Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Jā, abas procedūras ir iespējamas. Vairumu Luksemburgai adresēto lūgumu iesniedz kādas citas dalībvalsts tiesa, kura vēlas nopratināt liecinieku ar videokonferences palīdzību.

Nepastāv speciāls regulējums par videokonferencēm. Tādējādi piemēro parastos Jaunā civilprocesa likuma noteikumus par liecinieku nopratināšanu, tiesneša personīgu pārbaudi un pušu ierašanos tiesā. Šobrīd tiesu prakses par videokonferences izmantošanu vēl nav.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Videokonferences var izmantot, lai uzklausītu lieciniekus un, dažos gadījumos, arī puses un tiesu ekspertus. Tomēr līdz šim saņemtie lūgumi ir bijuši attiecībā uz liecinieku uzklausīšanu.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Vienīgais ierobežojums ir tāds, ka liecinieku uzklausīšanai ir jānotiek uz brīvprātības pamata. Ja liecinieks atsakās ierasties uz tiesas sēdi, Luksemburgas iestādēm nav iespējas noteikt viņam par pienākumu to darīt.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Šiem jābūt tādiem pierādījumiem, kurus var iegūt tiesas telpās, kurās ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Ja lūguma iesniedzēja valsts vēlas ierakstīt videokonferenci, tai ir jāiegūst Luksemburgā uzklausāmā liecinieka skaidra piekrišana. Luksemburga kā lūguma saņēmēja valsts neieraksta videokonferenci, jo ierakstīšana ir aizliegta saskaņā ar Luksemburgas tiesību normām.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

a) Franču valoda, vācu valoda.

b) Visas valodas.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Luksemburgas tiesa kā lūguma saņēmējas valsts tiesa organizē tulka pakalpojumus, kad tie ir nepieciešami, lai sazinātos ar lūguma iesniedzējas valsts iestādēm vai ar nopratināmo personu.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Luksemburgas iestādes, konkrētāk tiesa, kas ir atbildīga par liecības uzklausīšanu, sazinās ar lūguma iesniedzēju valsti, lai vienotos par videokonferences datumu un laiku. Pavēstes izsniedz vismaz 15 dienas pirms tiesas sēdes. Luksemburgas iestādes ir atbildīgas par lietas dalībnieku uzaicināšanu uz tiesu.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Saskaņā ar ES regulu lūguma saņēmēja valsts atļauj izmantot videokonferenci un lūguma iesniedzēja valsts risina visas formalitātes un organizatoriskos un tehniskos jautājumus, kas ietver attiecīgo personu informēšanu.

Videokonferences izmantošanas un liecinieku izdevumus apmaksā Luksemburgas valsts. Parasti tulkošanas izmaksas sedz lūguma iesniedzēja valsts.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Attiecīgo personu informē ar pavēsti un pirms videokonferences - tiesnesis vai tiesas sēžu sekretārs.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Luksemburgas tiesa kā lūguma saņēmējas valsts tiesa pirms tiesas sēdes pārbauda personu apliecinošus dokumentus.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Lieciniekiem un ekspertiem ir jādod zvērests teikt patiesību. Viņus informē, ka nepatiesas liecības sniegšanas gadījumā viņiem piemēros naudas sodu vai brīvības atņemšanas sodu.

Zvērestu pieņem lūguma iesniedzēja valsts.

Ja piemēro 17. pantu, lūguma iesniedzēja valsts piemēro savus nosacījumus. Luksemburgas tiesnesis, kurš piedalās videokonferencē kā lūguma saņēmējas valsts tiesnesis, iesaistās tikai tad, ja rodas problēmas.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Videokonferencē noteiktajā dienā un laikā piedalās tiesnesis, tiesas sēžu sekretārs, tehniķis un nepieciešamības gadījumā arī tulks.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Lai noorganizētu videokonferenci, ir jānoskaidro vairāki tehniski jautājumi. Tādējādi veiksmīga tiesas sēde ar videokonferences izmantošanu ir atkarīga no pareizas iepriekšējas sagatavošanās un efektīvas kontaktpunktu sadarbības.

Lapa atjaunināta: 10/01/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.