Getuigenverhoor per videoconferentie

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Ja, beide vormen van bewijsverkrijging zijn mogelijk. De procedures worden ad hoc ontwikkeld. In de Bulgaarse wetgeving zijn geen bepalingen opgenomen inzake videoconferentie, maar wordt dit ook niet verboden. Verzoeken om bewijsverkrijging, inclusief via videoconferentie, worden gedaan bij de districtsrechtbank die territoriale bevoegdheid heeft over de plaats waar de verkrijging moet plaatsvinden (artikel 617, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) van 2008). In Bulgarije is de provinciale rechtbank die territoriale bevoegdheid heeft over de plaats waar rechtstreeks bewijsmateriaal moet worden verkregen, bevoegd om het rechtstreeks verkrijgen van bewijs toe te staan (artikel 617, lid 2, van het GPK van 2008). De bevoegde rechtbank kan worden gevonden met behulp van het zoekinstrument op het Europese e-justitieportaal/de Europese justitiële atlas. Een verzoek moet gegevens bevatten zoals de naam en het adres van de betrokken partijen, de aard en het onderwerp van de zaak, een beschrijving van de bewijsverkrijging die moet worden uitgevoerd enz. De volgende formulieren moeten worden gebruikt: formulier A: verzoek om bewijsverkrijging (overeenkomstig artikelen 10 tot en met 12); formulier I: verzoek om rechtstreekse bewijsverkrijging (overeenkomstig artikel 17). Bulgarije heeft geen akkoorden of regelingen met andere lidstaten van de EU gesloten ter vergemakkelijking van de bewijsverkrijging die verenigbaar zijn met Verordening (EG) nr. 1206/2001. De uitvoering van Verordening (EG) nr. 1206/2001 heeft voorrang op de door Bulgarije gesloten akkoorden met andere lidstaten met betrekking tot de bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Nee, er gelden geen beperkingen op dit gebied. In tegenstelling tot het Wetboek van strafvordering bevat het Bulgaarse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK) geen specifieke bepalingen inzake bewijsverkrijging via videoconferentie, en de betreffende rechtbank die territoriale bevoegdheid heeft over de plaats waar de bewijsverkrijging moet plaatsvinden heeft de vrijheid om te bepalen welke personen op deze manier moeten worden ondervraagd (artikel 617, leden 1 en 2, van het GPK). Overeenkomstig het GPK kunnen zowel getuigen als deskundigen, evenals de betrokken partijen zelf worden ondervraagd. Minderjarigen mogen alleen worden ondervraagd in aanwezigheid van hun wettelijke vertegenwoordiger en kinderen mogen niet worden ondervraagd als zij jonger dan 10 jaar zijn (artikel 15 van de Wet op de kinderbescherming (Zakon za zakrila na deteto)).

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Nee, er zijn geen bepalingen die beperkingen op dit gebied opleggen. Indien de verzoekende rechtbank of de aangezochte rechtbank geen toegang geeft tot videoconferentieapparatuur, kan dergelijke apparatuur aan de rechtbanken worden verstrekt via een overeenkomst.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Personen worden gewoonlijk ondervraagd in het gebouw van de betreffende rechtbank, overeenkomstig artikel 163, lid 1, van het GPK. Om gewichtige redenen mag de ondervraging buiten de rechtbank plaatsvinden, op voorwaarde dat de technische apparatuur voor de bewijsverkrijging via videoconferentie beschikbaar is en de betrokken partijen hier tevens toe worden opgeroepen.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Verhoren per videoconferentie kunnen alleen plaatsvinden met instemming van de partijen (artikel 148 van het GPK). Enkel het team dat de videoconferentie uitvoert heeft het recht het verhoor op te nemen. De betreffende rechtbank die territoriale bevoegdheid heeft over de plaats waar het verhoor wordt gehouden heeft de vrijheid om te bepalen of een verhoor per videoconferentie moet worden opgenomen. Er kan een audio-opname van het verhoor worden gemaakt. Een dergelijke audio-opname wordt opgeslagen op een datamedium, dat deel uitmaakt van de dossierstukken.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

