Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

Greċja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

Iva, imma (għalissa) fil-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Ateni biss.

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Ma hemm l-ebda restrizzjoni. Il-parteċipanti kollha fil-proċedimenti jistgħu jiġu eżaminati b'vidjokonferenza.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq l-eżami orali ta' xhieda, partijiet, esperti, eċċ.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

L-eżami jista' jsir fi kmamar apposta f'qorti jew awtorità konsulari Griega barra l-pajjiż.

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

Seduti b'vidjokonferenza jistgħu jiġu rrekordjati, u r-reġistratur tal-qorti jew is-segretarju tal-awtorità konsulari Griega barra l-pajjiż jistgħu jżommu l-minuti.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

Is-seduta trid issir bil-Grieg; jekk ikun hemm bżonn, jista' jkun hemm interpretu preżenti.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

Jekk parti fil-proċedimenti titlob lill-qorti teżamina xhud, parti jew perit li jkun se jixhed b'vidjokonferenza imma li ma jkunx jitkellem bil-Grieg, dik l-istess parti tkun responsabbli biex issib l-interpreti u biex tħallashom. L-interpreti jridu jkunu fl-istess kamra fejn ikun hemm l-imħallef li jmexxi l-vidjokonferenza jew fejn ikun hemm is-segretarju tal-aworità konsulari Griega barra l-pajjiż.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Skont l-Artikolu 3 tad-Digriet Presidenzjali 142/2013: "Il-Qorti għandha tiddeċiedi ex officio jew wara talba ta' parti jekk għandhiex issir vidjokonferenza għal kawża speċifika. Hija s-setgħa tal-qorti li tiddeċiedi tilqax talba ta' dan it-tip jew le, wara li tiddetermina jekk l-użu ta' din it-teknoloġija hux neċessarju għall-kondotta effikaċi tal-proċedimenti. Wara li tikkunsidra ċ-ċirkostanzi ta' kull kawża, il-qorti tista' tapprova t-talba għal vidjokonferenza filwaqt li titlob garanziji addizzjonali għall-kondotta xierqa tal-proċedimenti. (a) Wara talba minn parti: Il-parti kkonċernata trid tippreżenta talba għal seduta b'vidjokonferenza mar-reġistratur tal-qorti fejn tkun qed tinstema' l-kawża (l-Artikolu 270(7) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili) jew għal eżami b'vidjokonferenza jew għal testimonjanza li trid tingħata b'vidjokonferenza (l-Artikolu 270(8) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili). It-talba għandha tindika l-qorti jew l-awtorità konsulari tal-post imbiegħed, isem il-persuni li se jieħdu sehem fil-vidjokonferenza, l-indirizz tagħhom (inklużi l-indirizzi elettroniċi) u n-numru tat-telefown u tal-faks fejn jistgħu jiġu kkuntattjati, il-pass proċedurali li l-vidjokonferenza qed tintalab għalih, id-dewmien ippjanat, u kull tagħmir speċjali meħtieġ. Hija għandha tinkludi wkoll kull kundizzjoni speċjali stabbilita mill-partijiet għall-kondotta tal-vidjokonferenza. It-talba tista' ssir fi kwalunkwe ħin u fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti, bil-kundizzjoni li jekk tintlaqa' din ma taqbiżx il-limiti taż-żmien għall-pass proċedurali stabbilit fil-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili. It-talba u d-dokumenti ta' prova relatati kollha jistgħu jintbagħtu wkoll elettronikament b'konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli. Il-komunikazzjoni relatata mal-ippjanar u l-kondotta tal-vidjokonferenza huma r-responsabbiltà tal-uffiċjali tal-qorti u tal-post imbiegħed, u jsiru bi kwalunkwe mezz xieraq, bħat-telefown, il-posta elettronika jew il-faks. It-talba għandha tkun approvata jew miċħuda b'deċiżjoni tal-qorti. Id-deċiżjoni għandha tiġi kkomunikata mir-reġistratur lill-parti rikjedenti bi kwalunkwe mezz xieraq. Jekk it-talba tintlaqa', il-parti rikjedenti għandha tinforma lill-partijiet l-oħrajn li l-pass proċedurali jkun se jseħħ b'vidjokonferenza. (b) Mill-Qorti ex officio: Id-deċiżjoni biex issir vidjokonferenza tista' tittieħed mill-qorti li tkun qed tisma' l-kawża u tiġi kkomunikata lill-partijiet ex officio".

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

Jekk parti fil-proċedimenti titlob lill-qorti teżamina xhud, parti jew perit li jkun se jixhed b'vidjokonferenza imma li ma jkunx jitkellem bil-Grieg, dik l-istess parti tkun responsabbli biex issib l-interpreti u biex tħallashom. Il-parti tħallas lill-interpretu direttament.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Il-persuna tkun informata mill-qorti.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

L-imħallef li jmexxi l-proċedimenti jrid jivverifika l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata. Biex persuna li tidher fil-kamra mbiegħda tiġi identifikata, l-imħallef jiġi assistit mir-reġistratur jew mis-segretarju tal-post imbiegħed, jew minn persuna oħra hemmhekk li tkun ġiet awtorizzata mill-konslu.

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

Ix-xhud, perit eċċ eżaminat jintalab mill-imħallef li jmexxi l-proċedimenti jekk ikunx jippreferi jaħlef ġurament reliġjuż jew ċivili. L-istess japplika għall-interpreti qabel ma jibdew jaqdu dmirijiethom.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

L-uffiċjali tal-qorti responsabbli jridu jkunu preżenti qabel il-vidjokonferenza u waqtha.

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

Xejn.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.