Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Tak, choć (jak do tej pory) z takiej możliwości można skorzystać wyłącznie w Sądzie Pierwszej Instancji w Atenach.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie istnieją żadne ograniczenia w tym zakresie. Wszystkich uczestników postępowania można przesłuchać w drodze wideokonferencji.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie ustnego przesłuchiwania świadków, stron, biegłych itp.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Przesłuchanie może zostać przeprowadzone w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach w budynku sądu lub w budynku greckiej placówki konsularnej za granicą.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Dopuszcza się możliwość rejestrowania przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, przy czym sekretarz sądu lub urzędnik greckiej placówki konsularnej za granicą sporządzają i przechowują protokoły przesłuchań.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

Przesłuchanie musi być prowadzone w języku greckim; w razie konieczności obecny jest tłumacz ustny.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Jeżeli strona postępowania wystąpi do sądu o przesłuchanie świadka, strony lub biegłego, których przesłuchanie ma się odbyć w drodze wideokonferencji, ale którzy nie władają językiem greckim, odpowiedzialność za zapewnienie obecności tłumaczy ustnych i pokrycie ich honorariów spoczywa na tej stronie. Tłumacze muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu co sędzia przeprowadzający wideokonferencję lub urzędnik greckiej placówki konsularnej za granicą.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Zgodnie z art. 3 dekretu prezydenckiego nr 142/2013: „Sąd podejmuje decyzję, czy w danym przypadku należy zorganizować wideokonferencję, z urzędu lub na wniosek strony. Sąd rozstrzyga, czy należy uwzględnić taki wniosek, po ustaleniu, czy zastosowanie tego rodzaju technologii jest konieczne do skutecznego przeprowadzenia postępowania. Po uwzględnieniu okoliczności danej sprawy sąd może uwzględnić wniosek o zorganizowanie wideokonferencji, zwracając się jednocześnie o ustanowienie dodatkowych gwarancji zabezpieczających prawidłowe przeprowadzenie postępowania: a) na wniosek strony: zainteresowana strona musi złożyć do sekretariatu sądu, w którym sprawa jest rozpoznawana, wniosek o przeprowadzenie rozprawy w drodze wideokonferencji (art. 270 ust. 7 kodeksu postępowania cywilnego) lub o przeprowadzenie przesłuchania w drodze wideokonferencji (art. 270 ust. 8 kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek powinien zawierać oznaczenie sądu lub placówki konsularnej za granicą, imiona i nazwiska osób, które mają wziąć udział w wideokonferencji, adresy tych osób (a także ich adresy e-mail) oraz numery telefonu i faksu, pod którymi można się z nimi skontaktować, wskazanie czynności procesowej, w związku z którą wystąpiono o zorganizowanie wideokonferencji, planowany czas trwania wideokonferencji oraz informacje o wszelkim wymaganym sprzęcie specjalistycznym. We wniosku należy również określić wszelkie szczególne warunki dotyczące wideokonferencji ustalone przez strony. Wniosek można wnieść w dowolnym momencie i na dowolnym etapie postępowania, o ile dochowane zostaną terminy dotyczące czynności procesowej przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. Wniosek i wszystkie powiązane dokumenty uzupełniające można również złożyć drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za komunikację związaną z planowaniem i przeprowadzaniem wideokonferencji spoczywa na urzędnikach sądowych i pracownikach placówki konsularnej. Komunikacja taka może być prowadzona w dowolny sposób, np. za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy faksu. Sąd uwzględnia lub oddala wniosek w drodze postanowienia. Sekretarz sądowy przekazuje treść tego postanowienia wnioskodawcy w dowolny odpowiedni sposób. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, wnioskodawca informuje pozostałych uczestników postępowania o tym, że dana czynność procesowa zostanie przeprowadzona w drodze wideokonferencji; b) z urzędu: sąd rozpoznający daną sprawę może podjąć decyzję o zorganizowaniu wideokonferencji z urzędu, o czym informuje strony”.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Jeżeli strona postępowania wystąpi do sądu o przesłuchanie świadka, strony lub biegłego, których przesłuchanie ma się odbyć w drodze wideokonferencji, ale którzy nie władają językiem greckim, odpowiedzialność za zapewnienie obecności tłumaczy ustnych i pokrycie ich honorariów spoczywa na tej stronie. Strona przekazuje kwotę należnego honorarium bezpośrednio tłumaczowi ustnemu.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Dana osoba zostaje poinformowana o tym fakcie przez sąd.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Sędzia prowadzący postępowanie musi zweryfikować tożsamość osoby, która ma zostać przesłuchana. Aby ustalić tożsamość osoby, która znajduje się w oddalonym miejscu, sędzia korzysta z pomocy sekretarza lub innej osoby upoważnionej do tych celów przez konsula.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Sędzia pyta przesłuchiwanego świadka, biegłego itp., czy woli on złożyć przyrzeczenie o charakterze religijnym czy świeckim. Tę samą procedurę stosuje się w odniesieniu do tłumaczy przysięgłych, zanim przystąpią oni do wykonywania swoich obowiązków.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Odpowiedzialni urzędnicy sądowi muszą być obecni na miejscu przed rozpoczęciem wideokonferencji i w jej trakcie.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.