Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Ja Malta ir pieprasījuma iesniedzēja valsts, videokonference tiks izmantota kā galējs līdzeklis.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Nē, nav noteikti ierobežojumi personām, ko var nopratināt; atļauts nopratināt lieciniekus, speciālistus un puses.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Tiesai ir jāizlemj, kas pieņemams kā pierādījums.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Ja Malta ir pieprasījuma saņēmēja valsts, personas nopratināšana jāveic tiesā.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Jā, lietas izskatīšanu videokonferences veidā ir atļauts ierakstīt, un šim mērķim ir pieejams attiecīgs aprīkojums.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

(a) Ja Malta ir pieprasījuma saņēmēja valsts, pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu, izskata maltiešu vai angļu valodā

(b) Ja Malta ir pieprasījuma iesniedzēja valsts, pieprasījumi saskaņā ar 17. pantu tiks iesniegti maltiešu vai angļu valodā.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja Malta ir pieprasījuma saņēmēja valsts un uzklausīs pierādījumus, Organizācijas un civilprocesa kodeksa 596. panta 1. punktā un Maltas likumu 12. nodaļā noteikts: „Ja tiesa nepārzina valodu, kurā tiek sniegti pierādījumi, tā norīko kvalificētu tulku, un attiecīgie izdevumi sākotnēji jāsedz pusei, kas uzaicinājusi liecinieku.” Tulkam šajā gadījumā jābūt vietā, kurā atrodas liecinieks.

Ja Malta ir pieprasījuma iesniedzēja valsts saskaņā ar 17. pantu un gadījumos, kad pierādījumi tiek iegūti tieši, tulka atrašanās vieta ir atkarīga no lietas apstākļiem.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Ja pierādījumi tiek iegūti saskaņā ar 10. un 12. pantu un Malta ir pieprasījuma saņēmēja valsts, Organizācijas un civilprocesa kodeksa 568. panta 1. punktā noteikts: „Liecinieki tiek aicināti ierasties, saņemot tiesas pavēsti, kas tiek izdota pēc ieinteresētās puses pieteikuma.” Intervālam starp divām tiesas sēdēm jābūt mēnesi ilgam, lai atliktu pietiekami daudz laika liecinieka informēšanai.

Ja Malta ir pieprasījuma iesniedzēja valsts, saskaņā ar 17. pantu tiesa izlemj, kā nopratināmo personu informēt par nopratināšanas laiku un vietu. Intervālam starp divām sēdēm jābūt mēnesi ilgam, lai atliktu pietiekami daudz laika liecinieka informēšanai.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Par pirmajām divām konferences stundām jāmaksā nodeva 100 EUR apmērā.

Par turpmākajām stundām jāmaksā nodeva 50 EUR apmērā par stundu.

Piemērojama arī nodeva par tehniskā darbinieka pakalpojumiem – 58 EUR apmērā par stundu.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Pirms liecības sniegšanas tiesa brīdina liecinieku – ja viņš/viņa nevēlas sniegt liecību, viņam/viņai par šo faktu jāinformē pieprasījuma iesniedzēja tiesa.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Tiesa pirms liecības sniegšanas var pieprasīt nopratināmajai personai uzrādīt pasi vai personas apliecību. Liecinieks pirms sēdes tiks informēts, ka viņam/viņai jābūt līdzi kādam no šiem dokumentiem.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Organizācijas un civilprocedūras kodeksa 111. pantā ir noteikts: „Liecinieks, kas praktizē Romas katoļu ticību, sniedz zvērestu saskaņā ar šai ticībai piederīgo ieražām; liecinieks, kas nepraktizē šo ticību, sniedz zvērestu veidā, ko tas uzskata par sev pieņemamāko.”

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Kontaktpersonas:

Čārlzs Kajeha (Charles Calleja), Audiovizuālās tehnikas biroja vecākais darbinieks

Šī persona atbild par tehnikas savienošanu, pārbaudīšanu un tehniskās palīdzības sniegšanu videokonferences laikā.

Tālrunis: +356 25902375 – birojs atrodas Valletas tiesu nama 4. stāvā

charles-george.calleja@gov.mt

Marija Ruta Čantara (Maria Ruth Ciantar), Videokonferenču pieejamības nodaļa

Tālrunis: +356 25902391 – birojs atrodas Valletas tiesu nama 4. stāvā

maria.a.ciantar@gov.mt

Alans Dž. Darmaņins (Alan J. Darmanin), ierēdnis

Tālrunis: +356 25902211 – birojs atrodas Valletas tiesu nama 4. stāvā

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Pirms tiesas sēdes pieprasījuma iesniedzēja tiesa sniedz šādu informāciju:

a. laika zona;

b. savienojuma izmēģinājums (datums un laiks);

c. fiksēts IP;

d. tehniskā darbinieka kontaktinformācija.

Lapa atjaunināta: 09/03/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.