Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Anglia i Walia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

W sądach w Anglii i Walii dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji z udziałem sądu w innym państwie członkowskim albo bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego. Procedury przeprowadzenia dowodu opisano w części 32 regulaminu postępowania cywilnego. Zasada 32.3 stanowi, że sąd może umożliwić świadkowi składanie zeznań w drodze telekonferencji lub za pomocą innych środków. Więcej informacji można znaleźć w załączniku 3 do instrukcji praktycznej 32.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie ma żadnych sugerowanych ograniczeń co do tego, jakie osoby można przesłuchiwać w drodze wideokonferencji w przypadku złożenia wniosków na podstawie art. 10–12 albo art. 17. Sąd może przesłuchać każdą osobę związaną ze sprawą, pod warunkiem że wniosek o przesłuchanie wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 i jest zgodny z prawem Anglii i Walii.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie ma żadnych ograniczeń co do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji, pod warunkiem że wniosek o przeprowadzenie dowodu jest zgodny z prawem Anglii i Walii i przeprowadzenie dowodu w ten sposób jest wykonalne.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Jeżeli złożono wniosek na podstawie art. 10–12, zwykle przesłuchanie odbywa się w sądzie, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku wniosku złożonego na podstawie art. 17 wideokonferencja może odbyć się w dowolnym miejscu, chociaż do sądu wzywającego państwa członkowskiego przekazana zostanie sugestia, aby był to sąd dysponujący odpowiednimi urządzeniami, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania świadka.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Obecnie sądy w Anglii i Walii nie dysponują urządzeniami pozwalającymi rejestrować przesłuchania prowadzone w drodze wideokonferencji. Jeżeli złożono wniosek o rejestrację, strony postępowania muszą zorganizować przeprowadzenie rejestracji w miejscu przeprowadzenia dowodów albo w miejscu zapoznania się z nimi.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

a) W przypadku wniosków złożonych na podstawie art. 10–12 przesłuchanie należy przeprowadzić w języku angielskim lub – jeżeli przesłuchanie odbywa się w języku walijskim – w języku walijskim.

b) Nie obowiązuje żaden wymóg językowy dotyczący przesłuchań w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu, chociaż wnioskujące państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić tłumaczenie ustne świadkom, którzy nie rozumieją języka, w którym ma się odbyć przesłuchanie.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Jeżeli złożono wniosek na podstawie art. 10–12, a świadek potrzebuje tłumacza ustnego, aby zrozumieć język angielski, organy sądowe Anglii i Walii zapewniają usługi tłumacza ustnego. Jeżeli świadek nie potrzebuje tłumaczenia ustnego, ale sąd wzywający nie rozumie języka angielskiego, sąd ten samodzielnie zapewnia sobie usługi tłumacza ustnego. W takiej sytuacji nie ma ograniczeń co do miejsca, w którym tłumacz ustny powinien się znajdować, chociaż ze względów praktycznych łatwiejsze dla tłumacza ustnego jest, jeżeli znajduje się on w sądzie wzywającym.

Sąd wzywający odpowiada za zapewnienie tłumaczenia ustnego w przypadku wniosków złożonych na podstawie art. 17. Również w tym przypadku nie ma ograniczeń co do miejsca, w którym tłumacz ustny powinien się znajdować.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Jeżeli złożono wniosek na podstawie art. 10–12, za ustalenie wszystkich szczegółów odpowiada sąd wezwany. Zgodnie z art. 17, jeżeli organ centralny Anglii i Walii zezwolił na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu, przekazuje do sądu wzywającego informację o sądzie dysponującym urządzeniami do przeprowadzenia wideokonferencji, znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania osoby, która ma zostać przesłuchana. Wówczas do sądu wzywającego należy nawiązanie kontaktu bezpośrednio ze wskazanym sądem w celu poczynienia niezbędnych ustaleń. Organ centralny powiadamia sąd dysponujący urządzeniami do przeprowadzenia wideokonferencji, że powinien oczekiwać kontaktu ze strony sądu wzywającego.

Sąd wzywający powinien sprawdzić dostępność urządzeń do przeprowadzenia wideokonferencji, a następnie skontaktować się z osobą, która ma zostać przesłuchana, aby wspólnie uzgodnić odpowiedni termin. Należy wyznaczyć termin co najmniej jednego miesiąca na poczynienie niezbędnych ustaleń.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Koszty będą zróżnicowane w zależności od szeregu okoliczności, takich jak: miejsce przeprowadzenia wideokonferencji (tj. w sądzie lub w innym miejscu), godzina przesłuchania (jeżeli przesłuchanie odbywa się poza normalnymi godzinami pracy sądu, pracownicy będą musieli zostać dłużej w pracy), konieczność przeprowadzenia specjalnych czynności, a także ewentualne koszty związane z wykorzystaniem sprzętu. Sąd wezwany zawiadomi sąd wzywający o poniesionych kosztach. Płatności należy dokonywać w funtach szterlingach gotówką, przelewem bankowym albo drogą elektroniczną, jeżeli takie rozwiązanie jest dostępne.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Jeżeli organ centralny Anglii i Walii uwzględni wniosek o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu na podstawie art. 17, w wydanym postanowieniu stwierdza się, że sąd wzywający powiadamia osobę przesłuchiwaną, że jej udział w przesłuchaniu jest dobrowolny i że ma ona prawo je opuścić na dowolnym etapie postępowania. O przesłanie odpisu tego postanowienia osobie przesłuchiwanej wnosi się do sądu wzywającego przy ustalaniu szczegółów wideokonferencji.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Osoba przesłuchiwana przez sąd w Anglii i Walii przy udziale sądu wzywającego na podstawie art. 10–12 będzie musiała złożyć przysięgę lub przyrzeczenie i potwierdzić swoją tożsamość. Jeżeli sąd wzywający przeprowadza dowód bezpośrednio na podstawie art. 17, do sądu tego należy podjęcie wszelkich niezbędnych czynności w celu zweryfikowania tożsamości przesłuchiwanej osoby.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Jeżeli złożono wniosek na podstawie art. 10–12, przysięgę lub przyrzeczenie składa się zgodnie ze zwykłą procedurą obowiązującą w sądach w Anglii i Walii. W przypadku wniosku złożonego na podstawie art. 17 sąd wzywający powinien powiadomić sąd wezwany o wymogach dotyczących przysięgi, aby można było zapewnić odpowiednie księgi.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Jeżeli złożono wniosek na podstawie art. 10–12, za ustalenie wszystkich szczegółów odpowiada sąd wezwany. Po przyjęciu wniosku złożonego na podstawie art. 17 organ centralny Anglii i Walii powiadamia sąd dysponujący urządzeniami do przeprowadzania wideokonferencji, że może spodziewać się kontaktu ze strony sądu wzywającego oraz że powinien nawiązać z nim współpracę, aby zapewnić dostępność osoby, która będzie obsługiwać urządzenia do przeprowadzenia wideokonferencji i rozwiązywać ewentualne problemy techniczne w toku przesłuchania.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

W przypadku wniosków złożonych na podstawie art. 17 sąd wzywający powinien powiadomić sąd wezwany, jeżeli osoba przesłuchiwana zgłosiła specjalne wymogi, np. dostęp dla wózka inwalidzkiego lub system pętli indukcyjnej, jeżeli korzysta z aparatu słuchowego.

Ostatnia aktualizacja: 31/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.