Getuigenverhoor per videoconferentie

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Als Malta de verzoekende staat is, wordt in laatste instantie gebruikgemaakt van videoconferenties.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Nee, er is geen enkele beperking wat betreft het soort personen dat kan worden verhoord; het kan om getuigen gaan, maar ook om deskundigen en partijen.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

De rechtbank dient te bepalen wat toelaatbaar is als bewijs.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Als Malta de aangezochte staat is, dient de persoon in een rechtbank te worden verhoord.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Ja, het is toegestaan om verhoren per videoconferentie te registreren en er zijn middelen beschikbaar om over te gaan tot het registreren van verhoren.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

a) Als Malta de aangezochte staat is, wordt het verhoor dat wordt afgenomen op grond van een verzoek krachtens de artikelen 10 tot 12 van de verordening in het Maltees of Engels gehouden;

b) Als Malta de verzoekende staat is, dienen verzoeken krachtens artikel 17 van de verordening in het Maltees of Engels te zijn.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

Als Malta de aangezochte staat is en dientengevolge overgaat tot het verhoor, bepaalt artikel 596, lid 1, van het Wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering, hoofdstuk 12 van de wetten van Malta: “Indien de rechtbank de taal waarin de getuigenis wordt afgelegd niet begrijpt, wijst zij een gekwalificeerde tolk aan, (voorlopig) op de kosten van de partij die de getuige oproept”. In dit geval dient de tolk zich op dezelfde locatie te bevinden als de getuige.

Als Malta de verzoekende staat is krachtens artikel 17 van de verordening en in geval van directe tenuitvoerlegging van een handeling voor het verkrijgen van bewijs, hangt de locatie van de tolk af van de omstandigheden van de zaak.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Als er is overgegaan tot een handeling voor het verkrijgen van bewijs krachtens de artikelen 10 en 12 van de verordening en als Malta de aangezochte staat is, bepaalt artikel 568, lid 1, van het Wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering: “De getuigen worden opgeroepen om te verschijnen middels een dagvaarding van getuigen die wordt betekend op verzoek van de belanghebbende partij”. Tussen twee zittingen dient een termijn van een maand te zitten, zodat de getuige voldoende op voorhand in kennis kan worden gesteld.

Krachtens artikel 17 van de verordening dient de rechtbank, als Malta de verzoekende staat is, te beslissen welke middelen er worden gebruikt om de te verhoren persoon in kennis te stellen van de datum en plaats van het verhoor. Tussen twee zittingen dient een termijn van een maand te zitten, zodat de getuige voldoende op voorhand in kennis kan worden gesteld.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

Er dient een bedrag van 100 EUR te worden overgemaakt om de eerste twee uur van de conferentie te dekken.

Voor alle uren daarna bedragen de kosten 50 EUR per uur.

Tevens zijn er kosten voor technici ten bedrage van 58 EUR per uur.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Voordat hij zijn getuigenis aflegt, wordt de getuige er door de rechtbank van in kennis gesteld dat hij het verzoekende gerecht ervan in kennis dient te stellen als hij zich niet goed voelt bij de gedachte dat hij moet getuigen.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

De rechtbank kan de te horen persoon vragen om zijn paspoort of identiteitskaart te tonen voordat hij zijn getuigenis aflegt. De getuige wordt voorafgaand aan de zitting in kennis gesteld van de verplichting om een van deze documenten bij zich te dragen.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

Artikel 111 van het Wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering: “Een rooms‑katholieke getuige legt de eed af volgens de gebruiken van personen die dit geloof aanhangen. Een getuige die dit geloof niet aanhangt legt de eed af op de wijze die hij het meest bindend acht voor zijn geweten.”

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Dit zijn de contactpersonen:

Charles Calleja, hoofdtechnicus beeld en geluid

Deze persoon is verantwoordelijk voor het aansluiten en testen van het materiaal en biedt technische bijstand tijdens de videoconferentie

Contact +356 25902375 - Kantoor 4e verdieping van het gerechtsgebouw van Valletta

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, beschikbaarheid van de videoconferentie

Contact +356 25902391 - Kantoor 4e verdieping van het gerechtsgebouw van Valletta

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, klerk

Contact +356 25902211 - Kantoor 4e verdieping van het gerechtsgebouw van Valletta

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Voorafgaand aan het verhoor wordt het verzoekende gerecht verzocht de volgende informatie te verschaffen:

a. Tijdzone

b. Afspraak om het materiaal te testen (datum en tijd)

c. Vast IP-adres

d. Gegevens van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de technische aspecten

Laatste update: 09/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.