Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

L-Ingilterra u Wales
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

L-evidenza tista’ tinġabar permezz ta’ vidjokonferenza fil-qrati tal-Ingilterra u Wales, jew bil-parteċipazzjoni ta’ qorti fi Stat Membru ieħor jew direttament minn qorti ta’ dak l-Istat Membru. Il-proċeduri għall-kisba tal-evidenza jinsabu fil-Parti 32 tar-Regoli dwar il-Proċedura Ċivili (Part 32 of the Civil Procedure Rules). Ir-Regola 32.3 tiddikjara li qorti tista’ tippermetti lil xhud jagħti evidenza permezz ta’ vidjokonnessjoni jew b’mezzi oħrajn. Aktar informazzjoni tista’ tinstab fil-Gwida għall-Prattika 32 (Practice Direction 32), Anness 3.

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Ma hemm l-ebda restrizzjoni ta’ dan it-tip issuġġerita għat-tip ta’ persuna li tista’ tiġi eżaminata meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 10 sa 12 jew 17. Sakemm it-talba tkun koperta sew mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament 1206/2001 u tkun kompatibbli mad-dritt tal-Ingilterra u Wales kwalunkwe persuna rilevanti tista’ tiġi eżaminata.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Sakemm it-talba għall-evidenza tkun konformi mad-dritt tal-Ingilterra u Wales u jkun prattiku li tinkiseb l-evidenza permezz ta’ vidjokonferenza, ma hemmx restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ evidenza li tista’ tinkiseb.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

Meta talba ssir skont l-Artikoli 10 sa 12 huwa normali, iżda mhux obbligatorju, li l-eżami jsir f’qorti. Vidjokonferenza għal talba magħmula skont l-Artikolu 17 tista’ ssir kullimkien għalkemm il-qorti bil-faċilitajiet li tkun l-eqreb għax-xhieda tiġi ssuġġerita lill-qorti tal-Istat Membru rikjedenti.

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

Attwalment ma teżistix faċilità fejn jiġu rreġistrati s-seduti bil-vidjokonferenza fl-Ingilterra u Wales. Jekk tkun meħtieġa reġistrazzjoni, il-partijiet għat-talba jridu jagħmlu l-arranġamenti biex issir reġistrazzjoni jew fil-post fejn se tingħata l-evidenza jew fil-post fejn tkun se tintwera.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

a) Meta t-talbiet isiru skont l-Artikoli 10 sa 12 is-seduta għandha ssir bl-Ingliż jew, jekk is-seduta qed issir bil-Welsh, għandha ssir bil-Welsh.

b) Ma hemm l-ebda rekwiżit ta’ lingwa għas-seduti fejn ikun hemm ġbir dirett ta’ evidenza għalkemm l-Istat Membru rikjedenti jrid jipprovdi interpretazzjoni għax-xhieda li ma jifhmux il-lingwa li s-seduta għandha ssir biha.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

Meta talba ssir skont l-Artikoli 10 sa 12 u x-xhud ikun jeħtieġ interpretu biex jifhem bl-Ingliż, l-interpretu jiġi pprovdut mill-awtoritajiet tal-qorti fl-Ingilterra u Wales. Jekk ix-xhud ma jkunx jeħtieġ l-interpretazzjoni iżda l-qorti rikjedenti ma tifhimx bl-Ingliż, hija r-responsabbiltà ta’ dik il-qorti li tipprovdi għall-interpretazzjoni tagħha stess. Il-post tal-interpretu f’dawn iċ-ċirkostanzi ma huwiex soġġett għal xi restrizzjonijiet għalkemm għal raġunijiet prattiċi aktarx ikun aktar faċli għall-interpretu li jkun fil-qorti rikjedenti.

Il-qorti rikjedenti hija responsabbli biex tipprovdi l-interpretazzjoni għat-talbiet magħmula skont l-Artikolu 17. Għal darb’oħra ma hemm l-ebda restrizzjoni dwar fejn għandu jkun jinsab l-interpretu.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Meta talba ssir skont l-Artikoli 10 sa 12 l-arranġamenti kollha jsiru mill-qorti rikjesta. Skont l-Artikolu 17, meta l-Korp Ċentrali għall-Ingilterra u Wales ikun awtorizza l-ġbir dirett ta’ evidenza dan għandu jinnotifika lill-qorti rikjedenti dwar l-eqreb qorti b’faċilitajiet ta’ vidjokonferenzjar għall-persuna li tkun se tiġi eżaminata. Imbagħad hija r-responsabbiltà tal-qorti rikjedenti li tikkollabora direttament mal-qorti ssuġġerita biex tagħmel l-arranġamenti meħtieġa. Il-Korp Ċentrali jinnotifika lill-qorti bil-faċilitajiet ta’ vidjokonferenzjar li għandha tistenna li tiġi kkuntattjata mill-qorti rikjedenti.

