Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

Imħallef għandu jiddeċiedi dwar il-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti tat-tieni pajjiż f’vidjokonferenza b’mod tempestiv qabel il-vidjokonferenza, u jikkuntattja lir-rikorrent individwalment.

L-imħallef għandu jiddeċiedi f’konformità mal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili (Civilprocesa likums).

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Skont l-Artikolu 122(1) tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, espert jista’ ukoll jiġi eżaminat bl-użu ta’ vidjokonferenza.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Dawn jiġu deċiżi mill-qorti.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

Kull kwistjoni, kull talba għal għajnuna legali tiġi deċiża b’mod individwali billi jiġu vvalutati l-aspetti kollha.

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

Skont l-Artikolu 152(3) tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, il-fotografija, l-iffilmjar jew ir-reġistrazzjonijiet awdjoviżivi f’seduta tal-qorti jitħallew biss bil-permess tal-qorti.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

(a) Seduta tal-qorti ssir bil-lingwa uffiċjali - il-Latvjan. Interpretu Latvjan għandu jiġi pprovdut mill-pajjiż li jitlob il-vidjokonferenza.

(b) jekk il-kumpilazzjoni diretta tax-xhieda tkun qed issir, imbagħad bi qbil reċiproku tal-partijiet.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

Interpretu għandu jiġi pprovdut mill-pajjiż li jitlob il-vidjokonferenza. L-interpretu għandu jieħu postu f’kamra tal-qorti.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Talba għal għajnuna legali għandha tiġi ppreżentata b’mod tempestiv, mill-inqas 60 jum qabel il-vidjokonferenza ppjanata.

Jenħtieġ li l-ħin għall-konnessjoni bi prova jiġi stipulat qabel il-vidjokonferenza ppjanata.

Meta ssir talba għal vidjokonferenza, il-parametri tekniċi għandhom jiġu indikati.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

Skont l-Artikolu 716 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, l-ispejjeż imġarrba għandhom jiġu koperti mill-fondi tal-baġit tal-istat.

Qorti li teżegwixxi t-talba ta’ pajjiż barrani għall-ġbir tal-kumpilazzjoni tax-xhieda għandha tinnotifika lill-Ministeru tal-Ġustizzja dwar l-ispejjeż li ġejjin għall-implimentazzjoni tat-talba msemmija hawn fuq:

  1. l-ammont ta’ spejjeż li għandu jiġi żborżat lill-esperti u lill-interpreti;
  2. l-ispejjeż imġarrba meta tiġi eżegwita t-talba ta’ pajjiż barrani għall-ġbir tal-kumpilazzjoni tax-xhieda f’konformità mal-proċeduri tal-pajjiż barrani fil-każijiet previsti mil-liġi;
  3. l-ispejjeż imġarrba jekk it-talba ta’ pajjiż barrani għall-ġbir tal-kumpilazzjoni tax-xhieda fuq talba tal-awtorità kompetenti ta’ pajjiż barrani tkun saret bl-użu ta’ mezzi tekniċi.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jista’ jitlob lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż barrani biex ikopri l-ispejjeż previsti fit-tieni paragrafu ta’ din it-Taqsima.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Pajjiż barrani għandu jħejji l-informazzjoni rilevanti dwar l-informazzjoni lill-persuna.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

Qorti għandha tivverifika l-identità tal-persuna skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili.

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

It-tali proċedura mhijiex prevista fil-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili. Madankollu, pajjiż barrani jista’ jitlob lill-qorti biex tiddeċiedi dwar il-ġurament.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

Qabel id-data ta’ vidjokonferenza u qabel vidjokonferenza bi prova, il-partijiet ikkonċernati għandhom jiskambjaw il-parametri tekniċi u d-dettalji tal-persuna ta’ kuntatt tal-partijiet ikkonċernati, kemm dawk li jinsabu f’qorti kif ukoll l-istituzzjoni li tipprovdi l-assistenza teknika.

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

L-informazzjoni teknika u d-data teknika speċjalizzata huma meħtieġa.

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.