Getuigenverhoor per videoconferentie

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Bewijsverkrijging via videoconferentie in de gerechten van Ierland is mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in een andere lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat. De procedures zijn onder meer die van de Praktische Aanwijzing van het Hooggerechtshof "HC45 – Bewijsverkrijging in civiele zaken via videoconferentie".

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Er gelden geen beperkingen van het genoemde type voor het soort personen dat kan worden verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Er gelden geen beperkingen voor het soort bewijs dat kan worden verkregen.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Er gelden geen beperkingen, mits de rechter ermee instemt.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Er is een voorziening voor het registreren van verhoren per videoconferentie in Ierland. Voor de toegang tot een registratie is een bevel van de rechter nodig.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

Als het verhoor in Ierland wordt afgenomen, moet het in het Engels of Iers plaatsvinden. Als het verhoor buiten Ierland wordt afgenomen, gelden er echter geen beperkingen ten aanzien van de taal.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

Als het gerecht zich in Ierland bevindt, zullen de gerechtelijke autoriteiten in Ierland zorgen voor een tolk als de zaak onder het familierecht of het strafrecht valt. In een civiele zaak moeten de partijen zelf een tolk regelen.

Als het verzoekende gerecht geen Engels of Iers verstaat, is het de verantwoordelijkheid van dat gerecht om zelf voor een tolk te zorgen.

Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de plaats waar de tolk zich moet bevinden.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Alle regelingen zullen worden overeengekomen tussen de twee gerechten. Aanbevolen wordt om voorafgaand aan het verhoor tests uit te voeren om te controleren dat de verbinding naar behoren werkt.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

De kosten zullen variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de plaats van de videoconferentie (d.w.z. of het verhoor in een gerecht op een andere locatie plaatsvindt); het tijdstip van het verhoor (d.w.z. als het verhoor buiten de normale werktijden plaatsvindt, moeten de medewerkers langer blijven); bijzondere procedures die eventueel nodig zijn; en eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van de apparatuur. Het aangezochte gerecht informeert het verzoekende gerecht over de kosten. Betalingen vinden plaats in euro's.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Het is aan het verzoekende gerecht de getuige op de hoogte te stellen.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

Het is aan het gerecht de identiteit van de persoon die wordt verhoord, te verifiëren.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

De eed wordt afgenomen volgens de normale procedures voor gerechten in Ierland.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Dit is een kwestie die de twee gerechten onderling moeten afspreken.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Er is geen aanvullende informatie vereist, behalve als er bijzondere verzoeken zijn (bijvoorbeeld gebarentaal, rolstoeltoegankelijkheid, bijzondere godsdienstige vereisten voor de eed enzovoort).

Laatste update: 08/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.