Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Ziemeļīrijas tiesās pierādījumus var iegūt videokonferences veidā, piedaloties citas dalībvalsts tiesai vai tieši šīs dalībvalsts tiesai. Pierādījumu iegūšanas procedūras ir noteiktas 38. rīkojumā Judikatūras tiesas noteikumos (Augstākās tiesas (Ziemeļīrija) 2005. gada noteikumi (grozījums Nr. 2)).

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Nav ierobežojumu, kas būtu piemērojami attiecībā uz to nopratināmo personu tipu, ja pieprasījumi tiek iesniegti saskaņā ar 10.–12. vai 17. pantu, ar nosacījumu, ka pieprasījums ir Regulas 1206/2001 darbības jomā un saderīgs ar Ziemeļīrijas likumiem; jebkura lietai nozīmīga persona var tikt nopratināta.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Ja pierādījumu pieprasījums atbilst Ziemeļīrijas likumiem un ir praktiski iespējams iegūt pierādījumus videokonferences veidā, nav ierobežojumu attiecībā uz iegūstamo pierādījumu veidu.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10.–12. pantu, parasti, bet ne obligāti, nopratināšana notiek tiesā. Pamatojoties uz pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 17. pantu, videokonferenci var rīkot jebkur, lai gan pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts tiesai tiks ieteikta tiesa, kas atrodas vistuvāk lieciniekiem.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Visos Augstās tiesas procesos videokonferences tiek digitāli ierakstītas audio ierakstos, jo tās ir tiesas, kuru sēdes tiek protokolētas.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

a) Ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.–12. pantu, sēdei būtu jānotiek angļu valodā.

b) Ja pierādījumi tiek iegūti tieši, tiesas sēdēm nav noteikta valodu prasība, lai gan dalībvalstij, kas iesniedz pieprasījumu, ir jānodrošina mutiskā tulkošana lieciniekiem, kuri nesaprot valodu, kurā notiek tiesas sēde.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10.–12. pantu un lieciniekam ir nepieciešams tulks, lai viņš saprastu angļu valodu, tulku nodrošina Ziemeļīrijas tiesu iestādes. Ja lieciniekam nav nepieciešams mutiskais tulkojums, bet tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, nesaprot angļu valodu, šīs tiesas pienākums ir pašai nodrošināt sev tulku. Tulka atrašanās vietai šādos apstākļos nav noteikti nekādi ierobežojumi, lai gan praktisku iemeslu dēļ viņam vai viņai varētu būt vieglāk atrasties tiesā, kas iesniedz pieprasījumu.

Tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, ir pienākums nodrošināt mutisko tulkojumu pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar 17. pantu. Arī šajā gadījumā nav ierobežojumu attiecībā uz tulka atrašanās vietu.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10.–12. pantu, visus pasākumus veiks tiesa, kas saņem pieprasījumu. Saskaņā ar 17. pantu, ja Ziemeļīrijas Centrālā iestāde ir atļāvusi tiešu pierādījumu iegūšanu, tā informē tiesu, kas iesniedz pieprasījumu, par nopratināmajai personai tuvāko tiesu ar videokonferences iespējām. Tad tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tieši sazinās ar ieteikto tiesu, lai veiktu vajadzīgos pasākumus. Centrālā iestāde paziņo tiesai ar videokonferences iespējām, ka tai būtu jāgaida, kad ar to sazināsies tiesa, kas iesniedz pieprasījumu.

Tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, būtu jāpārliecinās, kad ir pieejamas videokonferences iespējas, un pēc tam jāsazinās ar nopratināmo personu, lai vienotos par abpusēji pieejamu laiku. Ir saprātīgi piešķirt vismaz mēnesi laika nepieciešamo sagatavošanas pasākumu veikšanai.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Izmaksas tiks piemērotas par aprīkojuma nomu un zvana ilgumu. Maksājums jāveic Lielbritānijas mārciņās skaidrā naudā vai ar pārvedu vekseli.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Ja Ziemeļīrijas Centrālā iestāde apstiprina pieprasījumu par tiešu pierādījumu iegūšanu saskaņā ar 17. pantu, izdotajā rīkojumā būs noteikts, ka tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, jāinformē nopratināmā persona par to, ka tās piedalīšanās tiesas sēdē ir brīvprātīga un ka tai ir tiesības atstāt tiesas sēdi jebkurā laikā. Tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, tiek lūgts nosūtīt izdotā rīkojuma kopiju nopratināmajai personai, kad tiek veikti videokonferences sagatavošanas pasākumi.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Ja personu nopratina Ziemeļīrijas tiesa, piedaloties tiesai, kas iesniedz pieprasījumu saskaņā ar 10.–12. pantu, šai personai būs jānodod zvērests vai jāiesniedz apliecinājums, kurā personai ir jāapstiprina sava identitāte. Ja tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, iegūst pierādījumus tieši saskaņā ar 17. pantu, šai tiesai būs jāizmanto visi līdzekļi, ko tā uzskata par nepieciešamiem, lai pārbaudītu nopratināmās personas identitāti.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 10.–12. pantu, zvērestu nodod vai apliecinājumu iesniedz saskaņā ar parasto Ziemeļīrijas tiesu procedūru. Ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar 17. pantu, tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, būtu jāpaziņo tiesai, kas saņem pieprasījumu, par visām zvēresta prasībām, lai tiktu nodrošinātas atbilstošas grāmatas.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests nodrošinās kontaktpersonu, kura sazināsies ar tiesu, kas iesniedz pieprasījumu, un būs pieejama tiesas sēdes dienā. Dažas dienas pirms tiesas sēdes datuma tiks veiktas vairākas tehniskās pārbaudes. Šīs pārbaudes tiks veiktas arī agrā tiesas sēdes dienas rītā. Tehniskais atbalsts būs pieejams tiesas sēdes dienā.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Pašlaik nav nepieciešama papildu informācija.

Lapa atjaunināta: 31/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.