Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir sagatavojis vairākas faktu lapas, kurās sniegta praktiska informācija par noteikumiem, procedūrām un tehniskiem līdzekļiem attiecībā uz videokonferenci starp tiesām dažādās ES dalībvalstīs.

Padomes Regulā (EK) Nr. 1206/2001, kuru piemēro sadarbībai starp dažādu ES valstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, sniegts vispārīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz pierādījumu vākšanu valstī, kas nav valsts, kurā atrodas tiesa. Tomēr katrā ES valstī ir savi procesuālie noteikumi, tāpēc procesa aspekti atšķiras atkarībā no noteikumiem valstī, kura saņem sadarbības pieprasījumu.

Lai atvieglotu dažādu ES valstu tiesu iestāžu sadarbību un pilnībā izmantotu videokonferences sniegtās iespējas pierādījumu iegūšanā kādā citā ES valstī, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās (ETST) ir izstrādājis faktu lapu kopumu. Tajās sniegta praktiska informācija par noteikumiem, procedūrām un tehnisko aprīkojumu dažādās ES valstīs.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 11/05/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.