Getuigenverhoor per videoconferentie

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Huwa possibbli li l-evidenza tinġabar bil-vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta' qorti fl-Istat Membru li jagħmel it-talba jew direttament f'qorti ta' dak l-Istat Membru? Jekk iva, x'inhuma l-proċeduri nazzjonali relevanti jew il-liġijiet li japplikaw?

Bewijsverkrijging kan hetzij rechtstreeks of via een videoverbinding plaatsvinden met de deelname van een rechtbank in de verzoekende lidstaat. De nationale wetgeving legt de rechtsgrond hiervoor vast in artikel 36A van hoofdstuk 9 van de Bewijswet, zoals gewijzigd door wet 122(I)/2010. De rechtbank kan, ingevolge artikel 36A, naar eigen goeddunken voorwaarden opleggen die noodzakelijk worden geacht voor de bewijsverkrijging, mits deze voorwaarden niet in strijd zijn met de internationale verbintenissen van de Republiek Cyprus.

2 Hemm xi restrizzjonijiet dwar it-tip ta' persuna li tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – per eżempju, huma biss ix-xhieda li jistgħu jiġu eżaminati jew anke esperti jew partijiet oħra?

Er is geen sprake van dergelijke beperkingen. Elke persoon wiens getuigenis noodzakelijk wordt geacht kan worden verhoord, op voorwaarde dat het verzoek om die getuigenis binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 1206/2001 valt en niet in strijd is met het nationale recht.

3 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Er zijn geen beperkingen op het soort bewijs dat kan worden verkregen via videoconferentie, op voorwaarde dat het verzoek om bewijsverkrijging niet in strijd is met het nationale recht en dat het praktisch haalbaar is om het gevraagde bewijs te verkrijgen.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista' tiġi eżaminata bil-vidjokonferenzi – i.e. trid tkun fil-qorti?

Er zijn geen beperkingen.

5 Huwa permess li s-seduti tal-vidjokonferenzi jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

Enkel de notulen van de procedure worden geregistreerd.

6 B'liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 10 sa 12; u (b) fejn ikun hemm ġbir ta' evidenza taħt l-Artikolu 17?

De getuigenis wordt afgenomen in de moedertaal van de getuige en wordt vervolgens door een tolk vertaald naar de officiële taal van de rechtbank, met name het Grieks.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min hu responsabbli biex jipprovdihom taħt iż-żewġ tipi ta' smigħ u fejn għandhom ikunu?

De regelingen voor het gebruik van tolken moeten worden getroffen door de griffie van de rechtbank die de zaak behandelt in het kader waarvan de betrokken persoon wordt verhoord.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin? Kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi ffissata d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

De te verhoren persoon wordt als getuige opgeroepen. De datum waarop de zaak wordt behandeld, wordt zodanig vastgelegd dat de betrokken persoon tijdig in kennis kan worden gesteld.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenzi u kif għandhom jitħallsu?

De kosten die worden gemaakt voor de tolken, worden gedragen door de lidstaat waar de behandelende rechtbank is gevestigd. De kosten die worden gemaakt voor het verstrekken van technische ondersteuning op de dag van het verhoor, worden gedragen door de lidstaat waar de getuige zich bevindt.

10 Hemm xi kundizzjonijiet, u jekk iva, liema huma, biex jiġi żgurat li l-persuna eżaminata direttament mill-qorti li tagħmel it-talba tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

De oproeping van de getuige wordt om die reden verstuurd.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li se tiġi eżaminata?

Er wordt een eed of verklaring afgelegd en de identiteitsgegevens van de te verhoren persoon worden bekendgemaakt.

12 Liema kundizzjonijiet japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x'informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti li tagħmel it-talba meta ġurament ikun meħtieġ waqt it-teħid dirett tal-evidenza taħt l-Artikolu 17?

De verzoekende rechtbank moet de identiteitsgegevens van de te verhoren persoon verstrekken. Wanneer de eed wordt afgelegd, zweert de te verhoren persoon op de Bijbel of de Koran, naargelang zijn of haar religieuze overtuiging, of legt de te verhoren persoon een verklaring af.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta' kuntatt fil-post tal-vidjokonferenzi li l-qorti li tagħmel it-talba tista' tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli fil-jum tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u tindirizza xi problemi tekniċi?

Er wordt een proefverbinding tot stand gebracht vóór de dag van het verhoor, na een voorafgaande coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten (de griffies van de rechtbanken).

14 X'jiġri jekk ikun hemm bżonn ta' xi informazzjoni addizzjonali mill-qorti li tagħmel it-talba?

Er is geen bijkomende informatie vereist.

Laatste update: 01/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.