Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Getuigenverhoor per videoconferentie

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Ja, dat klopt. Er zijn 38 rechtbanken in Schotland die deze mogelijkheid bieden.

De artikelen 10 tot en met 12 en artikel 17 zijn van toepassing op alle verzoeken die in het kader van Verordening (EG) nr. 1206/2001 worden gedaan. Er worden in deze gevallen geen andere nationale procedures toegepast.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Er gelden geen beperkingen ten aanzien van het soort personen dat kan worden verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Er gelden geen wettelijke beperkingen. Er kunnen praktische beperkingen gelden (bijvoorbeeld verwijzingen naar fysieke objecten die in het bezit van het verzoekende gerecht zijn maar waar de getuige geen toegang tot heeft).

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Ook hiervoor gelden geen wettelijke beperkingen. Er zijn in het verleden zowel rechtszalen als andere zalen gebruikt. Wat een passende locatie is, wordt bepaald door de sheriff (de hoogste rechter van het betreffende graafschap) en de sheriff clerk (de griffiemedewerker) van het gerecht dat het verzoek heeft ontvangen.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Ja, registratie van verhoren is mogelijk.

Aangezien de gedingvoering aan beide zijden van een videoverbinding geregistreerd kan worden, is het wellicht passender dat het verzoekende gerecht de procesvoering direct registreert.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

In beide gevallen is de standaardtaal Engels.

Indien het verzoekende gerecht een andere taal wenst te gebruiken, moet er een tolk aanwezig zijn om de gedingvoering in het Engels te vertalen voor de aanwezige partijen die de taal van het verzoekende gerecht niet verstaan.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

Overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1206/2001 moet het verzoekende gerecht regelingen treffen voor de aanwezigheid ter plaatse van een tolk.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

De partijen worden door het lokale gerecht in kennis gesteld van tijd en plaats, overeenkomstig artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1206/2001. Dit gebeurt gewoonlijk per aangetekende brief.

Over het algemeen gelden de bestaande regels ten aanzien van kennisgeving, d.w.z. dat de partijen minimaal 48 uur van tevoren in kennis moeten worden gesteld. In de praktijk worden de partijen echter eerder in kennis gesteld omdat de verhoren gewoonlijk een aantal weken van tevoren worden ingepland.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

Over het algemeen worden de kosten die de Scottish Courts and Tribunals Service eventueel maakt voor het gebruik van videoconferentievoorzieningen niet aan de andere partijen doorberekend.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Het verzoekende gerecht stelt het aangezochte gerecht op de juiste wijze in kennis met behulp van formulier A. Het zou gebruikelijk zijn deze informatie over te nemen in formulier F, dat vervolgens gebruikt wordt om de getuige op te roepen. Het lokale gerecht stelt geen verdere eisen.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

Hier bestaat geen vaste procedure voor. Het verzoekende gerecht kan vereisen dat er een paspoort of rijbewijs wordt getoond en dergelijke vereisten kunnen aan de getuige worden doorgegeven. Alle eventuele identiteitsbewijzen zouden op de dag zelf gecontroleerd worden op een wijze die het verzoekende gerecht voldoende zekerheid over de identiteit geeft.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

Indien het verzoekende gerecht een eed vereist, dan moet het lokale gerecht weten welke procedures er gevolgd moeten worden (bijvoorbeeld welk heilig geschrift er aanwezig moet zijn of welke formulering er gebruikt moet worden).

Het kan zijn dat het lokale gerecht daarnaast de Schotse eed wenst af te nemen, maar dit wordt aan de discretie van de zittende sheriff overgelaten.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

In het kader van de voorbereidingen wint het lokale gerecht gegevens in van een contactpersoon bij het verzoekende gerecht en geeft deze gegevens door aan de Electronic Service Delivery Unit (ESDU) van de Scottish Courts and Tribunals Service.

De ESDU neemt vervolgens contact op met de medewerkers van het verzoekende gerecht om een tijd en plaats af te spreken om de apparatuur te testen. De ESDU is ook op de dag zelf aanwezig om de plaatselijke apparatuur te bedienen en eventuele technische problemen te verhelpen.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Alle informatie over eventuele speciale behoeften (bijvoorbeeld toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers of medische aandoeningen) die van belang is voor de keuze van de locatie of het tijdstip van het verhoor.

Laatste update: 01/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.