Getuigenverhoor per videoconferentie

België
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Ja, beide vormen van bewijsverkrijging zijn mogelijk. Procedures werden ad hoc uitgewerkt. De Belgische wetgeving voorziet niets betreffende videoconferenties maar verbiedt ze ook niet.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Zowel getuigen als deskundige kunnen worden verhoord. In de praktijk werden in het kader van art. 17 ook reeds partijen verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

De nationale wet van het verzoekend gerecht dient hierbij te worden toegepast. De gevraagde verrichting van de handeling tot het verkrijgen van bewijs mag niet strijdig zijn met fundamentele beginselen van het nationale recht van België (art. 17.5c).

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

De plaats waar de persoon via videoconferentie wordt verhoord moet geen rechtbank zijn.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Het verzoekend gerecht bepaald hier conform haar regelgeving of er een registratie plaatsvindt en zorgt hier in voorkomend geval zelf voor.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

a) enkel in het Nederlands, het Frans en het Duits (Belgisch recht).

b) er worden geen taalvereisten gesteld.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

Het verzoekend gerecht zorgt voor de vertaler en neemt de vertalingskosten ten laste. Normalerwijze stelt hij zijn diensten ter beschikking bij het verzoekend gerecht, op het moment dat de videoconferentie plaatsvindt. Er lijkt echter geen bezwaar te zijn moest deze zich fysiek bevinden bij de getuige.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Dit wordt bepaald overeenkomstig de nationale wet van het verzoekend gerecht.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

Het verzoekend gerecht betaald de kosten.

De telefoonverbinding wordt opgestart door het verzoekend gerecht. Ook mogelijke vervoerskosten dienen ten laste genomen te worden van het verzoekend gerecht. De centrale autoriteit wijst het verzoekend gerecht daar op wanneer zij de ontvangstmelding van het verzoek verzendt.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

De buitenlandse rechter stelt de getuige in kennis van de oproepingsbrief waarin vermeld wordt dat zijn medewerking op vrijwillige basis gebeurt.

De centale autoriteit vraagt het verzoekend gerecht de oproepingsbrief voorafgaandelijk aan het verzenden van formulier J naar haar op te sturen, waaruit duidelijk zou moeten blijken dat gewezen werd op de vrijwilligheid voor deelname aan het verhoor.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

Bij middel van identiteitspapieren.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

Dit gebeurt overeenkomstig het recht van de verzoekende staat.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Een medewerker van de centrale autoriteit neemt voorlopig de rol van coördinator op zich met betrekking tot het vastleggen van concrete afspraken rond datum en uur van test en effectief verhoor.

Een administratief medewerker/griffier zorgt voor het aan- en uiteenzetten van het systeem.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Vragen voor aanvullende informatie worden voorafgaand aan het verhoor door de centrale autoriteit voorgelegd aan het verzoekend gerecht.

Laatste update: 05/07/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.