Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

Finlandja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

Iż-żewġ proċeduri huma possibbli. Talba għandha tiddikjara biċ-ċar għal liem proċedura qed tirreferi l-qorti rikjedenti.

Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 10 sa 12 tar-Regolament, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Proċedura Ġudizzjarja relatati mal-preżentazzjoni tal-provi japplikaw għas-seduta.

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Ma hemm l-ebda restrizzjoni f'kawżi skont id-dritt ċivili jew kummerċjali. Il-periti u l-partijiet jistgħu jiġu eżaminati wkoll b'vidjokonferenza.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Xejn.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

Le.

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

Ir-reġistrazzjoni ta' seduti b'vidjokonferenza mhix ipprojbita, imma t-tagħmir meħtieġ ma jinsabx fil-qrati kollha. Trid issir talba separata għaliha meta tiġi ppreżentata t-talba għall-vidjokonferenza.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 10 sa 12, is-seduta ssir bil-Finlandiż jew bl-Iżvediż. Fil-każ ta' smigħ dirett tax-xhieda skont l-Artikolu 17, il-qorti rikjedenti tagħżel il-lingwa li trid tintuża.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 10 sa 12, il-forniment u l-lok tal-interpreti jridu jiġu maqbula bejn il-qorti rikjedenti u l-qorti rikjesta. Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 17, il-qorti rikjedenti tkun responsabbli għall-ingaġġar tal-interpreti u biex tiddeċiedi fejn ikunu.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 10 sa 12, il-qorti rikjedenti tħarrek lill-persuna li trid tiġi eżaminata b'ċitazzjoni miktuba. Idealment, għandu jkun hemm tal-inqas bejn ġimagħtejn u tliet ġimgħat bejn in-notifika u d-data tas-seduta. Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 17, il-qorti rikjedenti tkun responsabbli għan-notifika u għall-arranġament neċessarji.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

Meta persuna tiġi eżaminata skont l-Artikoli 10 sa 12 tar-Regolament f'qorti mgħammra għall-vidjokonferenzi, l-użu tat-tagħmir għall-vidjokonferenzi normalment ma jiġġenerax spejjeż separati. Meta persuna tiġi eżaminata skont l-Artikolu 17 xi mkien li mhux f'qorti, il-qorti rikjedenti tieħu r-responsabbiltà għall-ispejjeż tal-vidjokonferenza.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Qorti li tkun bagħtet talba skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament trid tinforma lill-persuna kkonċernata li x-xhieda tinstema' fuq bażi volontarja.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 10 sa 12, il-qorti rikjesta tistabbilixxi l-identità tal-persuna li trid tiġi eżaminata u tiċċekkjaha, jekk ikun hemm bżonn, permezz tal-karta tal-identità jew tal-passaport tagħha. Meta jsiru talbiet skont l-Artikoli 17, il-qorti rikjedenti tkun meħtieġa tivverifika l-identità tal-persuna li tkun se tiġi eżaminata.

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

Ma japplika l-ebda rekwiżit għall-ġuramenti f'każ ta' smigħ dirett tax-xhieda skont l-Artikolu 17. Ġurament isir skont il-leġiżlazzjoni li tirregola l-qorti li tkun qed teżamina x-xhud.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

Il-qorti rikjedenti tipprovdi l-isem ta' dik il-persuna ta' kuntatt.

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

– Idealment, il-qorti rikjedenti għandha tipprovdi l-ismijiet tal-persuni ta' kuntatt kemm għall-arranġamenti tekniċi u kemm għal kwistjonijiet (ġuridiċi) speċifiċi għall-kawża.

– It-talba għandu jkun fiha d-dettalji ta' kuntatt (l-indirizzi tal-posta elettronika u/jew in-numru tat-telefown) tal-persuni ta' kuntatt biex ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati waqt is-seduta tal-qorti f'każ li jkun hemm problemi bil-vidjokollegament jew problemi oħra simili.

– Jekk l-Istati jkunu jinsabu f'żoni tal-ħin differenti, it-talba għandha tispeċifika jekk il-ħinijiet imsemmija humiex tal-istat rikjedenti jew tal-istat rikjest.

L-aħħar aġġornament: 09/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.