Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Grieķija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Jā, bet (pašlaik) tikai Atēnu Pirmās instances tiesā.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Ierobežojumu nav. Visus lietas dalībniekus var nopratināt, izmantojot videokonferenci.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Nav ierobežojumu attiecībā uz liecinieku, pušu, ekspertu u.c. mutisku nopratināšanu.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Nopratināšanu veic šim nolūkam īpaši paredzētās telpās tiesu iestādē vai Grieķijas konsulārajā iestādē ārvalstīs.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Ir atļauts ierakstīt nopratināšanu videokonferences režīmā, un sēdes protokolu sagatavo tiesas sekretārs vai Grieķijas konsulārās iestādes sekretārs ārvalstīs.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

Nopratināšana notiek grieķu valodā; vajadzības gadījumā tiek nodrošināti tulka pakalpojumi.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja lietas dalībnieks lūdz tiesu nopratināt liecinieku, citu lietas dalībnieku vai ekspertu, kas sniedz liecību videokonferencē, bet nepārvalda grieķu valodu, šis dalībnieks ir atbildīgs par tulka pakalpojumu nodrošināšanu un samaksu tulkam. Tulkam jāatrodas tajā pašā telpā, kurā atrodas tiesnesis, kas vada videokonferenci, vai Grieķijas konsulārās iestādes sekretārs ārvalstī.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Saskaņā ar Prezidenta dekrēta Nr. 142/2013 3. pantu „tiesa pēc savas ierosmes vai lietas dalībnieka pieprasījuma lemj, vai konkrētajā gadījumā būtu jārīko videokonference. Tiesas kompetencē ir lemt par šāda pieprasījuma pieņemšanu, kad tā ir novērtējusi, vai šādas tehnoloģijas izmantošana nodrošinās tiesvedības procesa efektivitāti. Ņemot vērā katras lietas apstākļus, tiesa var apstiprināt videokonferences pieprasījumu, vienlaikus pieprasot papildu garantijas pienācīgai procesa norisei. a) Pēc lietas dalībnieka pieprasījuma: attiecīgais lietas dalībnieks iesniedz tiesas, kurā izskatīta lieta, sekretāram pieprasījumu par uzklausīšanas rīkošanu, izmantojot videokonferenci (Civilprocesa kodeksa 270. panta 7. punkts) vai nopratināšanu vai liecības nodošanu videokonferences režīmā (Civilprocesa kodeksa 270. panta 8. punkts). Pieprasījumā norāda tiesu vai konsulāro iestādi ārvalstī, videokonferences dalībnieku vārdus, viņu adreses (tostarp e-pasta adreses) un tālruņa un faksa numuru, procesa posmu, kuram pieprasīta videokonference, paredzamo videokonferences ilgumu un visu nepieciešamo īpašo aprīkojumu. Tajā ietver arī visus dalībnieku norādītos īpašos nosacījumus videokonferences izpildei. Pieprasījumu var iesniegt jebkurā laikā un procesa posmā ar nosacījumu, ka pieprasījuma apstiprināšana nepārsniedz procesa posma termiņu, kas noteikts Civilprocesa kodeksā. Pieprasījumu un visus papildu dokumentus var iesniegt arī elektroniski saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. Par saziņu saistībā ar videokonferences plānošanu un izpildi atbild tiesas ierēdņi un attālinātās iestādes darbinieki, un saziņai var izmantot jebkādus piemērotu līdzekļus, piemēram, tālruni, e-pastu vai faksu. Pieprasījumu apstiprina vai noraida ar tiesas lēmumu. Tiesas sekretārs, izmantojot jebkādus piemērotus līdzekļus, paziņo lēmumu pusei, kura iesniedz pieprasījumu. Ja pieprasījums ir apstiprināts, puse, kura iesniedz pieprasījumu, informē pārējos lietas dalībniekus, ka attiecīgajā procesa posmā tiks izmantota videokonference. b) Pēc tiesas ierosinājuma: lēmumu par videokonferences rīkošanu pieņem tiesa, kas iztiesā lietu, un paziņo to lietas dalībniekiem pēc savas ierosmes”.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Ja lietas dalībnieks lūdz tiesu nopratināt liecinieku, citu lietas dalībnieku vai ekspertu, kas sniedz liecību videokonferencē, bet nepārvalda grieķu valodu, šis dalībnieks ir atbildīgs par tulka pakalpojumu nodrošināšanu un samaksu tulkam. Attiecīgais lietas dalībnieks veic samaksu tieši tulkam.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Attiecīgo personu informē tiesa.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Tiesnesis, kas vada tiesas procesu, pārbauda nopratināmās personas identitāti. Lai pārbaudītu personas identitāti neklātienē, tiesnesim palīdz tiesas sekretārs vai attālinātās iestādes sekretārs, vai cita persona, kuru apstiprinājis konsuls.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Tiesnesis, kas vada procesu, jautā nopratināmajam lieciniekam, ekspertam u.c., vai viņš/viņa vēlas nodot reliģisko vai civilo zvērestu. Šādu procedūru piemēro tulkiem, pirms tie sāk sava pienākuma izpildi.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Atbildīgie tiesas ierēdņi ir pieejami uz vietas pirms videokonferences un videokonferences laikā.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Nav.

Lapa atjaunināta: 13/09/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.