Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Możliwe jest przeprowadzenie obydwu procedur. We wniosku należy wyraźnie wskazać procedurę, o której przeprowadzenie wnosi sąd wzywający.

W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 10–12 rozporządzenia do przesłuchania mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania sądowego dotyczące przeprowadzania dowodu.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

W sprawach na gruncie prawa cywilnego lub handlowego nie przewidziano żadnych ograniczeń tego rodzaju. Biegłych i strony również można przesłuchiwać w drodze wideokonferencji.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie istnieją żadne ograniczenia w tym zakresie.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Nie.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji nie jest zabronione, ale wymagane urządzenia nie są dostępne we wszystkich sądach. W tej sprawie należy – przy wnoszeniu wniosku – składać każdorazowo odrębne zapytanie.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 10–12 przesłuchanie przeprowadza się w języku fińskim lub szwedzkim. W przypadku bezpośredniego przesłuchania na podstawie art. 17 sąd wzywający wybiera język, w jakim ma się odbyć przesłuchanie.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 10–12 sąd wzywający i sąd wezwany uzgadniają sprawy związane z zapewnieniem usług tłumacza ustnego i miejscem, w którym powinien się on znajdować. W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 17 sąd wzywający odpowiada za zapewnienie usług tłumacza ustnego i podjęcie decyzji w sprawie miejsca, w którym powinien się on znajdować.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

W przypadku wniosków składanych na mocy art. 10–12 sąd wezwany doręcza pisemne wezwanie osobie, która ma zostać przesłuchana. W idealnym przypadku między doręczeniem zawiadomienia a terminem przesłuchania powinno upłynąć od dwóch do trzech tygodni. W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 17 sąd wzywający odpowiada za doręczenie zawiadomienia i dokonanie niezbędnych ustaleń.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

W przypadku przesłuchania na podstawie art. 10–12 rozporządzenia w sądzie wyposażonym w odpowiednie urządzenia wideo korzystanie z urządzeń do organizowania wideokonferencji nie wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi kosztami. W przypadku przesłuchania na podstawie art. 17 w miejscu innym niż sąd odpowiedzialność za pokrycie kosztów organizacji wideokonferencji spoczywa na sądzie wzywającym.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Sąd, który złożył wniosek na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia, musi poinformować daną osobę, że przeprowadzanie dowodu odbywa się na zasadzie dobrowolności.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 10–12 sąd wezwany ustala tożsamość osoby, która ma zostać przesłuchana, weryfikując jej tożsamość w razie konieczności w oparciu o dowód osobisty lub paszport. W przypadku wniosków składanych na podstawie art. 17 sąd wzywający ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby, która ma zostać przesłuchana.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące odbierania przyrzeczeń przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na podstawie z art. 17. Przyrzeczenie odbiera się zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do sądu przesłuchującego świadka.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Sąd wezwany podaje imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

– Najlepiej byłoby, aby sąd wzywający podał imiona i nazwiska osób wyznaczonych do kontaktów w kwestiach technicznych i w kwestiach (prawnych) dotyczących danej sprawy.

– Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe (adresy e-mail lub numery telefonu) osób wyznaczonych do kontaktu, aby zapewnić możliwość skontaktowania się z tymi osobami również w trakcie przesłuchania przed sądem, gdyby wystąpiły problemy z łączem wideo lub inne podobne problemy.

– Jeżeli państwa znajdują się w różnych strefach czasowych, we wniosku należy określić, czy wskazane godziny odpowiadają strefie czasowej państwa wzywającego czy państwa wezwanego.

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.