Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Iespējamas abas procedūras. Pieprasījumā precīzi norāda, kuru procedūru pieprasa tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar regulas 10.–12. pantu, uz tiesas sēdi attiecas Procesuālā kodeksa noteikumi par pierādījumu iegūšanu.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Civillietās vai komerclietās šādu ierobežojumu nav. Videokonferencē var nopratināt arī ekspertus un puses.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Nav.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Nav.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Videokonferences ierakstīšana tiesas sēdē nav aizliegta, bet visās tiesās nav pieejams vajadzīgais aprīkojums. Iesniedzot pieprasījumu, jautājums par videokonferences ierakstīšanu jāuzdod atsevišķi.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar 10.–12. pantu, tiesas sēde notiek somu vai zviedru valodā. Ja tieša pierādījumu iegūšana noris saskaņā ar 17. pantu, valodu izvēlas tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar 10.–12. pantu, par tulku nodrošināšanu un viņu atrašanās vietu vienojas tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, un tiesa, kura saņem pieprasījumu. Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar 17. pantu, par tulku nodrošināšanu un viņu atrašanās vietu atbild tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar 10.–12. pantu, tiesa, kas saņem pieprasījumu, nosūta nopratināmajai personai rakstisku uzaicinājumu ierasties uz tiesas sēdi. Ideālā gadījumā tiesas pavēste nopratināmajai personai būtu jāizsniedz vismaz divas līdz trīs nedēļas pirms tiesas sēdes. Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar 17. pantu, par tiesas pavēstes izsniegšanu un vajadzīgajiem sagatavošanas darbiem atbild tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Ja personu saskaņā ar regulas 10.–12. pantu nopratina tiesā, kurā ir pieejams videokonferenču aprīkojums, videokonferences iekārtas izmantošana parasti nerada papildu izmaksas. Ja personu saskaņā ar 17. pantu nopratina citur, nevis tiesas telpās, par videokonferences izmantošanas izmaksām atbild tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Tiesa, kas iesniegusi pieprasījumu saskaņā ar regulas 17. panta 2. punktu, informē attiecīgo personu par to, ka pierādījumu iegūšanas process ir pamatots uz brīvprātība principu.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar 10.–12. pantu, tiesa, kas saņem pieprasījumu, noskaidro nopratināmās personas identitāti un vajadzības gadījumā lūdz uzrādīt personas apliecību vai pasi. Ja pieprasījumi iesniegti saskaņā ar 17. pantu, nopratināmās personas identitāti pārbauda tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Nav īpašu prasību attiecībā uz zvēresta nodošanu, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu. Zvērestu nodod saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē tās tiesas darbību, kura nopratina liecinieku.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Tiesa, kas saņem pieprasījumu, norāda šādas kontaktpersonas vārdu.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

– Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, norāda to kontaktpersonu vārdus, kuras atbild par tehniskiem jautājumiem un jautājumiem, kas saistīti ar lietu (juridiskiem jautājumiem).

– Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, norāda to kontaktpersonu kontaktinformāciju (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs), kuras ir sasniedzamas arī tiesas sēdes laikā, ja rodas problēmas ar video savienojumu vai līdzīgas problēmas.

– Ja valstis atrodas dažādās laika joslās, pieprasījumā norāda, kuras valsts laiks ir uzrādīts — valsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai valsts, kas saņem pieprasījumu.

Lapa atjaunināta: 27/07/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.