Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Bulgārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Jā, pierādījumus var iegūt abos veidos. Procedūras tiek izstrādātas pēc ad hoc principa. Bulgārijas tiesību aktos nav paredzēti noteikumi par pierādījumu iegūšanu videokonferencē, bet šāda pierādījumu iegūšana nav arī aizliegta. Pieprasījumi iegūt pierādījumus, tostarp ar videokonferences palīdzību, tiek iesniegti rajona tiesai, kuras ģeogrāfiskās jurisdikcijas apgabalā ir jāveic pierādījumu iegūšana (2008. gada Civilprocesa kodeksa (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) 617. panta 1. punkts). Bulgārijā apgabala tiesa, kuras ģeogrāfiskās jurisdikcijas apgabalā ir jāveic nepastarpināta pierādījumu iegūšana, ir kompetenta atļaut nepastarpinātu pierādījumu iegūšanu (2008. gada GPK 617. panta 2. punkts). Kompetento tiesu var atrast, izmantojot meklēšanas rīku, kas pieejams Eiropas e-tiesiskuma portālā/Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantā. Pieprasījumā jāiekļauj šāda informācija: procesā iesaistīto pušu vārdi un adreses, lietas būtība un priekšmets, veicamās pierādījumu iegūšanas procedūras apraksts utt. Jāizmanto šādas veidlapas: A veidlapa. Pierādījumu iegūšanas pieprasījums (saskaņā ar 10. līdz 12. pantu); I veidlapa. Nepastarpinātas pierādījumu iegūšanas pieprasījums (saskaņā ar 17. pantu). Bulgārijai nav, un tā nav noslēgusi nolīgumus vai vienošanās ar citām ES dalībvalstīm, lai atvieglotu pierādījumu iegūšanu, kas ir saderīgi ar Regulu (EK) Nr. 1206/2001. Regulas (EK) Nr. 1206/2001 piemērošana ir prioritāra attiecībā pret nolīgumiem, ko Bulgārija noslēgusi ar citām dalībvalstīm pēc to ierosinājuma attiecībā uz pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Nē, šādu ierobežojumu nav. Bulgārijas Civilprocesa kodeksā atšķirībā no Kriminālprocesa kodeksa (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK) nav iekļauti īpaši noteikumi par pierādījumu iegūšanu videokonferencē, un attiecīgajai tiesai, kuras ģeogrāfiskās jurisdikcijas apgabalā tiek veikta pierādījumu iegūšana, ir rīcības brīvība attiecībā uz to, kuras personas būtu jānopratina šādā veidā (GPK 617. panta 1. un 2. punkts). Saskaņā ar GPK nopratināt var gan lieciniekus, gan ekspertus, kā arī pašus lietas dalībniekus. Nepilngadīgas personas ir atļauts nopratināt tikai to likumiskā pārstāvja klātbūtnē, bet bērnus nedrīkst nopratināt ja viņi ir jaunāki par 10 gadiem (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 15. pants (Zakon za zakrila na deteto)).

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Nē, nav noteikumu, kas uzliktu šādus ierobežojumus. Ja tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, vai tiesai, kas saņem pieprasījumu, nav pieejams videokonferences rīkošanai nepieciešamais aprīkojums, šādu aprīkojumu tiesām var nodrošināt, noslēdzot līgumu.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Saskaņā ar GPK 163. panta 1. punktu personas parasti tiek nopratinātas attiecīgās tiesas ēkā. Svarīgu iemeslu dēļ nopratināšanu alternatīvi var veikt ārpus tiesas, ar noteikumu, ka ir pieejams tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams pierādījumu iegūšanai videokonferencē un ka lietas dalībniekiem ir paziņots par piedalīšanos šādā videokonferencē.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Uzklausīšanu videokonferencē var veikt tikai ar pušu piekrišanu (GPK 148. pants). Tikai tai komandai, kas rīko videokonferenci, ir tiesības ierakstīt uzklausīšanu. Attiecīgajai tiesai, kuras ģeogrāfiskās jurisdikcijas apgabalā notiek uzklausīšana, ir rīcības brīvība izlemt, vai uzklausīšanas videokonference ir jāieraksta. Var veikt uzklausīšanas audioierakstu. Šāds audioieraksts tiek glabāts datu nesējā, kas ir daļa no lietas materiāliem.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

