Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

W przypadku gdy Malta jest państwem wzywającym wideokonferencję wykorzystuje się jako środek ostateczny.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie istnieją żadne ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – w ten sposób można przesłuchać zarówno świadków, biegłych, jak i strony.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Sąd rozstrzyga, które dowody są dopuszczalne.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Jeżeli Malta jest państwem wezwanym, przesłuchanie musi się odbyć w sądzie.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Tak, rejestrowanie wideokonferencji jest dozwolone i dostępne są w tym celu odpowiednie środki.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

a) Jeżeli Malta jest państwem wezwanym, przesłuchania organizowane na podstawie wniosków składanych na mocy art. 10–12 przeprowadza się w języku maltańskim lub angielskim.

b) Jeżeli Malta jest państwem wzywającym, przesłuchania organizowane na podstawie wniosków składanych na mocy art. 17 przeprowadza się w języku maltańskim lub angielskim.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Jeżeli Malta jest państwem wezwanym i w związku z tym ma przeprowadzić przesłuchanie, zgodnie z art. 596 ust. 1 kodeksu organizacji i postępowania cywilnego, rozdział 12 Zbioru praw Malty: „jeżeli sąd nie włada językiem, w którym składane są zeznania, wyznacza wykwalifikowanego tłumacza ustnego na koszt strony powołującej świadka”. W takim przypadku tłumacz ustny musi przebywać w tym samym miejscu, w którym znajduje się świadek.

Jeżeli Malta jest państwem wzywającym zgodnie z art. 17 i jeżeli dowód przeprowadza się bezpośrednio, miejsce, w którym powinien przebywać tłumacz ustny, będzie zależało od okoliczności danej sprawy.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

W przypadku gdy dowód przeprowadza się zgodnie z art. 10 i 12 i w przypadku gdy Malta jest państwem wezwanym, art. 568 ust. 1 kodeksu organizacji i postępowania cywilnego stanowi, że „świadków wzywa się do stawienia się na przesłuchanie, przekazując im wezwanie na wniosek zainteresowanej strony”. Posiedzenia powinny się odbyć w odstępach miesięcznych, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na powiadomienie świadka.

Na podstawie art. 17, jeżeli Malta jest państwem wzywającym, do sądu należy wybór środków, za pomocą których należy powiadomić osobę, która ma zostać przesłuchana, o miejscu i godzinie przesłuchania. Posiedzenia powinny się odbyć w odstępach miesięcznych, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na powiadomienie świadka.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Należy uiścić opłatę w wysokości 100 EUR, która obejmuje maksymalnie pierwsze dwie godziny konferencji.

Za każdą kolejną godzinę należy uiścić opłatę w wysokości 50 EUR.

Należy również pokryć honorarium technika w wysokości 58 EUR za godzinę.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Przed złożeniem zeznań przez świadka sąd poucza go, że jeżeli złożenie zeznań jest dla niego niekomfortowe, powinien poinformować sąd wzywający o tym fakcie.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Sąd może zwrócić się do osoby, która ma zostać przesłuchana, o okazanie paszportu lub dowodu osobistego przed złożeniem zeznań. Świadek zostanie poinformowany przed posiedzeniem o konieczności posiadania ze sobą jednego z tych dokumentów.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Zgodnie z art. 111 kodeksu organizacji i postępowania cywilnego „świadek wyznania rzymskokatolickiego składa przyrzeczenie zgodnie z tradycyjną formułą stosowaną przez osoby tego wyznania; jeżeli świadek jest innego wyznania, składa przyrzeczenie w sposób gwarantujący, że będzie zeznawał w zgodzie ze swoim sumieniem”.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Osobami wyznaczonymi do kontaktów są poniższe osoby:

Charles Calleja, starszy technik ds. audiowizualnych

Osoba ta jest odpowiedzialna za podłączanie i testowanie sprzętu oraz za udzielanie wsparcia technicznego w trakcie wideokonferencji

Tel.: +356 25902375 – biuro na 4. piętrze gmachu sądów w Valletcie

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, specjalista ds. dostępności wideokonferencji

Tel.: +356 25902391 – biuro na 4. piętrze gmachu sądów w Valletcie

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, sekretarz

Tel.: +356 25902211 – biuro na 4. piętrze gmachu sądów w Valletcie

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Przed datą przesłuchania sąd wzywający jest zobowiązany do przekazania poniższych informacji. Są to:

a) informacje o strefie czasowej;

b) termin i godzina przeprowadzenia połączenia testowego;

c) stały adres IP;

d) dane kontaktowe technika wyznaczonego do kontaktów.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.