Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Įrodymus galima rinkti per vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, arba šios valstybės narės teismas gali tai daryti tiesiogiai. Visose civilinėse ir komercinėse bylose taikomas Civilinio proceso kodekso (Zakon o pravdnem postopku, toliau – ZPP) 114a straipsnis, kuriame numatyta, kad jeigu šalys sutinka, teismas gali leisti šalims ir jų teisiniams atstovams per posėdį būti skirtingose vietose ir atlikti procesinius veiksmus toje vietoje tik jeigu iš teismo posėdžio rengimo vietos iki šalių ir atstovų buvimo vietos ar vietų, ir atvirkščiai, įmanomas vaizdo ir garso perdavimas (vaizdo konferencija). Laikantis šių sąlygų teismas taip pat gali nuspręsti rinkti įrodymus apklausdamas šalis ir liudytojus, taip pat apklausdamas ekspertus.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Vaizdo konferencija gali būti naudojama šalims ir liudytojams apklausti, taip pat ekspertui apklausti. Šalys ir atstovai (pavyzdžiui, advokatai) visus procesinius veiksmus gali atlikti per vaizdo konferenciją.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Paprastai šalys ir teisiniai atstovai visus procesinius veiksmus gali atlikti iš atokios vietos. Pagal ZPP per vaizdo konferenciją galima rinkti tik išsamiai išvardytus įrodymus (šalių ir liudytojų apklausa, eksperto apklausa). Todėl vaizdo konferencijos negalima naudoti renkant įrodymus, kai reikia patikrinti vietą arba ištirti dokumentus.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Paprastai šalys ir teisiniai atstovai visus procesinius veiksmus gali atlikti iš atokios vietos. Netaikomi jokie apribojimai dėl buvimo vietos, jeigu šalis yra ne teisme.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

ZPP 125a straipsnyje numatytas garso ir vaizdo įrašymo per teismo posėdį teisinis pagrindas. Pagal šią nuostatą senato pirmininkas gali įpareigoti įrašinėti teismo posėdžio vaizdą ir garsą. Tai reiškia, kad senato pirmininkas, kuris nagrinėja bylą, turi diskreciją nuspręsti, ar bus įrašomas posėdžio garsas ir vaizdas. Pagal 114a straipsnį šalis neturi teisės reikalauti, kad teismas leistų rengti vaizdo konferenciją. Teismas taip pat gali inicijuoti prašymą surengti vaizdo konferenciją, tačiau tokiu atveju reikalingas šalių sutikimas. Sprendimas, kuriuo teismas įpareigoja rengti vaizdo konferenciją, turi būti priimtas likus pakankami laiko iki numatomo teismo posėdžio, atsižvelgiant į laiką, reikalingą techniškai pasiruošti, ir šalims turi būti pakankamai anksti pranešta apie tai, ar jos turi atvykti į teismą.

Nuo 2011 m. bent vienoje kiekvieno Slovėnijos apylinkės teismo (11 vietovių) patalpoje įrengta visa vaizdo konferencijai ir tokiam ryšiui įrašyti būtina įranga. Galima įrašyti tik garsą ar vaizdą arba ir garsą, ir vaizdą. Teismai taip pat gali naudotis trim mobiliosios vaizdo konferencijos įrangos rinkiniais vietos arba kituose teismuose. Kadangi vaizdo konferencija rengiama centralizuotai, teisėjui įpareigojus, kiekviena vaizdo konferencija gali būti įrašoma.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Pagal reglamento 10–12 straipsnius apklausas gali atlikti prašomasis teismas šio teismo oficialiąja kalba (slovėnų ir nacionalinių bendruomenių kalbomis, kurias oficialiai vartoja šių bendruomenių vietos teismai, t. y. italų arba vengrų), ir prireikus verčiant į šaliai ar kitam bylos dalyviui suprantamą kalbą, jeigu jie to prašo, arba jeigu teismas nustato, kad šalis ar kitas bylos dalyvis nesupranta slovėnų kalbos.

