Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Getuigenverhoor per videoconferentie

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Bewijsverkrijging via videoconferentie is mogelijk voor de gerechten van Noord-Ierland hetzij met de deelname van een gerecht in een andere lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat. De procedures voor bewijsverkrijging zijn te vinden in Order 38 van de Court of Judicature Rules (The rules of the Supreme Court (Northern Ireland) (Amendment No.2) 2005).

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Dergelijke beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord gelden niet voor verzoeken die krachtens hetzij de artikelen 10 tot en met 12, hetzij artikel 17 worden gedaan. Op voorwaarde dat het verzoek volledig binnen de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 1206/2001 valt en verenigbaar is met het recht van Noord-Ierland, kan iedere voor de procedure relevante persoon worden verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Op voorwaarde dat het verzoek om bewijs in overeenstemming is met het recht van Noord-Ierland en dat het praktisch uitvoerbaar is het bewijs via videoconferentie te verkrijgen, gelden er geen beperkingen inzake het soort bewijs dat verkregen kan worden.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Wanneer een verzoek krachtens de artikelen 10 tot en met 12 wordt gedaan is het gebruikelijk, maar niet verplicht, dat het verhoor in een rechtbank plaatsvindt. Een videoconferentie voor een verzoek dat krachtens artikel 17 is gedaan, kan overal worden gehouden, hoewel er aan het gerecht van de verzoekende lidstaat zal worden voorgesteld om te kiezen voor het voor de getuigen dichtstbijzijnde gerecht met videoconferentievoorzieningen.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Er worden digitale geluidsopnamen gemaakt voor alle procedures voor het High Court, aangezien dit een court of record (rechtscheppend gerecht) is.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

a) Ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot en met 12 moet het verhoor in het Engels plaatsvinden.

b) Bij rechtstreekse bewijsverkrijging bestaat er geen vereiste met betrekking tot de taal van verhoren, hoewel de verzoekende lidstaat getuigen die de taal waarin het verhoor zal plaatsvinden, niet verstaan, wel van een tolk moet voorzien.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

Ingeval er een verzoek krachtens de artikelen 10 tot en met 12 wordt gedaan en de getuige een tolk nodig heeft om het Engels te begrijpen, zullen de rechterlijke instanties in Noord-Ierland voor een tolk zorgen. Indien de getuige geen tolk nodig heeft, maar het verzoekende gerecht geen Engels verstaat, moet het verzoekende gerecht zelf voor een tolk zorgen. In een dergelijke situatie gelden geen beperkingen ten aanzien van de locatie van een tolk, maar het is waarschijnlijk praktischer voor de tolk, als deze zich bij het verzoekende gerecht bevindt.

Het is de verantwoordelijkheid van het verzoekende gerecht om in tolkendiensten te voorzien ten behoeve van verzoeken krachtens artikel 17. Ook hier gelden geen beperkingen ten aanzien van de plaats waar de tolk zijn diensten verricht.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Ingeval een verzoek krachtens de artikelen 10 tot en met 12 wordt gedaan, zal het verzoekende gerecht alle nodige regelingen treffen. In het geval van een verzoek krachtens artikel 17, waarbij het centrale orgaan voor Noord-Ierland rechtstreekse bewijsverkrijging toestaat, zal deze het verzoekende gerecht laten weten wat voor de te verhoren persoon het dichtstbijzijnde gerecht met videoconferentievoorzieningen is. Het is dan de verantwoordelijkheid van het verzoekende gerecht contact op te nemen met het betreffende gerecht om de nodige regelingen te treffen. Het centrale orgaan zal het gerecht met videoconferentievoorzieningen informeren dat het zal worden gepolst door het verzoekende gerecht.

Het verzoekende gerecht moet nagaan wanneer de videoconferentievoorzieningen beschikbaar zijn, en daarna contact opnemen met de te verhoren persoon om een tijdstip te vinden dat beide partijen schikt. Het is verstandig om minimaal een maand van tevoren te beginnen met het treffen van regelingen.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

Er worden kosten berekend voor de huur van de apparatuur en voor de verbindingsduur. De vergoeding moet in GBP worden uitbetaald, hetzij contant hetzij door middel van een bankwissel.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Wanneer een verzoek voor rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 door het centrale orgaan voor Noord-Ierland wordt ingewilligd, dan staat op de beschikking vermeld dat het verzoekende gerecht de te verhoren persoon ervan op de hoogte moet stellen dat hij/zij het verhoor vrijwillig bijwoont en het recht heeft dit op ieder moment te verlaten. Het verzoekende gerecht wordt gevraagd een kopie van deze beschikking aan de te verhoren persoon te sturen op het moment dat er afspraken over de videoconferentie worden gemaakt.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

Indien een persoon door een gerecht in Noord-Ierland wordt verhoord met medewerking van een verzoekend gerecht krachtens de artikelen 10 tot en met 12, dan moet deze persoon een eed of belofte afleggen waarin hij/zij ook zijn/haar identiteit moet bevestigen. Indien een verzoekend gerecht rechtstreeks bewijs verkrijgt krachtens artikel 17 dan is het aan het gerecht om alle noodzakelijk geachte maatregelen te treffen om de identiteit van de te verhoren persoon te controleren.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

Wanneer een verzoek krachtens de artikelen 10 tot en met 12 wordt gedaan, dan wordt de eed of belofte volgens de gebruikelijke procedure voor gerechten in Noord-Ierland afgenomen. Wanneer een verzoek krachtens artikel 17 wordt gedaan, dan moet het verzoekende gerecht het aangezochte gerecht op de hoogte stellen van de vereisten inzake eedafneming, zodat voor het juiste heilige geschrift kan worden gezorgd.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

De Northern Ireland Courts and Tribunals Service zorgt voor een contactpersoon die met het verzoekende gerecht samenwerkt en beschikbaar is op de dag van het verhoor. Enkele dagen voor het verhoor wordt een aantal technische tests uitgevoerd. Deze tests worden ook vroeg in de morgen op de dag van het verhoor uitgevoerd. Op de dag van het verhoor is iemand aanwezig die technische ondersteuning biedt.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Op dit moment wordt geen verdere informatie vereist.

Laatste update: 31/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.