Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Jā, liecības var sniegt abos minētajos veidos. Šajā saistībā ir izstrādātas ad hoc procedūras. Beļģijas tiesību aktos nav noteikumu attiecībā uz videokonferenču rīkošanu, bet tie neliedz izmantot šādas konferences.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Liecības var sniegt gan liecinieki, gan eksperti. Praksē liecības no pusēm jau pieņemtas saskaņā ar 17. pantu.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Šajā saistībā piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā atrodas tiesa, kas iesniegusi pieprasījumu. Pieprasīto pierādījumu iegūšana nedrīkst būt pretrunā Beļģijas valsts tiesību aktos noteiktajiem pamatprincipiem (17. panta 5. punkta c) apakšpunkts).

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Nopratināšana, izmantojot videokonferenci, nav obligāti jārīko tiesā.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, saskaņā ar saviem noteikumiem nosaka, vai uzklausīšana ir jāieraksta, un veic attiecīgos pasākumus.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

a) tikai nīderlandiešu, franču vai vācu valodā (Beļģijas tiesību akti);

b) nav prasību attiecībā uz valodu.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, nodrošina tulka pakalpojumus un sedz tulkošanas izmaksas. Parasti tulks nodrošina pakalpojumu tiesā, kas iesniedz pieprasījumu, videokonferences norises laikā. Tomēr nav iemesla, kādēļ tulks nevarētu fiziski atrasties liecinieka atrašanās vietā.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Tas ir noteikts tās valsts tiesību aktos, kurā atrodas tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Izmaksas sedz tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

Tālruņa savienojumu ierosina tiesa, kas iesniedz pieprasījumu. Ceļa izdevumus arī sedz tiesa, kas iesniedz pieprasījumu. Centrālā institūcija to norāda tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, pieprasījuma saņemšanas apstiprināšanas brīdī.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Ārvalsts tiesa informē liecinieku par uzaicinājuma vēstuli, kurā norādīts, ka sadarbība notiek pēc brīvprātības principa.

Centrālā institūcija lūdz tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, nosūtīt uzaicinājuma vēstuli pirms J veidlapas nosūtīšanas. Šajā vēstulē skaidri norāda, ka attiecīgā persona ir informēta par to, ka ierašanās uz uzklausīšanu ir brīvprātīga.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Tas tiek veikts saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Kāds no centrālās institūcijas darbiniekiem uz laiku uzņemas koordinatora pienākumus, lai vienotos par tādiem praktiskiem jautājumiem kā izmēģinājuma uzklausīšanas un faktiskās uzklausīšanas dienu un laiku.

Administrators/lietvedis ir atbildīgs par sistēmas ieslēgšanu un izslēgšanu.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Papildinformācijas pieprasījumus tiesai, kura iesniedz pieprasījumu, centrālā institūcija iesniedz pirms uzklausīšanas.

Lapa atjaunināta: 23/02/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.