Pagal reglamento 17 straipsnį apklausą tiesiogiai atlieka prašantysis teismas. Tokiu atveju apklausa gali būti atliekama užsienio kalba, jeigu yra užtikrinamas tinkamas vertimas į šaliai ar kitam bylos dalyviui suprantamą kalbą.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu yra pasitelkiami teismo vertėjai, vertėją gali pasikviesti prašomasis arba prašantysis teismas (atsižvelgiant į teismų tarpusavio susitarimą). Be to, teismo vertėjai žodžiu gali būti prašomojo arba prašančiojo teismo ar dar kitoje buvimo vietoje.

Praktiškai teismo vertėjai žodžiu būna asmens, kuriam reikalingas vertimas, buvimo vietoje, t. y. prašomojo teismo vietoje, jeigu apklausos prašantis teismas rengia ją savo kalba pagal reglamento 17 straipsnį arba prašančiojo teismo buvimo vietoje, jeigu apklausą pagal reglamento 10–12 straipsnius rengia prašomasis teismas.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Asmuo, kurį numatoma apklausti, turi būti šaukiamas į teismą asmeniškai ir raštu. Šaukime į teismą, be kita ko, nurodomas asmens apklausos laikas ir vieta. Kai kurie liudytojai dėl senyvo amžiaus, ligos ar sunkios fizinės negalios gali būti apklausiami namuose. Civilinio proceso įstatyme nenurodyta, prieš kiek laiko liudytojams reikia įteikti šaukimą į teismą; tačiau šalims turi būti palikta pakankamai laiko pasirengti teismo posėdžiui – bent 15 dienų nuo šaukimo į teismą įteikimo dienos. Šis terminas netaikomas, jeigu asmuo šaukiamas atvykti į teismą kaip liudytojas.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Pagal ZPP 153 straipsnį rinkti įrodymus prašanti šalis turi sumokėti užstatą renkant įrodymus patirtoms išlaidoms padengti. Jeigu įrodymus, kuriuos numatoma rinkti, siūlo abi šalys, teismas gali nuspręsti, kad abi šalys turi įmokėti sumą lygiomis dalimis. Išlaidos kompensuojamos pagal bylos baigtį.

Slovėnijos Respublikoje vaizdo konferencijos yra nemokamos.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

ZPP papildomų sąlygų nenustatyta.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Prieš apklausiant liudytojus jie turi nurodyti savo vardą ir pavardę, tėvavardį, profesiją, adresą, gimimo vietą, amžių ir santykį su šalimis (ZPP 238 straipsnio 3 dalis).

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

ZPP priesaikos davimas nenumatytas. Pagal 238 straipsnį teismas prieš prasidedant apklausai įspėja liudytojus, kad jie turi sakyti tiesą ir nieko neslėpti, o po to įspėja juos apie melagingų parodymų davimo pasekmes.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

ZPP tokios nuostatos nėra.

Praktiškai likus bent savaitei iki vaizdo konferencijos ryšys išbandomas siekiant patikrinti, ar jis veikia ir yra tinkamos kokybės, taip pat ištaisomi visi trūkumai. Taip užtikrinama, kad per posėdį dalyvaujantis technikos specialistas galėtų nesunkiai valdyti vaizdo konferencijos įrangą, nes bandymus reikia atlikti iš anksto. Teismai pateikdami prašymą arba vėliau apsikeičia asmenų, kurie bus atsakingi už techninius vaizdo konferencijos aspektus, kontaktiniais duomenimis.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

ZPP tokios nuostatos nėra.

Praktiškai prašantysis teismas kartu su prašymu siunčia prašomajam teismui formą su visa technine informacija apie vaizdo konferencijos sistemą ir eksperto, kuris bus atsakingas už vaizdo konferencijos techninius aspektus, kontaktinius duomenis. Abiem teismams reikalinga informacija apie vaizdo konferencijų sistemas, ryšio tipą (ISDN, IP), ryšio greitį, adresą (telefono numeris), bandomosios vaizdo konferencijos kalbą, datą ir laiką, laiko skirtumą, jei jis yra, ir technikos specialisto, atsakingo už techninius klausimus, kontaktiniai duomenys.

Paskutinis naujinimas: 16/03/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.