Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Anglijas un Velsas tiesās pierādījumus ir iespējams iegūt videokonferencē, vai nu piedaloties citas dalībvalsts tiesai, vai arī šīs dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē iegūst tiešā veidā. Pierādījumu iegūšanas kārtība ir pieejama Civilprocesa noteikumu 32. daļā. 32.3. noteikums nosaka, ka tiesa var atļaut lieciniekam sniegt liecību, izmantojot video savienojumu vai citus līdzekļus. Papildu informācija ir pieejama 32. praktisko norādījumu 3. pielikumā.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Iesniedzot pieprasījumus saskaņā ar 10. līdz 12. pantu vai 17. pantu, ierobežojumi attiecībā uz nopratināšanai ieteicamo personu nepastāv. Ar noteikumu, ka uz pieprasījumu attiecas Regulas 1206/2001 darbības joma, un tas ir saderīgs ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem, nopratināt var jebkuru attiecīgo personu.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Ar noteikumu, ka pieprasījums iegūt pierādījumus atbilst Anglijas un Velsas tiesību aktiem un ka pierādījumus ir iespējams iegūt videokonferencē, nepastāv ierobežojumi attiecībā uz iegūstamo pierādījumu veidu.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, parasti, bet ne obligāti, nopratināšana notiek tiesā. Videokonferenci attiecībā uz pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 17. pantu, var rīkot jebkur, lai gan pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts tiesai tiks ierosināts izmantot tās tiesas telpas, kura atrodas vistuvāk lieciniekiem.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Pašlaik Anglijā un Velsā nav iespējams ierakstīt videokonferences tiesas sēdes. Ja tiesas sēdi ir nepieciešams ierakstīt, prasības pusēm ir jānoorganizē, lai ierakstīšana tiktu veikta vai nu tajā brīdī, kad tiek sniegti pierādījumi, vai arī brīdī, kad tie tiek skatīti.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

a) Ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, tiesas sēde notiek angļu valodā, vai, ja tiesas sēde notiek Velsā, velsiešu valodā.

b) Valodas prasības nepastāv attiecībā uz tiesas sēdēm, kurās notiek tieša pierādījumu iegūšana, lai gan pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij jānodrošina tulkojums lieciniekiem, kuri nesaprot valodu, kādā notiek tiesas sēde.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu un ja lieciniekam, lai saprastu angļu valodu, ir nepieciešams tulks, tulku nodrošinās Anglijas un Velsas tiesas iestādes. Ja lieciniekam tulks nav nepieciešams, bet pieprasījuma iesniedzēja tiesa nesaprot angļu valodu, šīs tiesas pienākums ir nodrošināt pašai savu tulku. Šādos apstākļos nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz tulka atrašanās vietu, lai gan praktisku iemeslu dēļ tulkam, iespējams, būtu vieglāk atrasties pieprasījuma iesniedzējā tiesā.

Pieprasījuma iesniedzēja tiesa ir atbildīga par tulka nodrošināšanu attiecībā uz pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar 17. pantu. Arī šajā gadījumā nepastāv ierobežojumi attiecībā uz tulka atrašanās vietu.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, visus sagatavošanas darbus veic pieprasījuma saņēmēja tiesa. Saskaņā ar 17. pantu, ja Anglijas un Velsas Centrālā iestāde ir atļāvusi tiešu pierādījumu iegūšanu, tā informē pieprasījuma iesniedzēju tiesu par tuvāko tiesu, kurai ir pieejamas ierīces, lai sarīkotu videokonferenci personas nopratināšanai. Pēc tam pieprasījuma iesniedzējai tiesai ir pienākums tiešā veidā sazināties ar ieteikto tiesu, lai veiktu nepieciešamos sagatavošanās darbus. Centrālā iestāde informēs tiesu, kurai ir videokonferences ierīces, ka tai jāgaida, kad ar to sazināsies pieprasījuma iesniedzēja tiesa.

Pieprasījuma iesniedzējai tiesai jānoskaidro, kurā laikā ir iespējams izmantot videokonferences ierīces, un pēc tam tai jāsazinās ar nopratināmo personu, lai vienotos par abpusēji pieejamu laiku. Svarīgi ir dot vismaz vienu mēnesi ilgu laiku nepieciešamo sagatavošanās darbu veikšanai.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Izmaksas ir atkarīgas no vairākiem apstākļiem, tostarp videokonferences norises vietas (t. i., vai tās ir tiesas vai citas telpas); tiesas sēdes laika (t. i., ja tā notiek ārpus parastā tiesas darba laika, personālam būs jāpaliek darbā ilgāk); vai ir nepieciešamas īpašas procedūras; un no tā, kādas izmaksas rada aprīkojuma izmantošana. Pieprasījuma saņēmēja tiesa informēs pieprasījuma iesniedzēju tiesu par šīm izmaksām. Samaksa jāveic Apvienotās Karalistes mārciņās skaidrā naudā, ar bankas starpniecību vai elektroniski, ja tas ir iespējams.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Ja pieprasījumu par tiešu pierādījumu iegūšanu saskaņā ar 17. pantu ir iesniegusi Anglijas un Velsas Centrālā iestāde, izdotajā rīkojumā būs paredzēts, ka pieprasījuma iesniedzējai tiesai ir jāinformē nopratināmā persona par to, ka tās piedalīšanās tiesas sēdē ir brīvprātīga un ka tai ir tiesības pamest tiesas sēdi jebkurā brīdī. Pieprasījuma iesniedzējai tiesai tiek lūgts nosūtīt šī rīkojuma kopiju nopratināmajai personai laikā, kad tiek veikti videokonferences sagatavošanās darbi.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Ja persona tiek nopratināta Anglijas un Velsas tiesā, piedaloties pieteikuma iesniedzējai tiesai saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, šai personai būs jānodod zvērests vai jāsniedz apstiprinājums, kura laikā šai personai būs jāapliecina sava identitāte. Ja pieteikuma iesniedzēja tiesa veic tiešu pierādījumu iegūšanu saskaņā ar 17. pantu, šai tiesai ir jāizmanto visi līdzekļi, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai pārbaudītu nopratināmās personas identitāti.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, zvērests vai apstiprinājums tiek veikts saskaņā ar parastajām Anglijas un Velsas tiesas procedūrām. Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 17. pantu, pieprasījuma iesniedzējai tiesai ir jāpaziņo pieprasījuma saņēmējai tiesai par prasībām par jebkādu zvērestu, lai tiktu veikti attiecīgie ieraksti.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, pieprasījuma saņēmēja tiesa veiks nepieciešamos pasākumus. Ja Anglijas un Velsas Centrālā iestāde pieņem saskaņā ar 17. pantu iesniegtu pieteikumu, tā informē tiesu ar videokonferences ierīcēm, ka ar to sazināsies pieprasījuma iesniedzēja tiesa un ka tai ir jāsadarbojas ar pieprasījuma iesniedzēju tiesu, lai nodrošinātu, ka ir kāds, kas prot strādāt ar videokonferences iekārtām un risināt jebkādas tehniskas problēmas tiesas sēdes laikā.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 17. pantu, pieprasījuma iesniedzējai tiesai jāinformē pieprasījuma saņēmēja tiesa, ja nopratināmajai personai ir kādas īpašas prasības, piemēram, piekļuve ar ratiņkrēslu vai apraides sistēma, kurā izmanto dzirdes aparātu.

Lapa atjaunināta: 31/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.