Il-qorti rikjedenti għandha tivverifika meta l-faċilitajiet ta’ vidjokonferenzjar ikunu disponibbli u mbagħad tikkuntattja lill-persuna li tkun se tiġi eżaminata biex isibu ħin fejn ikunu disponibbli t-tnejn li huma. Huwa raġonevoli li jingħata mill-inqas xahar żmien sabiex isiru l-arranġamenti meħtieġa.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

L-ispejjeż ivarjaw skont għadd ta’ ċirkostanzi, fosthom, il-post tal-vidjokonferenza (jiġifieri jekk huwiex qorti jew bini ieħor); il-ħin tas-seduta (jiġifieri jekk tkun barra l-ħinijiet normali tal-qorti l-persunal ikun meħtieġ joqgħod għal ħin itwal); jekk humiex meħtieġa xi proċeduri speċjali; u jekk jinqalgħux xi spejjeż minħabba l-użu tat-tagħmir. Il-qorti rikjesta għandha tgħarraf lill-qorti rikjedenti dwar l-ispejjeż involuti. Il-ħlas għandu jsir f’liri sterlini fi flus kontanti, ċekk bankarju jew b’mod elettroniku, meta dawn il-faċilitajiet ikunu disponibbli.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Meta talba għall-ġbir dirett ta’ evidenza skont l-Artikolu 17 tiġi aċċettata mill-Korp Ċentrali għall-Ingilterra u Wales l-ordni li tingħata tistipula li l-qorti rikjedenti trid tinforma lill-persuna li tkun se tiġi eżaminata li l-attendenza tagħha f’seduta tkun volontarja u li jkollha d-dritt titlaq mis-seduta fi kwalunkwe ħin fil-proċedimenti. Il-qorti rikjedenti tkun mitluba tibgħat kopja ta’ din l-ordni lill-persuna li tkun se tiġi eżaminata meta jkunu qegħdin isiru l-arranġamenti għall-vidjokonferenza.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

Meta persuna tiġi eżaminata minn qorti fl-Ingilterra u Wales bil-parteċipazzjoni ta’ qorti rikjedenti skont l-Artikoli 10 sa 12 dik il-persuna tkun meħtieġa tieħu ġurament jew tagħmel dikjarazzjoni li bħala parti minnha, tkun trid tikkonferma l-identità tagħha. Meta qorti rikjedenti tiġbor l-evidenza direttament skont l-Artikolu 17 hija dik il-qorti li għandha tiddeċiedi liema mezz tuża sabiex tivverifika l-identità tal-persuna li tkun se tiġi eżaminata.

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

Meta talba ssir skont l-Artikoli 10 sa 12 il-ġurament jittieħed jew id-dikjarazzjoni ssir skont il-proċeduri normali tal-qrati fl-Ingilterra u Wales. Meta talba ssir skont l-Artikolu 17, il-qorti rikjedenti għandha tinnotifika lill-qorti rikjesta dwar ir-rekwiżiti ta’ kwalunkwe ġurament biex jiġu pprovduti l-kotba xierqa.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

Meta talba ssir skont l-Artikoli 10 sa 12 il-qorti rikjesta tagħmel l-arranġamenti meħtieġa. Meta l-Korp Ċentrali għall-Ingilterra u Wales jawtorizza talba skont l-Artikolu 17 dan jinforma lill-qorti bil-faċilitajiet ta’ vidjokonferenzjar li għandha tistenna li tikkuntattjaha l-qorti rikjedenti u li għandha tikkoopera mal-qorti rikjedenti sabiex tiżgura li jkun hemm xi ħadd disponibbli biex iħaddem il-faċilitajiet tal-vidjokonferenzjar u jittratta kwalunkwe problema teknika waqt is-seduta.

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

Meta t-talbiet isiru skont l-Artikolu 17, il-qorti rikjedenti għandha tinnotifika lill-qorti rikjesta dwar jekk il-persuna li tkun se tiġi eżaminata jkollhiex xi rekwiżit speċjali, pereżempju, aċċess għal siġġu tar-roti jew sistema loop fejn jintuża apparat ta’ għajnuna għas-smigħ.

L-aħħar aġġornament: 31/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.