Alle Bulgaarse rechtbanken houden verhoren in hun officiële taal (te weten Bulgaars), en indien nodig wordt er een tolk beschikbaar gesteld. Bij verzoeken om indirecte bewijsverkrijging overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 12, wordt de taal van de aangezochte rechtbank gebruikt. Bij verzoeken om directe bewijsverkrijging overeenkomstig artikel 17, wordt de taal van de verzoekende rechtbank gebruikt afhankelijk van de door de bevoegde provinciale rechtbank bepaalde voorwaarden.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

In de Bulgaarse wetgeving wordt deze kwestie niet geregeld. Tolken worden ad hoc beschikbaar gesteld. In dit verband zorgt de verzoekende rechtbank indien nodig voor een tolk voor de te verhoren persoon. In haar verzoek geeft de verzoekende rechtbank de te gebruiken taal aan en informeert zij de aangezochte rechtbank. De verzoekende rechtbank en de aangezochte rechtbank kunnen zo nodig verzoeken de procedure in zijn geheel of gedeeltelijk in een andere taal te voeren. Op verzoek van de verzoekende lidstaat of van de te verhoren persoon, zorgt de aangezochte lidstaat indien nodig voor een tolk.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Welke termijn moet worden aangehouden bij het vaststellen van de datum van de hoorzitting om de persoon hiervan op tijd in kennis te stellen? In het Bulgaarse recht wordt deze specifieke kwestie niet geregeld, maar de algemene regels inzake het voeren van een hoorzitting en inzake het oproepen van getuigen, partijen en deskundigen in het GPK moeten worden toegepast. Personen moeten lang genoeg van tevoren worden opgeroepen, te weten ten minste zeven dagen voor de geplande datum van de hoorzitting (artikel 56, lid 3, van het GPK). De procedure voor het uitvoeren van een verhoor via videoconferentie wordt georganiseerd overeenkomstig het recht van de aangezochte staat.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

De Bulgaarse rechtbank kent geen vergoedingen toe voor videoconferentie. De verzoekende rechtbank zorgt voor terugbetaling van de aan deskundigen en tolken betaalde vergoedingen en van de kosten die voortvloeien uit de organisatie van de videoconferentieverbinding. Op verzoek van de aangezochte rechtbank, moet de verzoekende rechtbank zorgen voor terugbetaling van de kosten van het gebruik van de videoconferentieapparatuur.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Het Bulgaarse procesrecht bevat specifieke bepalingen op dit gebied. In beginsel kunnen verzoeken om directe bewijsverkrijging overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1206/2001 alleen worden uitgevoerd op vrijwillige basis, zonder gebruik van dwangmaatregelen. Aan het begin van het verhoor van een getuige licht de Bulgaarse rechtbank de procedurele rechten en plichten toe als de getuige niet wordt vertegenwoordigd door een advocaat. Een te verhoren getuige heeft het recht om te weigeren een verklaring af te leggen krachtens de regels van artikel 166 van het GPK.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

Het recht van de aangezochte staat is van toepassing. Als een persoon wordt verhoord als getuige of deskundige, wordt overeenkomstig artikel 170 van het GPK zijn identiteit vastgesteld door overlegging van een persoonlijk identificatiebewijs, wordt toegelicht of hij belanghebbende is in de zaak en wordt hij herinnerd aan de wettelijke aansprakelijkheid in het geval van meineed (artikel 290 van het NPK).

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

Bij directe bewijsverkrijging door een verzoekende Bulgaarse rechtbank overeenkomstig artikel 17, is artikel 170, lid 2, van het GPK van toepassing, en de verhoorde getuige of deskundige belooft de waarheid te zeggen nadat hij op de hoogte is gebracht van het feit dat hij strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor meineed of het opstellen van een vals deskundigenrapport (artikelen 290 en 291 van het NPK).

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Bulgaarse rechtbanken beschikken over systeembeheerders met de vereiste computervaardigheden die ondersteuning kunnen bieden bij de organisatie van de videoconferentie, met hun respectieve bevoegdheden. Bij technische problemen neemt de systeembeheerder contact op met de betreffende rechtbank en zorgt hij voor probleemloze verhoren per videoconferentie.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Voor de totstandbrenging van de videoconferentieverbinding tussen de verzoekende rechtbank en de aangezochte rechtbank is mogelijk aanvullende technische informatie vereist.

Laatste update: 30/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.