Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Sędzia podejmuje decyzję w sprawie udziału przedstawicieli drugiego państwa w wideokonferencji z odpowiednim wyprzedzeniem przed wideokonferencją, kontaktując się indywidualnie z wnioskodawcą.

Sędzia podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums).

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Zgodnie z art. 122 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego w drodze wideokonferencji można przesłuchać również biegłego.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Decyzję w tej sprawie podejmuje sąd.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Decyzje w każdej kwestii oraz w sprawie każdego wniosku o pomoc prawną podejmowane są na podstawie indywidualnej oceny wszystkich aspektów.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Zgodnie z art. 152 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie na taśmie wideo jest dozwolone wyłącznie za zgodą sądu.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

a) Przesłuchanie przed sądem prowadzone jest w języku urzędowym, tj. języku łotewskim. Państwo występujące z wnioskiem o wideokonferencję zapewnia obecność tłumacza ustnego języka łotewskiego.

b) W przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu język wybierany jest za obopólną zgodą stron.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Obecność tłumacza ustnego zapewnia strona występująca z wnioskiem o wideokonferencję. Tłumacz znajduje się na sali sądowej.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Wniosek o pomoc prawną należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, na co najmniej 60 dni przed planowaną wideokonferencją.

Przed zaplanowaną datą wideokonferencji należy ustalić termin przeprowadzenia połączenia próbnego.

We wniosku o przeprowadzenie wideokonferencji należy określić parametry techniczne.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Zgodnie z art. 716 kodeksu postępowania cywilnego poniesione koszty są pokrywane ze środków budżetu państwa.

Sąd, który wykonuje wniosek państwa obcego o przeprowadzenie dowodu, powiadamia Ministerstwo Sprawiedliwości o następujących kosztach związanych z wykonaniem wspomnianego wyżej wniosku:

  1. kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia biegłych i tłumaczy ustnych;
  2. kosztach poniesionych w związku z wykonaniem wniosku państwa obcego o przeprowadzenie dowodu zgodnie z przepisami procesowymi tego państwa w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa;
  3. kosztach poniesionych w przypadku, gdy wniosek państwa obcego o przeprowadzenie dowodu na wniosek właściwego organu tego państwa obcego został wykonany przy użyciu środków technicznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu państwa obcego o zwrot kosztów przewidzianych w ust. 2 przedmiotowego artykułu.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Państwo obce przygotowuje odpowiednie informacje w celu pouczenia takiej osoby.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Sąd weryfikuje tożsamość takiej osoby zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Taka procedura nie jest przewidziana w kodeksie postępowania cywilnego. Państwo obce może jednak zwrócić się do sądu o podjęcie decyzji w sprawie przyrzeczenia.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Przed datą wideokonferencji oraz przed datą próbnej wideokonferencji zainteresowane strony wymieniają swoje parametry techniczne oraz dane wyznaczonych przez nie osób do kontaktu (osoby pracującej w sądzie i osoby pracującej w instytucji zapewniającej pomoc techniczną).

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Wymagane są informacje techniczne oraz dane zawarte w specyfikacji technicznej.

Ostatnia aktualizacja: 24/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.