Getuigenverhoor per videoconferentie

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Ja, dit is mogelijk, maar (momenteel) alleen bij de rechtbank van eerste aanleg van Athene.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Er zijn geen beperkingen op dit gebied. Alle deelnemers aan het proces kunnen via videoconferentie worden verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Er zijn geen beperkingen wat betreft het verhoren van getuigen, partijen, deskundigen etc.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Het verhoor kan plaatsvinden in een daartoe uitgeruste zaal van de rechtbank of van de Griekse consulaire autoriteit in het buitenland.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Het is toegestaan verhoren via videoconferentie te registreren en de processen-verbaal worden bewaard bij de griffie van de rechtbank of de Griekse consulaire autoriteit in het buitenland.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

Het verhoor vindt plaats in het Grieks, indien nodig in aanwezigheid van een tolk.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

De partij die heeft verzocht om het verhoor van een getuige, een partij of een deskundige die het Grieks niet machtig is, is verantwoordelijk voor het vinden en vergoeden van een tolk. De tolken dienen zich in dezelfde zaal te bevinden als de rechter die belast is met de videoconferentieprocedure of als de secretaris van de Griekse consulaire autoriteit in het buitenland.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Overeenkomstig artikel 3 van presidentieel besluit 142/2013 “beslist de rechtbank ambtshalve of op verzoek van de partijen om tijdens een zaak een videoconferentie te organiseren. De rechtbank gaat al dan niet in op een dergelijk verzoek en beoordeelt of het gebruik van deze technologie geschikt is voor het goede verloop van de procedure. De rechtbank kan, rekening houdend met de omstandigheden van iedere zaak, instemmen met het verzoek om videoconferentie door in voorkomend geval aanvullende garanties vast te stellen voor het goede verloop van de procedure: a) verzoek van een partij: de betrokken partij dient een verzoek om videoconferentie (art. 270, lid 7, van het Griekse wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of om verhoor via videoconferentie (art. 270, lid 8, van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) in bij de griffie van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt. Dit verzoek omvat: de naam van de rechtbank of de consulaire autoriteit in het buitenland, de namen van de deelnemers aan de videoconferentie, hun postadressen (en e-mailadressen) en hun telefoon- en faxnummer, de rechterlijke handeling waarvoor om videoconferentie wordt verzocht, de voorziene duur ervan en de eventuele specifieke apparatuurvereisten. Bovendien bevat dit verzoek de eventuele voorwaarden die de partijen hebben vastgesteld voor het verloop van de videoconferentie. Het verzoek kan op ieder moment en gedurende iedere fase van de procedure worden ingediend, mits de termijnen waarin het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet voor het verloop van de procedure worden nageleefd. Het verzoek en de bewijsstukken kunnen digitaal worden ingediend conform de geldende bepalingen. Het contact voor de planning en het verloop van de videoconferentie vindt plaats op initiatief van de medewerkers van de rechtbank en het buitenland en kan op iedere manier gedaan worden: telefonisch, per e-mail of per fax. De rechtbank aanvaardt of verwerpt het verzoek. De griffie betekent deze beslissing op een van de passende wijzen aan de verzoekende partij. Indien het verzoek wordt aanvaard, wordt het verloop van de procedure via videoconferentie op initiatief van de verzoekende partij aan de andere partijen betekend; b) ambtshalve door de rechtbank: de beslissing om een videoconferentie te houden wordt ambtshalve genomen door de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt en wordt betekend aan de partijen”.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

De partij die heeft verzocht om het verhoor van een getuige, een partij of een deskundige die het Grieks niet machtig is, is verantwoordelijk voor het vinden en vergoeden van een tolk. De partij betaalt de vergoedingen direct aan de tolk.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

De betrokken persoon wordt door de rechtbank in kennis gesteld.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

De rechter die het verhoor uitvoert, controleert de identiteit van de gehoorde persoon. Voor de identificatie van een persoon die niet ter plaatse is, wordt de rechter bijgestaan door de griffier of de door de consul gemachtigde persoon.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

De rechter die het verhoor leidt, vraagt de gehoorde getuige, deskundige etc. of hij de eed of de belofte af wenst te leggen. Hetzelfde geldt voor de tolk voordat hij zijn taak uitvoert.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Medewerkers van de rechtbank moeten vóór en na de videoconferentie aanwezig zijn.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Geen.

Laatste update: 13/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.