Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

Olanda
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

Ma hemm ebda regolament ġenerali dwar dan is-suġġett skont il-liġi proċedurali ċivili Netherlandiża. Madankollu, il-vidjokonferenza mhijiex prekluża u konsegwentement hija possibbli f’dawn il-każijiet skont il-liġi.

Skont il-liġi ċivili, il-vidjokonferenza hija użata regolament bħala alternattiv għal ittri rogatorji.

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Jekk persuna tista’ tiġi eżaminata skont il-liġi proċedurali ċivili, dan huwa possibbli wkoll bħala regola permezz ta’ vidjokonferenza. Ma hemm ebda dispożizzjoni speċifika skont il-liġi proċedurali ċivili.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Ma hemm ebda regola dwar restrizzjonijiet speċifiċi. Huma applikabbli r-regoli nazzjonali ta’ proċedura ċivili.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

Ebda regola speċifika ma tapplika għall-eżami permezz ta’ vidjokonferenza. Huma applikabbli r-regoli nazzjonali ta’ proċedura ċivili. Ir-regola hija li l-persuni jridu jiġu eżaminati fil-qorti. Jistgħu jsiru eċċezzjonijiet jekk xhud ikun marid jew inkella ma jkunx jistax jivvjaġġa lejn il-qorti (l-Artikolu 175 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

L-eżami ta’ xhud minn qorti Netherlandiża permezz ta’ vidjokonferenza huwa meqjus bħala ekwivalenti għal trażmissjoni diretta ta’ seduta ta' smigħ ordinarja. Bil-liġi, issir traskrizzjoni tal-qorti ta’ smigħ ta’ xhud minn maġistrat inkwirenti. L-istess regoli japplikaw għal seduti ta' smigħ permezz ta’ vidjokonferenza u għalhekk dawn iridu wkoll jiġu reġistrati permezz ta’ traskrizzjoni tal-qorti. Il-liġi ma tipprojbixxix immaġni jew ħoss irrekordjat apparti mit-traskrizzjoni tal-qorti, iżda din ir-reġistrazzjoni ma għandhiex titqies bħala ekwivalenti għal traskrizzjoni tal-qorti.

Skont il-liġi li għadha trid tiġi stabbilita, l-imħallef jista’ jiddeċiedi li jagħmel reġistrazzjoni ta' smigħ tas-smigħ orali biex jissostitwixxi t-traskrizzjoni bil-miktub tal-qorti. Fuq din il-bażi, tista’ ukoll issir reġistrazzjoni, jekk meħtieġ, tat-traskrizzjoni tal-qorti ta’ smigħ ta’ xhud.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

Jekk il-qorti rikjesta tinsab fin-Netherlands, is-smigħ isir bin-Netherlandiż. Ebda regola speċjali ma tapplika f’dan ir-rigward. Il-leġiżlazzjoni implementattiva Netherlandiża ma tippermettix lil awtorità kompetenti li timponi kundizzjonijiet għall-ġbir dirett ta’ evidenza li hija tikkunsidra bħala utli jew meħtieġa għal raġunijiet ta’ proċess ġust.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

Il-liġi proċedurali ċivili Netherlandiża ma tagħmel ebda provvediment għal arranġamenti speċjali għal interpreti. F’każijiet ċivili fin-Netherlands, il-partijiet iridu bħala regola jipprovdu l-interpreti tagħhom.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Skont il-liġi implementattiva Netherlandiża l-qorti rikjesta tista’ tiddetermina liema parti hija responsabbli għat-taħrik li jirriżulta minn talba għall-evidenza.

It-taħrik li ma jsirx minn waħda mill-partijiet jiġi mwettaq mir-reġistratur tal-qorti rikjesta. Skont il-liġi proċedurali ċivili Netherlandiża, ix-xhieda jrid jiġu mħarrka tal-inqas ġimgħa (skont il-liġi li għad trid tiġi stabbilita, tal-inqas għaxart ijiem) qabel is-smigħ.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

L-ispejjeż għall-forma speċjali u t-teknoloġija ta’ komunikazzjoni mhumiex imġarrba mill-partijiet. Skont il-liġi Netherlandiża dawn l-ispejjeż ma jiġux ittrasferiti. Dawn jiġu mġarrba mill-Istat, li jista’ jintalab ir-rimborż tagħhom skont l-Artikolu 18(2) u l-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1206/2001.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 1206/2001, meta l-ġbir dirett ta’ evidenza jimplika li persuna nstemgħet, il-qorti rikjesta tinforma lil dik il-persuna li l-prestazzjoni saret fuq bażi volontarja. Ebda rekwiżit ulterjuri ma huwa applikabbli.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

Skont il-liġi proċedurali ċivili Netherlandiża, huwa għall-imħallef li jiċċekkja l-identità (l-Artikolu 177 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

L-imħallef jistaqsi x-xhieda sabiex jgħidu kunjomhom, isimhom, l-età, il-professjoni u l-posta tar-residenza tagħhom. Huma jiġu mistoqsija wkoll dwar kull relazzjoni tagħhom mal-partijiet (parentela jew affinità, impjieg).

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

Skont il-liġi proċedurali ċivili Netherlandiża, il-ġurament jew l-affermazzjoni jingħataw quddiem l-imħallef qabel is-seduta ta' smigħ. Ix-xhud jiddikjara li x-xhieda tiegħu hija l-verità u xejn ħlief il-verità. Ix-xhieda li intenzjonalment ma jgħidux il-verità jkunu qegħdin iwettqu sperġur. Il-ġbir dirett ta’ evidenza jsir f’konformità mal-liġi tal-Istat rikjest.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

Talba internazzjonali għall-assistenza legali li fiha tintuża l-vidjokonferenza ssir bl-għajnuna tal-persunal tal-ICT tal-ġudikatura Netherlandiża (SPIRIT). Huma jimplimentaw l-arranġamenti tekniċi u loġistiċi.

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

L-awtorità kompetenti se tkun tista’ titlob din l-informazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 09/02/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.