Visas Bulgārijas tiesas rīko uzklausīšanu oficiālajā valodā (bulgāru valodā), un vajadzības gadījumā tiek nodrošināts tulks. Ja ir iesniegts pieprasījums par pastarpinātu pierādījumu iegūšanu saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, izmanto tās tiesas valodu, kura ir saņēmusi pieprasījumu. Ja ir iesniegts pieprasījums par nepastarpinātu pierādījumu iegūšanu saskaņā ar 17. pantu, tad tiek izmantota pieprasījuma iesniedzējas tiesas valoda atkarībā no nosacījumiem, ko noteikusi kompetentā apgabala tiesa.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Bulgārijas tiesību akti nereglamentē šo jautājumu. Tulkus nodrošina pēc ad hoc principa, un šim nolūkam: pieprasījuma iesniedzēja tiesa, ja nepieciešams, nodrošina tulka klātbūtni personai, kura tiks nopratināta. Pieprasījumā tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, norāda valodu, kas jālieto, un informē par to pieprasījuma saņēmēju tiesu. Pieprasījuma iesniedzēja tiesa un pieprasījuma saņēmēja tiesa vajadzības gadījumā var pieprasīt, lai tiesvedība pilnībā vai daļēji notiktu svešvalodā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vai nopratināmās personas pieprasījuma pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts nodrošina tulku, ja nepieciešams.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Cik daudz laika jāatvēl, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt paziņojumu? Bulgārijas tiesību aktos nav īpašu noteikumu par šo jautājumu, bet jāpiemēro vispārīgie noteikumi par tiesas sēžu rīkošanu un par liecinieku, personu un ekspertu uzaicināšanu uz tiesas sēdi saskaņā ar GPK. Personām jānosūta iepriekšējs uzaicinājums uz tiesas sēdi, kas tām jāsaņem vismaz septiņas dienas pirms paredzētā tiesas sēdes datuma (GPK 56. panta 3. punkts). Procedūra, lai veiktu nopratināšanu videokonferencē, tiek organizēta saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas valsts tiesību aktiem.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Bulgārijas tiesa nepieprasa maksu par videokonferences izmantošanu. Pieprasījumu iesniedzēja tiesa atlīdzina ekspertiem un tulkiem samaksāto maksu un izmaksas, kas radušās, organizējot videokonferenci. Pēc pieprasījuma saņēmējas tiesas lūguma pieprasījuma iesniedzējai tiesai jānodrošina to izmaksu atlīdzināšana, kas radušās saistībā ar videokonferences rīkošanai paredzētā aprīkojuma izmantošanu.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Bulgārijas procesuālās tiesības neparedz īpašus noteikumus attiecībā uz šo jautājumu. Principā pieprasījumus par nepastarpinātu pierādījumu iegūšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1206/2001 17. pantu var veikt tikai pēc brīvprātības principa, nepiemērojot piespiedu pasākumus. Pirms liecinieka nopratināšanas, Bulgārijas tiesa lieciniekam paskaidro tā procesuālās tiesības un pienākumus, ja liecinieku nepārstāv advokāts. Nopratināmajam lieciniekam ir tiesības atteikties liecināt saskaņā ar GPK 166. panta noteikumiem.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Piemēro pieprasījuma saņēmējas valsts tiesību aktus. Saskaņā ar GPK 170. pantu, ja persona tiek nopratināta kā liecinieks vai eksperts, tās identitāte tiek noskaidrota, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tiek precizēta informācija par to, vai persona var būt ieinteresēta, un tiek atgādināts par likumā noteikto atbildību nepatiesas liecības sniegšanas gadījumā (NPK 290. pants).

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Ja saskaņā ar 17. pantu pierādījumus nepastarpināti iegūst pieprasījuma iesniedzēja Bulgārijas tiesa, piemēro GPK 170. panta 2. punktu, un nopratināmais liecinieks vai eksperts sola teikt tikai un vienīgi patiesību, jo ir brīdināts par kriminālatbildību, kas tiek piemērota nepatiesas liecības sniegšanas gadījumā vai nepatiesa eksperta ziņojuma sagatavošanas gadījumā (NPK 290. un 291. pants).

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Bulgārijas tiesās ir sistēmas administratori ar nepieciešamajām datorprasmēm, kas var piedalīties videokonferences rīkošanā, pildot savus attiecīgos pienākumus. Ja rodas tehniskas problēmas, sistēmas administrators sazinās ar attiecīgo tiesu un nodrošina netraucētu personu uzklausīšanu videokonferences laikā.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Var būt nepieciešama papildu tehniska informācija saistībā ar videokonferences savienojuma izveidi starp pieprasījuma iesniedzēju tiesu un pieprasījuma saņēmēju tiesu.

Lapa atjaunināta: 30/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.