Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Getuigenverhoor per videoconferentie

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Ja, beide procedures zijn mogelijk. De meeste verzoeken die Luxemburg ontvangen heeft bevatten de wens de getuige te horen door een gerecht van die verzoekende lidstaat door middel van videoconferentie.

Er bestaan geen specifieke bepalingen betreffende videoconferentie, zodat de artikelen van het Nouveau code de procédure civile (nieuwe Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) over het horen van getuigen, door de rechter uitgevoerde controles en verschijning van de partijen van toepassing zijn. Momenteel is er nog geen jurisprudentie over videoconferenties.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Door middel van videoconferenties kunnen ook partijen en in sommige gevallen de partijen en gerechtsdeskundigen gehoord worden. Tot op heden hadden de verzoeken echter alleen betrekking op het horen van getuigen.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

De enige restrictie betreft de vrijwillige basis waarop het getuigenverhoor dient te geschieden. Indien een getuige weigert gehoord te worden, beschikken de Luxemburgse autoriteiten niet over een dwangmiddel.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Het moet gaan om bewijs dat kan worden gepresenteerd in de gebouwen van onze rechtbanken die over de nodige technische apparatuur beschikken.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Indien de verzoekende staat de videoconferentie wenst te registreren, moet deze de uitdrukkelijke toestemming hebben van de getuige die in Luxemburg wordt gehoord. Luxemburg registreert videoconferenties als aangezochte staat niet omdat de Luxemburgse wet registratie verbiedt.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

A) Frans, Duits;

B) alle talen.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

De Luxemburgse rechter zorgt voor een tolk telkens wanneer dat nodig is om te communiceren met de autoriteiten van de verzoekende staat of met de te verhoren persoon.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

De Luxemburgse autoriteiten, met name de rechter die de instructiemaatregel moet uitvoeren, nemen contact op met de autoriteiten van de verzoekende staat om de datum en het tijdstip voor de videoconferentie af te spreken. De oproeping moet minstens vijftien dagen op voorhand plaatsvinden. De Luxemburgse autoriteiten zorgen voor het oproepen van de personen.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

Overeenkomstig de verordening geeft de aangezochte staat toestemming voor de videoconferentie en de verzoekende staat is verantwoordelijk voor alle formele, organisatorische en technische zaken met inbegrip van het berichten van de betrokken personen.

De kosten van de videoconferentie en de heffing voor getuigen worden door de Luxemburgse staat op zich genomen. De kosten voor tolken zijn in principe ten laste van de verzoekende staat.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

De betrokkene wordt daarvan op de hoogte gesteld in de oproepingsbrief en door de rechter of de griffier voorafgaand aan de videoconferentie.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

De Luxemburgse gerechten controleren als aangezochte staat de identiteit aan het begin van het verhoor aan de hand van de identiteitsbewijzen.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

De getuigen en deskundigen leggen de eed af dat zij de waarheid zullen spreken. Zij worden ervan in kennis gesteld dat het afleggen van een valse getuigenis kan worden bestraft met een geldboete en een gevangenisstraf.

De eed wordt afgenomen door het verzoekende gerecht.

In het geval van artikel 17 past de verzoekende staat zijn voorwaarden toe. De bij de videoconferentie aanwezige Luxemburgse rechter zal als aangezochte staat slechts ingrijpen wanneer er zich problemen voordoen.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Op de dag van de videoconferentie zijn een rechter, een griffier, een technicus en, indien nodig, een tolk aanwezig.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Om de videoconferentie uit te voeren dienen een aantal technische kwesties te worden opgehelderd. Het succes van een verhoor via videoconferentie hangt af van een goede voorbereiding en een doelmatige samenwerking tussen de contactpunten.

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.