Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Belgia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Tak, dowód można przeprowadzić za pośrednictwem wideokonferencji na dwa sposoby. Do tych celów opracowano stosowne procedury. Prawo belgijskie nie zawiera przepisów dotyczących wideokonferencji, ale też jej nie zabrania.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Dowód można przeprowadzić zarówno z zeznań świadków, jak i z opinii biegłych. W praktyce dowód z przesłuchania stron był już przeprowadzany na podstawie art. 17.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

W tym zakresie należy stosować prawo krajowe sądu wzywającego. Przeprowadzenie dowodu, którego dotyczy wniosek, nie może naruszać podstawowych zasad belgijskiego prawa krajowego (art. 17 ust. 5 lit. c)).

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Przesłuchanie w drodze wideokonferencji nie musi być przeprowadzone w sądzie.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Sąd wzywający podejmuje decyzję dotyczącą rejestracji przesłuchania zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym oraz dokonuje niezbędnych ustaleń.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

a) Wyłącznie w języku niderlandzkim, francuskim lub niemieckim (prawo belgijskie).

b) Brak wymogów dotyczących języka.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Sąd wzywający zapewnia obecność tłumacza ustnego na przesłuchaniu oraz pokrywa koszty tłumaczenia. Tłumacz ustny zazwyczaj świadczy swoje usługi w sądzie wzywającym w trakcie wideokonferencji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby tłumacz ustny był fizycznie obecny w miejscu, w którym znajduje się świadek.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Ustala się to zgodnie z prawem krajowym sądu wzywającego.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Koszty pokrywa sąd wzywający.

Połączenie telefoniczne nawiązuje sąd wzywający. Wszelkie koszty podróży również pokrywa sąd wzywający. Jednostka centralna informuje o nich sąd wzywający z chwilą wysłania potwierdzenie odbioru wniosku.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Sąd państwa trzeciego poucza świadka w wezwaniu na przesłuchanie, że współpraca ma charakter dobrowolny.

Przed przesłaniem formularza J jednostka centralna zwraca się do sądu wzywającego o przesłanie jej wezwania na przesłuchanie. W wezwaniu musi zostać wyraźnie zaznaczone, że wzywana osoba została pouczona o tym, że stawienie się na przesłuchaniu ma charakter dobrowolny.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Tożsamość weryfikuje się na podstawie dokumentów tożsamości.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Odbywa się to zgodnie z prawem państwa wzywającego.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Członek personelu jednostki centralnej tymczasowo pełni funkcję koordynatora do celów uzgodnienia kwestii praktycznych, takich jak termin i godzina przesłuchania testowego i faktycznego przesłuchania.

Odpowiedzialność za włączenie i wyłączenie systemu ponosi asystent administracyjny/sekretarz sądu.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Jednostka centralna składa do sądu wzywającego wnioski o przekazanie dodatkowych informacji przed przesłuchaniem.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.