamento Nr. 1206/2001 10–12 ir 17 straipsniai. Tokiais atvejais netaikomos jokios kitos vietinės reikšmės procedūros.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Nėra jokių apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Įstatymuose apribojimų nenumatyta. Gali būti apribojimų dėl praktinių priežasčių (pavyzdžiui, kai kalbama apie fizinius objektus, kuriuos turi prašantysis teismas ir su kuriais liudytojas negali susipažinti).

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Įstatymuose apribojimų taip pat nenumatyta. Anksčiau naudotos teismo salės ir kitos salės. Tinkamas sąlygas nustato apygardos teisėjas (Sheriff) ir jo sekretorius teisme, kuriame prašymas gautas.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Apklausas galima įrašyti.

Bet kokiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdis gali būti įrašytas tiek vaizdo konferencijos įrašymo, tiek jos stebėjimo vietoje, gali būti tikslingiau prašančiajam teismui tiesiogiai įrašyti teismo posėdį.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Abiem atvejais paprastai apklausa vykdoma anglų kalba.

Jeigu prašantysis teismas pageidauja, kad apklausa būtų vykdoma kita kalba, reikalingas vertėjas žodžiu, kad teismo posėdis būtų verčiamas į anglų kalbą toms bylos šalims, kurios nesupranta prašančiojo teismo kalbos.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Pagal Reglamento Nr. 1206/2001 18 straipsnį prašomasis teismas turėtų pasirūpinti, kad posėdyje dalyvautų vietinis vertėjas.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Pagal Reglamento Nr. 1206/2001 11 straipsnio 4 dalį vietos teismas bylos šalims praneša atitinkamą informaciją. Paprastai pranešimas siunčiamas pirmos klasės registruotu laišku.

Apskritai taikomos esamos taisyklės dėl pranešimo, t. y. pranešti reikia ne mažiau kaip prieš 48 valandas. Vis dėlto praktikoje suteikiamas ilgesnis pranešimo laikotarpis, nes paprastai apklausų laikas nustatomas prieš kelias savaites.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Paprastai kitoms šalims neperkeliamos Škotijos teismų tarnybos išlaidos dėl vaizdo konferencijų įrenginių naudojimo.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Prašantysis teismas tinkamai apie tai praneša naudodamasis A forma. Šią informaciją būtų tikslinga nukopijuoti į F formą, kuri vėliau įteikiama liudytojui. Jokių papildomų reikalavimų vietos teismas nenustato.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Tokia tvarka nenustatyta. Prašantysis teismas gali reikalauti pateikti tokius dokumentus, kaip pasas arba vairuotojo pažymėjimas, ir tokie reikalavimai taip pat būtų taikomi liudytojui. Visi dokumentiniai tapatybės įrodymai tikrinami apklausos dieną pagal prašančiojo teismo nustatytus reikalavimus.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Jeigu prašantysis teismas reikalauja priesaikos, vietos teismui reikia žinoti, kokios yra prašančiojo teismo taikomos procedūros (pavyzdžiui, reikia šventos knygos arba vartojamos tam tikros formuluotės).

Gali būti, kad vietos teismas papildomai reikalaus Škotijoje duodamos priesaikos, tačiau tai yra apygardos teismo pirmininko diskrecijai priskiriamas klausimas.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Atlikdamas parengiamuosius darbus vietos teismas susirenka prašančiojo teismo kontaktinę informaciją ir šią informaciją perduoda Škotijos teismų tarnybos Elektroninių paslaugų teikimo padaliniui (ESDU).

Tada ESDU susisiekia su prašančiojo teismo darbuotojais, siekdamas susitarti dėl įrenginių išbandymo laiko ir vietos. ESDU taip pat dalyvauja apklausoje ir valdo vietos įrenginius bei sprendžia kilusias technines problemas.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Visi specialūs prieigos reikalavimai arba informacija apie sveikatos būklę, kuri gali turėti įtakos pasirenkant apklausos vietą arba laiką.

Paskutinis naujinimas: 01/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.