Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Gibraltāra Augstākajā tiesā ir iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, vai nu piedaloties tiesai no citas dalībvalsts, vai arī šīs dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē iegūst tiešā veidā. Pierādījumu iegūšanas kārtība, kas piemērojama Gibraltārā, ir atrodama šeit: Anglijas un Velsas Civilprocesa noteikumu 32. daļa. 32.3. noteikums nosaka, ka tiesa var atļaut lieciniekam sniegt liecību, izmantojot video savienojumu vai citus līdzekļus. Papildu informācija ir pieejama šeit: 32. praktisko norādījumu 3. pielikums.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Iesniedzot pieprasījumus saskaņā ar 10. līdz 12. pantu vai 17. pantu, ierobežojumi attiecībā uz nopratināšanai ieteicamo personu nepastāv. Ar noteikumu, ka uz pieprasījumu attiecas Regulas 1206/2001 darbības joma, un tas ir saderīgs ar Gibraltāra tiesību aktiem, nopratināt var jebkuru attiecīgo personu.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Ar noteikumu, ka pierādījumu iegūšanas pieprasījums atbilst Gibraltāra tiesību aktiem un ka pierādījumus ir iespējams iegūt videokonferencē, nepastāv ierobežojumi attiecībā uz iegūstamo pierādījumu veidu.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, parasti, bet ne obligāti, tā izskatīšana notiek tiesā. Videokonferenci attiecībā uz pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 17. pantu, var rīkot jebkur.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Pašlaik Gibraltāra Augstākajā tiesā nav iespējams ierakstīt videokonferenci. Ja ir nepieciešams ieraksts, prasības pusēm ir jānoorganizē, lai ierakstīšana tiktu veikta vai nu tajā brīdī, kad tiek sniegti pierādījumi, vai arī brīdī, kad tie tiek skatīti.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

a) Ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, uzklausīšana jāveic angļu valodā.

b) Valodas prasības nepastāv attiecībā uz uzklausīšanu, ja tā ir tieša pierādījumu gūšana, lai gan pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij jānodrošina tulkojums lieciniekiem, kuri nesaprot valodu, kādā notiek tiesas sēde.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu un ja liecinieks pieprasa tulka klātbūtni, jo nesaprot angļu valodu, pusēm ir jānodrošina tulka klātbūtne. Ja liecinieks nepieprasa tulkošanas pakalpojumu, bet pieprasījuma iesniedzēja tiesa nesaprot angļu valodu, šīs tiesas pienākums ir nodrošināt pašai savus tulkošanas pakalpojumus. Šādos apstākļos uz tulka atrašanās vietu nepastāv nekādi ierobežojumi, lai gan praktisku iemeslu dēļ tulkam, iespējams, būtu vieglāk atrasties pieprasījuma iesniedzējas tiesā.

Pieprasījuma iesniedzēja tiesa ir atbildīga par saskaņā ar 17. pantu iesniegto pieprasījumu tulkojumu. Nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz tulka atrašanās vietu.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, visus pasākumus veic pieprasījuma saņēmēja tiesa. Saskaņā ar 17. pantu, ja Gibraltāra Centrālā iestāde ir atļāvusi tiešu pierādījumu iegūšanu, tā paziņo pieprasījuma iesniedzējai tiesai par pasākumiem. Pieprasījuma iesniedzējai tiesas ir pienākums sadarboties, lai veiktu vajadzīgos pasākumus.

Pieprasījuma iesniedzējai tiesai jāsazinās ar nopratināmo personu, lai vienotos par abpusēji piemērotu laiku. Ir saprātīgi atvēlēt vismaz vienu mēnesi nepieciešamo pasākumu veikšanai.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Izmaksas atšķiras atkarībā no vairākiem apstākļiem, tostarp videokonferences vietas (t. i., vai tā notiek tiesā vai citās telpās), tiesas sēdes laika (t. i., ja tā notiek pēc tiesas darba laika, nepieciešams, lai personāls uzturētos darbā ilgāk) un no tā, vai ir nepieciešamas īpašas procedūras un vai aprīkojuma lietošana rada izmaksas. Gibraltāra Tiesu dienests par šīm izmaksām informēs pieprasījuma iesniedzēju tiesu. Maksājums jāveic Apvienotās Karalistes mārciņās vai nu skaidrā naudā, vai maksājot ar karti, ja maksājums tiek veikts personīgi Augstākās tiesas kancelejā vai elektroniski.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Ja pieprasījumu par tiešu pierādījumu iegūšanu saskaņā ar 17. pantu ir iesniegusi Centrālā iestāde, izdotajā rīkojumā būs paredzēts, ka pieprasījuma iesniedzējai tiesai ir jāinformē nopratināmā persona par to, ka tās piedalīšanās tiesas sēdē ir brīvprātīga un ka tai ir tiesības atstāt tiesas sēdi jebkurā brīdī. Pieprasījuma iesniedzējai tiesai tiek lūgts nosūtīt šī rīkojuma kopiju personai, kura tiks nopratināta, izmantojot videokonferenci.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Ja persona tiek nopratināta Gibraltāra Augstākajā tiesā, piedaloties pieprasījuma iesniedzējai tiesai saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, šai personai būs jādod zvērests vai jāizdara apstiprinājums, kura ietvaros tai jāapstiprina sava identitāte. Ja pieprasījuma iesniedzēja tiesa iegūst pierādījumus tiešā veidā saskaņā ar 17. pantu, šai tiesai ir jāizmanto visi līdzekļi, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai pārbaudītu nopratināmās personas identitāti.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, zvērestu vai apstiprinājumu izdara saskaņā ar parastajām procedūrām Gibraltāra tiesām. Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 17. pantu, pieprasījuma iesniedzējai tiesai ir jāpaziņo pieprasījuma saņēmējai tiesai par prasībām par jebkādu zvērestu, lai tiktu veikti attiecīgie ieraksti.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10. līdz 12. pantu, pieprasījuma saņēmēja tiesa veic vajadzīgos pasākumus. Ja Centrālā iestāde atļauj iesniegt pieprasījumu saskaņā ar 17. pantu, tā informē Augstāko tiesu, lai tā gaida saziņu no pieprasījuma iesniedzējas tiesas un ka tai ir jāsadarbojas ar pieprasījuma iesniedzēju tiesu, lai nodrošinātu, ka ir kāds, kas var vadīt videokonferences iekārtas un risināt jebkādas tehniskas problēmas tiesas sēdes laikā.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 17. pantu, pieprasījuma iesniedzējai tiesai jāinformē pieprasījuma saņēmēju tiesu, ja nopratināmajai personai ir kādas īpašas prasības, piemēram, piekļuve ar ratiņkrēslu vai apraides sistēma, kurā izmanto dzirdes aparātu.

Lapa atjaunināta: 01/09/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.