Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

Slovenja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

Huwa possibbli li l-provi jinġabru b'vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru rikjedenti jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru. Fil-materji ċivili u kummerċjali kollha, japplika l-Artikolu 114a tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o pravdnem postopku; minn hawn 'il quddiem: ZPP), li jistipula li, bil-kunsens tal-partijiet, qorti tista' tippermetti lill-partijiet u lir-rappreżentanti legali tagħhom ikunu f'postijiet differenti waqt is-seduta u l-attivitajiet proċedurali jsiru hemmhekk, sakemm ikun hemm trasferiment tal-ħoss u l-immaġni mill-post ta' fejn qed issir is-seduta u l-post jew postijiet fejn jinsabu l-partijiet jew ir-rappreżentanti u viċi versa (vidjokonferenza). B'dawn il-kundizzjonijiet, qorti tista’ tiddeċiedi wkoll li tiġbor il-provi billi teżamina l-partijiet u x-xhieda, u billi tisma' l-periti.

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Il-vidjokonferenzi jistgħu jintużaw biex jiġu eżaminati l-partijiet u x-xhieda, kif ukoll għas-smigħ tal-periti. Il-partijiet u r-rappreżentanti (pereżempju l-avukati) jistgħu jieħdu sehem fl-attivitajiet proċedurali kollha b'vidjokonferenza.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Ġeneralment, il-partijiet u r-rappreżentanti legali jistgħu jieħdu sehem fl-attivitajiet proċedurali kollha minn post imbiegħed. Iz-ZPP jirrestrinġi l-possibbiltà għall-ġbir ta’ provi b'vidjokonferenza għal lista eżawrjenti ta' provi (eżami tal-partijiet u x-xhieda, is-smigħ tal-periti). Għalhekk, mhux possibbli li vidjokonferenza tintuża għall-ġbir ta' provi billi jiġi spezzjonat post jew jinġabru provi bl-eżami ta' dokumenti.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

Ġeneralment, il-partijiet u r-rappreżentanti legali jistgħu jieħdu sehem fl-attivitajiet proċedurali kollha minn post imbiegħed. Ma hemm l-ebda restrizzjoni dwar fejn tkun tinstab il-parti l-oħra barra mill-qorti.

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

L-Artikolu 125a taz-ZPP jistipula l-bażi ġuridika għar-reġistrazzjoni tal-ħoss u tal-immaġni waqt seduta. Skont din id-dispożizzjoni, president tas-senat jista’ jordna reġistrazzjoni tal-ħoss jew tal-immaġni ta' seduta. Dan ifisser li l-President tas-Senat, li l-proċedimenti jsiru quddiemu, għandu dritt diskrezzjonali biex jiddeċiedi jekk issirx reġistrazzjoni ta' ħoss u immaġni waqt is-seduta. Skont l-Artikolu 114a, parti ma għandhiex id-dritt li titlob li l-qorti tippermetti vidjokonferenza. It-talba għal vidjokonferenza tista' ssir b'inizjattiva tal-qorti, u f'dak il-każ ikun meħtieġ il-kunsens tal-partijiet. Deċiżjoni li permezz tagħha l-qorti tordna vidjokonferenza trid tinħareġ b'biżżejjed żmien qabel is-seduta, filwaqt li jitqies iż-żmien għat-tħejjija teknika, u l-partijiet iridu jkunu infurmati biżżejjed bil-quddiem dwar iridux jidhru l-qorti.

Mill-2011 'l hawn, tal-inqas awla waħda tal-qorti f'kull qorti distrettwali (11-il post) fis-Slovenja ġew fornuti bit-tagħmir kollu meħtieġ għall-vidjokonferenzi u għar-reġistrazzjoni ta' dawn il-konnessjonijiet. Huwa possibbli li jiġi rreġistrat il-ħoss biss jew l-immaġni biss jew it-tnejn f'daqqa. Hemm ukoll tliet settijiet ta’ tagħmir mobbli għall-vidjokonferenzi li l-qorti jistgħu jużaw fi qrati lokali jew qrati oħrajn. Peress li vidjokonferenza tiġi stabbilita permezz ta' punt aċċessibbli ċentralment, kull vidjokonferenza tista’ tiġi rreġistrata wara ordni minn imħallef.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

Skont l-Artikoli 10 sa 12 tar-Regolament, l-eżamijiet jistgħu jsiru minn qorti rikjesta, speċifikament fil-lingwa uffiċjali tal-qorti (bis-Sloven u bil-lingwi tal-komunitajiet nazzjonali li jintużaw uffiċjalment mill-qrati fiż-żoni ta' dawn il-komunitajiet nazzjonali, jiġifieri t-Taljan jew l-Ungeriż) u, meta jkun hemm bżonn, permezz ta' traduzzjoni għal-lingwa li tkun tinftiehem minn parti jew parteċipant ieħor fil-proċediment, meta jkunu ssuġġerewha, jew meta l-qorti tiddetermina li parti jew parteċipant ieħor fil-proċedimenti ma jkunx jaf is-Sloven.

Skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, l-eżami jsir direttament mill-qorti rikjedenti. F'dak il-każ, eżami jista' jsir b’lingwa barranija jekk tiġi pprovduta traduzzjoni xierqa għal-lingwa mifhuma mill-parti jew mill-partiċipanti l-oħra fil-proċediment.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

Meta jintużaw l-interpreti tal-qorti, dan jista' jkun organizzat jew mill-qorti rikjedenti jew mill-qorti rikjesta (skont il-ftehim bejn il-qrati). Barra minn hekk, l-interpreti tal-qorti jistgħu jkunu fil-post tal-qorti rikjedenti jew tal-qorti rikjesta, jew post ieħor.

Fil-prattika, l-interpreti tal-qorti jkunu fil-post fejn ikun hemm il-persuna li teħtieġ interpretazzjoni, jiġifieri fil-post tal-qorti rikjesta, jekk il-qorti li tkun qed titlob l-eżami tkun qed tagħmel dan bil-lingwa tagħha, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, jew fil-post tal-qorti rikjedenti jekk l-eżami jkun qed isir mill-qorti rikjesta, skont l-Artikoli 10 sa 12 tar-Regolament.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Persuna li tkun se tiġi eżaminata trid tiġi mħarrka personalment jew bil-miktub biex tidher il-qorti. Fost affarijiet oħra, it-taħrika tindika l-ħin u l-post fejn il-persuna tkun se tiġi eżaminata. Ċerti xhieda jistgħu jiġu eżaminati f'darhom f'każ ta' età avvanzata, mard jew diżabbiltà fiżika serja. L-Att dwar il-Proċedura Ċivili ma jistipulax kemm iridu jkunu mħarrka bil-quddiem ix-xhieda; madankollu, il-partijiet iridu jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom għas-seduta - tal-inqas 15-il jum mill-mument tan-notifika tat-taħrika għas-seduta. Dan it-terminu ma japplikax meta persuna tiġi mħarrka bħala xhud.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

Skont l-Artikolu 153 taz-ZPP, parti li titlob li jinġabru provi, tiddepożita ammont ta' flus biex ikopri l-ispejjeż imġarrba mill-ġbir tal-provi. Jekk il-provi li jridu jinġabru jkunu proposti miż-żewġ partijiet, il-qorti tista' tiddeċiedi li ż-żewġ partijiet jiddepożitaw partijiet ugwali tal-ammont. L-ispejjeż jiġu rimborżati skont l-eżitu tal-kwistjoni.

Fir-Repubblika tas-Slovenja, il-vidjokonferenzi huma bla ħlas.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Iz-ZPP ma jistabbilix kundizzjonijiet addizzjonali.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

Qabel ma x-xhieda jiġu eżaminati, jintalbu jagħtu isimhom u kunjomhom, isem missierhom, xogħolhom, l-indirizz tagħhom, il-post ta’ twelid, l-età u r-relazzjoni tagħhom mal-partijiet (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 238 taz-ZPP).

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

Iz-ZPP ma tistipulax it-teħid ta' ġurament. Skont l-Artikolu 238, qorti tavża lix-xhieda qabel il-bidu tal-eżami li jridu jgħidu s-sew u ma jaħbu xejn, u wara jkunu avżati bil-konsegwenzi jekk jixhdu l-falz.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

Iz-ZPP ma fihx dispożizzjoni ta' dan it-tip.

Fil-prattika, tal-inqas ġimgħa qabel vidjokonferenza, il-konnessjoni tiġi ttestjata biex jaraw li taħdem u li tkun ta' kwalità sodisfaċenti u biex kull nuqqas jitranġa. Dan jiżgura li t-teknixin li jkun preżenti waqt is-seduta jkun jista' jopera t-tagħmir għall-vidjokonferenzi bla diffikultajiet, peress li l-ittestjar ikun diġà sar qabel. Il-qrati, jew waqt it-talba stess jew wara, jiskambjaw id-dettalji ta’ kuntatt tal-persuni li jkunu se jkunu responsabbli mill-aspetti tekniċi tal-vidjokonferenza.

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

Iz-ZPP ma fihx dispożizzjoni ta' dan it-tip.

Fil-prattika, il-qorti rikjedenti tibgħat lill-qorti rikjesta, flimkien mat-talba, formola bl-informazzjoni teknika kollha dwar is-sistema għall-vidjokonferenzi u d-dettalji ta' kuntatt tal-espert li jkun se jkun responsabbli għall-aspetti tekniċi tal-vidjokonferenza. Iż-żewġ qrati ikollhom bżonn informazzjoni dwar is-sistemi għall-vidjokonferenzi, it-tip ta' konnessjoni (ISDN, IP), il-veloċità tal-konnessjoni, l-indirizz (numru tat-telefown), il-lingwa li tkun se tintuża għall-ittestjar, id-data u l-ħin tal-ittestjar, kwalunkwe differenza fil-ħin u d-dettalji ta' kuntatt tat-teknixin responsabbli għall-kwistjonijiet tekniċi.

L-aħħar aġġornament: 16/03/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.