Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, piedaloties tiesai no dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vai otras dalībvalsts tiesa pierādījumus videokonferencē var iegūt tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Jā, pierādījumus var iegūt, izmantojot videokonferenci, piedaloties tās dalībvalsts tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, vai arī šīs dalībvalsts tiesa var iegūt pierādījumus tieši.

Saskaņā ar Likuma (2003:493) par EK regulas par pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās (Pierādījumu iegūšanas regula) 5. pantu pierādījumus iegūst apgabaltiesas (tingsrätter). Tiesa piemēro Procesuālā kodeksa (rättegångsbalken) 35. nodaļas 8.–11. panta noteikumus par pierādījumu iegūšanu ārpus tiesas sēdes, izņemot gadījumos, kad regulā noteikts citādi.

Jāņem vērā, ka gadījumos, kuros nepiemēro Pierādījumu iegūšanas regulu, ir spēkā citu tiesību aktu noteikumi, piemēram Likums (1946:816) par pierādījumu iegūšanu ārvalsts tiesas vajadzībām.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Visas lietā uzklausāmās personas var nopratināt, izmantojot videokonferenci.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Īpašu ierobežojumu nav.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Pierādījumu iegūšanu veic apgabaltiesas. Pretējā gadījumā īpašu ierobežojumu nav.

5 Vai drīkst ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja drīkst, vai šāda iespēja ir pieejama?

Jā, tas ir atļauts, un šāds aprīkojums ir pieejams.

6 Kādā valodā tiesas sēde notiek: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar 10.-12. pantu un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar 17. pantu?

a) Nopratināšanā lieto zviedru valodu, bet tiesa var nolīgt tulku.

b) To nosaka valsts, kas iesniedz pieprasījumu, noteikumi.

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu abu veidu tiesas sēdēs un kur viņiem ir jāatrodas?

Ja nopratināšana notiek Zviedrijā, par tulka nodrošināšanu lemj Zviedrijas tiesa.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai? Cik daudz laika tiek dots, nosakot tiesas sēdes datumu, lai persona varētu saņemt informāciju savlaicīgi?

Tiesa, kas saņem pieprasījumu, nosūta nopratināmajai personai pavēsti par ierašanos uz tiesas sēdi, norādot laiku un vietu. Nav reglamentējošu prasību attiecībā uz to, cik ilgs laikposms jāatvēl, nosakot tiesas sēdes dienu.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās tiek apmaksātas?

Ja Zviedrijas tiesa to pieprasa, tiesa, kas iesniedz pieprasījumu sedz ekspertu un tulku izmaksas, izmaksas, kas radušās saistībā ar lūgumu izpildīt pieprasījumu saskaņā ar īpašu procedūru, un izmaksas, kas saistītas ar sakaru tehnoloģiju, piemēram, videokonferences un telekonferences, izmantošanu (sk. Pierādījumu iegūšanas regulas 18. panta 2. punktu un 10. panta 3. un 4. punktu).

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka process notiks brīvprātīgi?

Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, informē attiecīgo personu, ka pierādījumu iegūšana saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 17. pantu notiek, pamatojoties uz brīvprātības principu.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Nav īpaši reglamentētas procedūras attiecībā uz personas identitātes pārbaudi.

12 Kā tiek pieņemts zvērests, un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja, tieši iegūstot pierādījumus saskaņā ar 17. pantu, ir nepieciešams zvērests?

Parasti piemēro valsts noteikumus par zvēresta pieņemšanu, un nav īpašu nosacījumu vai norāžu attiecībā uz 17. panta piemērošanu.

13 Kā tiek nodrošināts, ka videokonferencē atrodas kontaktpersona, ar kuru tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, var uzturēt sakarus, un persona, kas ir pieejama tiesas sēdes dienā un kas strādās ar videokonferences ierīcēm, un risinās jebkādas tehniskas problēmas?

Visās tiesās ir pieejami darbinieki, kas prot strādāt ar videokonferences ierīcēm.

14 Vai ir nepieciešama jebkāda papildu informācija no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, un, ja ir, tad kāda?

Parasti papildu informācija nav vajadzīga.

Lapa atjaunināta: 02/06/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.