Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Jā. Skotijā šāds noteikums pastāv 38 tiesu iestādēs.

Regulas 10.-12. un 17. pants attiecas uz visiem pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulu 1206/2001. Šajos gadījumos netiek piemērotas citas vietējās procedūras.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Ierobežojumi attiecībā uz nopratināmajām personām nepastāv.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Likumā noteikti ierobežojumi nepastāv. Var būt praktiski ierobežojumi (piemēram, atsauce uz pieteikuma iesniedzējas tiesas rīcībā esošiem fiziskiem priekšmetiem, kuriem lieciniekam nav piekļuves).

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Likumā noteikti ierobežojumi nepastāv. Agrāk tika izmantotas tiesas zāles un citas telpas. Atbilstošās telpas nosaka tās tiesas šerifs un šerifs sekretārs, kurā tiek saņemts pieteikums.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Tiesas sēdes ir iespējams ierakstīt.

Jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka tiesas sēdi var ierakstīt jebkurā videokonferences savienojuma galā, pieprasījuma iesniedzējai tiesai var būt ērtāk ierakstīt tiesas sēdi tiešā veidā.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

Abos gadījumos pēc noklusējuma tiek izmantota angļu valoda.

Ja pieprasījuma iesniedzēja tiesa vēlas izmantot citu valodu, tad ir nepieciešams tulks, kurš iztulkos tiesas procesu angļu valodā tām klātesošajām pusēm, kuras nesaprot pieprasījuma iesniedzējas tiesas izvēlēto valodu.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Saskaņā ar Regulas 1206/2001 18. pantu pieprasījuma saņēmējai tiesai jāveic visi sagatavošanās darbi, lai tiesas sēdē varētu piedalīties tulks.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Paziņojumu pusēm sniedz vietējā tiesa saskaņā ar Regulas 1206/2001 11. panta 4. punktu. Parasti to dara, nosūtot ierakstītu vēstuli ar augstāko prioritāti.

Kopumā piemēro spēkā esošos noteikumus par paziņojumu sniegšanu, t. i., paziņojumu nosūta vismaz 48 stundas pirms tiesas sēdes. Tomēr praksē tiek izmantots garāks paziņojumu sniegšanas termiņš, jo tiesas sēdes datums parasti tiek noteikts dažas nedēļas pirms tiesas sēdes datuma.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta izmaksas par videokonferenču iekārtu izmantošanu parasti netiek novirzītas citām pusēm.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Pieprasījuma iesniedzēja tiesa sniedz atbilstošu paziņojumu A veidlapā. Atbilstoši ierastajai praksei šī informācija tiek pārkopēta uz F veidlapu, ko pēc tam izsniedz lieciniekam. Vietējā tiesa neizvirza turpmākas prasības.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Šāda procedūra nav izveidota. Pieprasījuma iesniedzēja tiesa var noteikt tādas lietas, lūdzot uzrādīt pasi vai vadītāja apliecību, un šī prasība tiek nodota lieciniekam. Visi dokumentārie identitātes pierādījumi tiek pārbaudīti tiesas sēdes dienā tādā veidā, kas apmierina pieprasījuma iesniedzēju tiesu.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Ja pieprasījuma iesniedzēja tiesa pieprasa nodot zvērestu, tad vietējai tiesai ir jāzina, kādas procedūras pieprasījuma iesniedzēja tiesa piemēros (piemēram, svēto rakstu nodrošināšana vai izmantojamais formulējums).

Iespējams, ka vietējā tiesa vēlēsies, lai papildus tiktu izmantots arī Skotijas zvērests, bet tas ir jautājums, ko izlemj vadošais šerifs.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Sagatavošanās darbu ietvaros vietējā tiesa saņem sīkāku informāciju par kontaktpersonu pieprasījuma iesniedzējā tiesā un nodod šo informāciju Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta Elektronisko pakalpojumu sniegšanas nodaļai (EPSN).

Pēc tam EPSN, sadarbojoties ar pieprasījuma iesniedzējas tiesas darbiniekiem, noorganizē laiku un vietu, lai pārbaudītu ierīces. EPSN ir pieejama arī tiesas sēdes dienā, tā strādā ar vietējām ierīcēm un risina jebkādas tehniskas problēmas.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Īpašas piekļuves prasības vai informācija par medicīnisko stāvokli, kas var ietekmēt tiesas sēdes vietas vai laika izvēli.

Lapa atjaunināta: 01/09/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.