Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

Malta
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

Jekk Malta hija l-Istat rikjedenti, il-vidjokonferenzjar jista’ jintuża biss bħala l-aħħar għażla.

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Le, m'hemm l-ebda restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata; ix-xhieda, l-esperti u l-partijiet kollha jistgħu jiġu eżaminati.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Huwa f’idejn il-qorti li tiddeċiedi x'inhu ammissibbli bħala evidenza.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

Jekk Malta hija l-Istat rikjest il-persuna għandha tiġi eżaminata fil-qorti.

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

Iva s-seduti bil-vidjokonferenza jistgħu jiġu rrekordjati u teżisti l-faċilità.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

(a) Jekk Malta hi l-Istat rikjest, it-talbiet għal seduti ta' smigħ skont l-Artikoli 10 sa 12 isiru bil-Malti jew bl-Ingliż;

(b) Jekk Malta hi l-Istat rikjedent, it-talbiet skont l-Artikolu 17 isiru bil-Malti jew bl-Ingliż.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

Jekk Malta hi l-Istat rikjest u għalhekk se tisma’ x-xhieda, l-Artikolu 596(1) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta jgħid illi "Jekk il-qorti ma tkunx tifhem l-ilsien li bih tingħata x-xiehda, hija taħtar interpretu kwalifikat bi spejjeż provviżorji tal-parti li ġġib ix-xhud". L-interpretu, f’dan il-każ għandu jkun fil-post fejn ikun jinsab ix-xhud.

Jekk Malta hi l-Istat rikjedenti skont l-Artikolu 17 u fejn ikun hemm kumpilazzjoni diretta tal-provi, il-post fejn ikun l-interpretu jiddependi miċ-ċirkustanzi tal-każ.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Meta ssir kumpilazzjoni tal-provi skont l-Artikoli 10 u 12 u jekk Malta tkun l-Istat rikjest, l-Artikolu 568(1) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jsostni li "Ix-xhieda jiġu mħarrkin biex jidhru bil-mezz ta’
mandat maħruġ fuq rikors tal-parti li trid iġgibhom".
Għandu jitħalla xahar bejn seduta u oħra b’tali mod li jkun hemm biżżejjed ħin għan-notifika tax-xhud.

Skont l-Artikolu 17 meta Malta tkun l-Istat rikjedenti, hija l-Qorti li trid tiddeċiedi liema mezzi għandhom jintużaw sabiex jinnotifikaw lill-persuna li se tiġi eżaminata bil-post u l-ħin. Għandu jitħalla xahar bejn seduta u oħra b’tali mod li jkun hemm biżżejjed ħin għan-notifika tax-xhud.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

Għandha titħallas tariffa ta’ EUR 100 li tkopri l-ewwel sagħtejn tal-konferenza;

Imbagħad titħallas tariffa ta' EUR 50 għal kull siegħa sussegwenti;

Japplikaw wkoll il-ħlas tat-tekniku ta’ EUR 58 fis-siegħa.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Qabel ma jagħti x-xhieda tiegħu, ix-xhud jiġi mwissi mill-qorti illi jekk ma jħossux komdu jixhed huwa għandu jgħarraf lill-qorti rikjesta b'dan il-fatt.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

Il-persuna li se tiġi eżaminata tista’ tiġi mitluba mill-qorti biex turi l-passaport jew il-karta tal-identità tagħha qabel ma tagħti x-xhieda tagħha. Ix-xhud jiġi mgħarraf qabel is-seduta li għandu jġib miegħu wieħed minn dawn id-dokumenti.

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

Skont l-Artikolu 111 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili "Ix-xhud li jistqarr ir-reliġjon Kattolika Rumana għandu jaħlef kif hi d-drawwa ta’ dawk li huma ta’ dik ir-reliġjon; u x-xhud li ma jistqarrx dik ir-reliġjon għandu jaħlef bil-mod li huwa jidhirlu illi hu l-akbar rabta għall-kuxjenza tiegħu.”

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

Dawn li ġejjin huma l-persuni ta’ kuntatt:

Charles Calleja, Uffiċċju Tekniku Superjuri Awdjo Viżiv

Din il-persuna hija responsabbli biex tqabbad, tittestja u tgħin mil-lat tekniku matul il-vidjokonferenza.

Ikkuntattja + 356 25902375 — Uffiċċju fir-Raba' Sular, il-Qrati fil-Belt Valletta

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, Disponibbltà tal-faċilità ta' VidjoKonferenza

Ikkuntattja + 356 25902391 — Uffiċċju fir-Raba' Sular, il-Qrati fil-Belt Valletta

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, Skrivan

Ikkuntattja + 356 25902211 — Uffiċċju fir-Raba' Sular, il-Qrati fil-Belt Valletta

alan.a.darmanin@gov.mt

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

Qabel id-data tas-seduta ta’ smigħ il-qorti rikjedenti trid:

a. Żona ta’ ħin

b. Appuntament għall-ittestjar (data u ħin)

c. IP fiss

d. Dettalji tal-persuna teknika ta' kuntatt tagħha

L-aħħar aġġornament: 09/03/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.