Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Pierādījumus var iegūt ar videosaites starpniecību, piedaloties tiesai pieprasījuma iesniedzējas valstī vai tieši. Šā procesa juridisko pamatu ar vietējiem tiesību aktiem nosaka Pierādījumu likuma, kas grozīts ar Likumu 122(I)/2010, 9. nodaļas 36.A pants. Saskaņā ar 36.A pantu tiesa pēc saviem ieskatiem var piemērot pierādījumu iegūšanai jebkādus nosacījumus, kādus uzskata par vajadzīgiem, ar nosacījumu, ka šādi nosacījumi nav nesaderīgi ar Kipras Republikas starptautiskajām saistībām.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Šādi ierobežojumi nepastāv. Var nopratināt jebkuru personu, kuras pierādījumus uzskata par vajadzīgiem, ar nosacījumu, ka uz pieprasījumu iegūt pierādījumus attiecas Regulas (EK) Nr. 1206/2001 piemērošanas joma un tas nav nesaderīgs ar valsts tiesību aktiem.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Nav ierobežojumu attiecībā uz pierādījumu veidiem, ko var iegūt ar videosaites starpniecību, ar nosacījumu, ka pieprasījums iegūt pierādījumus nav nesaderīgs ar valsts tiesību aktiem un prasīto pierādījumu sniegšana ir praktiski iespējama.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Ierobežojumi nepastāv.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Reģistrē tikai procesa protokolu.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

Pierādījumu iegūšana notiek valodā, kas ir liecinieka dzimtā valoda, un tad tulks tos pārtulko tiesas oficiālajā valodā, t. i., grieķu.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Par vajadzīgajiem sagatavošanās pasākumiem tulku izmantošanai atbild tās tiesas kanceleja, kas izskata lietu, kuras ietvaros ir jānopratina attiecīgā persona.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Personai, kura jānopratina, nosūta uzaicinājumu ierasties tiesā kā lieciniekam, un lietas iztiesāšanai nosaka tiesas sēdes datumu, ko var savlaicīgi paziņot attiecīgajai personai.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Izmaksas, kas rodas saistībā ar tulkiem, sedz valsts, kurā atrodas tiesa, kas vada tiesvedību, un izmaksas, kas rodas saistībā ar tehniskā atbalsta sniegšanu nopratināšanas dienā, sedz valsts, kurā atrodas liecinieks.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Šim nolūkam izdod uzaicinājumu ierasties tiesā, lai liecinātu.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Pieņem zvērestu vai solījumu, un nopratināmās personas datus deklarē.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, jāsniedz ziņas par nopratināmo personu. Kad pieņem zvērestu, nopratināmā persona zvēr pie Bībeles vai Korāna atkarībā no viņa(-s) reliģiskās piederības vai sniedz solījumu.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Iepriekšējā dienā pirms nopratināšanas dienas veic izmēģinājuma savienojumu, pirms tam koordinējot darbības starp kompetentajām iestādēm (tiesas reģistrācijas nodaļām).

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Papildu informācija nav vajadzīga.

Lapa atjaunināta: 01/08/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.