Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Īrijas tiesās ir iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, vai nu piedaloties tiesai no citas dalībvalsts, vai arī šīs dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē iegūst tiešā veidā. Viena no procedūrām ir Augstās tiesas prakses norādījumi “HC45 — Videokonferences saites izmantošana pierādījumu iegūšanai civillietās”.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Ierobežojumi attiecībā uz nopratināšanai ieteicamo personu nepastāv.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Ierobežojumi attiecībā uz iegūstamo pierādījumu veidu nepastāv.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Ierobežojumi nepastāv, ja vien ir saņemta tiesneša oficiāla piekrišana.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Īrijā ir iespēja ierakstīt videokonferences tiesas sēdes. Tiesai ir jāizdod rīkojums par šādas ierakstīšanas iespējas izmantošanu.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

Tiesas sēdei vajadzētu notikt angļu valodā vai — ja to rīko Īrijā — īru valodā. Tomēr attiecībā uz tiesas sēdēm, kas notiek ārpus Īrijas, ierobežojumi attiecībā uz valodu nepastāv.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja tiesa atrodas Īrijā, tulku nodrošinās Īrijas tiesas iestādes, ja attiecīgais jautājums būs saistīts ar ģimenes tiesībām vai krimināllietu. Civillietās par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu atbild puses.

Ja pieprasītāja tiesa nesaprot angļu vai īru valodu, tai ir pienākums pašai nodrošināt mutisko tulkošanu.

Ierobežojumi attiecībā uz tulka atrašanās vietu nepastāv.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Par visām procedūrām savstarpēji vienojas abas tiesas. Lai pārliecinātos, ka saite darbojas atbilstoši, vēlams veikt testēšanu pirms tiesas sēdes.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Izmaksas atšķiras atkarībā no vairākiem apstākļiem, tostarp videokonferences vietas (t. i., vai tā notiek tiesā vai citās telpās), tiesas sēdes laika (t. i., ja tā notiek pēc tiesas darba laika, nepieciešams, lai personāls uzturētos darbā ilgāk) un no tā, vai ir nepieciešamas īpašas procedūras un vai aprīkojuma lietošana rada izmaksas. Tiesa, kura saņem pieprasījumu, par šīm izmaksām informē tiesu, kas iesniedz pieprasījumu. Maksājums būtu jāveic eiro valūtā.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Liecinieka informēšana ir pieprasītājas tiesas pārziņā.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Tiesai pašai jāpārliecinās par nopratināmās personas identitāti.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Zvērests būtu jānodod saskaņā ar parasto procedūru, kas piemērojama Īrijas tiesām.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Par šo jautājumu savstarpēji jāvienojas abām tiesām.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Nav nepieciešama, izņemot, ja ir īpašas prasības (piemēram, zīmju valoda, piekļuves iespējas personām ratiņkrēslos, īpašas reliģiskas prasības zvēresta nodošanai u. tml.).

Lapa atjaunināta: 08/04/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.