Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Dowód można przeprowadzić w drodze wideokonferencji z udziałem sądu w państwie wzywającym albo bezpośrednio. Podstawą prawną w tym zakresie ustanowioną w prawie krajowym jest rozdział 9 art. 36A ustawy o dowodach zmienionej ustawą nr 122(I)/2010. Zgodnie z art. 36A sąd może według własnego uznania ustanowić w celu przeprowadzenia dowodu wszelkie wymogi, jakie uzna za konieczne, pod warunkiem że wymogi te nie są niezgodne z zobowiązaniami międzynarodowymi Republiki Cypryjskiej.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie istnieją żadne takie ograniczenia. Sąd może przesłuchać każdą osobę, której zeznania zostaną uznane za niezbędne, pod warunkiem że wniosek o przeprowadzenie dowodu wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 i nie jest niezgodny z prawem krajowym.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące rodzajów dowodów, jakie można przeprowadzić w drodze wideokonferencji, pod warunkiem że wniosek o przeprowadzenie dowodu nie jest niezgodny z przepisami prawa krajowego, a czynność przeprowadzenia dowodu będąca przedmiotem wniosku jest wykonalna z praktycznego punktu widzenia.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Nie istnieją żadne ograniczenia w tym zakresie.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Jedynym sposobem rejestracji jest sporządzenie protokołu rozprawy.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

Dowód jest przeprowadzany w języku ojczystym osoby przesłuchiwanej, a następnie jej zeznania zostają przetłumaczone przez tłumacza ustnego na język urzędowy sądu, tj. język grecki.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Sekretariat sądu rozpoznającego sprawę, w związku z którą dana osoba ma zostać przesłuchana, odpowiada za podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia obecności tłumaczy ustnych.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Osobie, która ma zostać przesłuchana, doręcza się wezwanie do stawienia się przed sądem oraz wyznacza się termin rozprawy w taki sposób, by można było o nim powiadomić osobę wezwaną do stawiennictwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia tłumaczy ustnych ponosi państwo, w którym znajduje się siedziba sądu prowadzącego postępowanie, natomiast koszty poniesione w celu zapewnienia wsparcia technicznego w dniu przesłuchania ponosi państwo, w którym znajduje się świadek.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

W tym celu sporządza się wezwanie do stawienia się przed sądem.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Osoba przesłuchiwana składa przysięgę lub przyrzeczenie i podaje swoje dane.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Sąd wzywający musi przekazać dane osoby, która ma zostać przesłuchana. Podczas składania przysięgi osoba, która ma zostać przesłuchana, przysięga na Biblię lub Koran – w zależności od wyznania – lub składa uroczyste przyrzeczenie.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Przed dniem przesłuchania przeprowadza się próbę połączenia po uprzednich konsultacjach między właściwymi organami (sekretariatami sądu).

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Żadne dodatkowe informacje nie są wymagane.

Ostatnia aktualizacja: 01/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.