Getuigenverhoor per videoconferentie

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Een rechter beslist over de deelname van vertegenwoordigers van de andere lidstaat aan een videoconferentie. Hij doet dat tijdig vóór de videoconferentie en neemt daartoe persoonlijk contact op met de verzoeker.

De rechter geeft al zijn beslissingen in overeenstemming met de Wet op de burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums) (WBRv).

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Volgens artikel 122, lid 1, WBRv mag een deskundige ook via een videoconferentie worden verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Dat is aan de rechter om te bepalen.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Over elke kwestie en elk verzoek om rechtsbijstand wordt per geval een beslissing genomen, na beoordeling van alle aspecten.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Volgens artikel 152, lid 3, WBRv mogen er alleen met toestemming van de rechtbank foto’s, filmpjes en video-opnamen worden gemaakt.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

a) Een verhoor vindt plaats in de officiële taal, het Lets. Het land dat om de videoconferentie heeft gevraagd, zorgt voor een Letse tolk.

b) Als er sprake is van rechtstreekse bewijsverkrijging, bepalen de partijen in onderling overleg welke taal wordt gebezigd.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

De partij die om de videoconferentie heeft gevraagd, regelt een tolk. De tolk neemt plaats in een rechtszaal.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Een verzoek om rechtsbijstand moet tijdig worden ingediend, dat wil zeggen ten minste zestig dagen voor de geplande videoconferentie.

Er moet tijd worden uitgetrokken om vóór de geplande videoconferentie de verbinding te testen.

Bij een verzoek om een videoconferentie moeten de technische parameters worden vermeld.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

Volgens artikel 716 WBRv worden de gemaakte kosten door de staatsbegroting gedekt.

Een rechtbank die op verzoek van een ander land een handeling tot het verkrijgen van bewijs verricht, geeft aan het ministerie van Justitie door welke van de volgende kosten zijn gemaakt om dat verzoek in te willigen:

  1. de uitgaven voor deskundigen en tolken;
  2. de kosten die worden gemaakt wanneer op verzoek van een ander land een handeling tot het verkrijgen van bewijs wordt verricht, in overeenstemming met de betreffende procedurele voorschriften van het andere land in bij het recht bepaalde gevallen;
  3. de gemaakte kosten wanneer het verzoek van de bevoegde autoriteit van een ander land om een handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten via technische middelen wordt ingewilligd.

Het ministerie van Justitie kan de bevoegde autoriteit van het andere land verzoeken de bovengenoemde kosten voor haar rekening te nemen.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Het andere land zal de betreffende persoon hierover na behoren informeren.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

Volgens de bepalingen van de Wet op de burgerlijke rechtsvordering is het aan de rechtbank om de identiteit van de betreffende persoon te controleren.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

In de Wet op de burgerlijke rechtsvordering wordt niet in een dergelijke procedure voorzien. Het andere land mag de rechtbank wel vragen een beslissing over de eed te nemen.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Vóór de datum van de videoconferentie en voordat de verbinding wordt getest, wisselen de betrokken partijen hun technische parameters en gegevens van hun contactpersonen uit (de persoon die zich in de rechtbank bevindt en de persoon in de instelling die technische ondersteuning biedt).

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Er moeten technische gegevens en specificaties worden verstrekt.

Laatste update: 24/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.