Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Dowód można przeprowadzić w drodze wideokonferencji z udziałem sądu z wzywającego państwa członkowskiego lub bezpośrednio przez sąd danego państwa członkowskiego. We wszystkich sprawach cywilnych i handlowych stosuje się przepisy art. 114a kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o pravdnem postopku, zwany dalej kpc), zgodnie z którymi sąd może – za zgodą stron – zezwolić stronom i ich pełnomocnikom procesowym na przebywanie w różnych miejscach w trakcie przesłuchania i na podejmowanie czynności procesowych w tych miejscach, o ile istnieje możliwość przekazu obrazu i dźwięku z miejsca, w którym przeprowadza się przesłuchanie, do miejsca lub miejsc, w których przebywają strony i ich pełnomocnicy, i vice versa (wideokonferencja). Na takich samych warunkach sąd może również podjąć decyzję o przeprowadzeniu dowodu z zeznań stron i świadków oraz z opinii biegłego.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Wideokonferencja może zostać zorganizowana w celu przesłuchania stron i świadków oraz przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Strony i pełnomocnicy stron (na przykład adwokaci) mogą podejmować wszystkie czynności procesowe w drodze wideokonferencji.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Co do zasady strony i pełnomocnicy procesowi mogą podejmować wszystkie czynności procesowe z miejsca oddalonego od siedziby sądu. W kodeksie postępowania cywilnego ograniczono możliwość przeprowadzenia dowodu w drodze wideokonferencji do enumeratywnego wykazu dowodów (przesłuchanie stron i świadków, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego). Dlatego też nie dopuszcza się możliwości wykorzystania wideokonferencji na potrzeby przeprowadzenia dowodu z oględzin lub dowodu z dokumentu.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Co do zasady strony i pełnomocnicy procesowi mogą podejmować wszystkie czynności procesowe z miejsca oddalonego od siedziby sądu. Nie istnieją żadne ograniczenia co do miejsca, w którym powinna znajdować się strona przebywająca poza siedzibą sądu.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Art.125a kpc stanowi podstawę prawną rejestrowania przesłuchania w formie zapisu obrazu i dźwięku. Zgodnie z tym przepisem przewodniczący wydziału może zarządzić, aby przesłuchanie było rejestrowane w formie zapisu obrazu i dźwięku. Oznacza to, że przewodniczący wydziału, przed którym toczy się dane postępowanie, dysponuje swobodą uznania w kwestii rejestrowania postępowania w formie zapisu obrazu i dźwięku. Zgodnie z art. 114a stronie nie przysługuje prawo do wystąpienia do sądu o przeprowadzenie wideokonferencji. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie wideokonferencji z urzędu – w takim przypadku wymagane jest uzyskanie zgody stron. Postanowienie, w którym sąd zarządza przeprowadzenie wideokonferencji, musi zostać wydane z dostatecznym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem przesłuchania, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na przygotowanie przesłuchania od strony technicznej, przy czym strony muszą zostać odpowiednio wcześniej poinformowane, czy stawiennictwo przed sądem jest obowiązkowe.

Od 2011 r. przynajmniej jedno pomieszczenie w każdym sądzie okręgowym w Słowenii (11 lokalizacji) jest wyposażone w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia i zarejestrowania wideokonferencji. Możliwe jest zarejestrowanie dźwięku, obrazu albo jednocześnie dźwięku i obrazu. Istnieją również trzy przenośne zestawy urządzeń do organizowania wideokonferencji, z których sądy mogą korzystać w toku postępowania prowadzonego przed sądami rejonowymi lub innymi sądami. Ponieważ wideokonferencję przeprowadza się za pośrednictwem centralnego punktu dostępu, przebieg każdej wideokonferencji może być rejestrowany na podstawie zarządzenia wydanego przez sędziego.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

Zgodnie z art. 10–12 rozporządzenia sąd wezwany może przeprowadzać przesłuchania w szczególności w języku będącym językiem urzędowym stosowanym w tym sądzie (w języku słoweńskim i w językach społeczności narodowych będących językami urzędowymi, które mogą być stosowane w postępowaniach sądowych na obszarach zamieszkiwanych przez te mniejszości narodowe, tj. w języku włoskim czy węgierskim), jak również – w razie potrzeby – z wykorzystaniem tłumaczenia na język zrozumiały dla strony lub innego uczestnika postępowania na ich wniosek lub jeżeli sąd uzna, że dana strona lub inny uczestnik postępowania nie włada językiem słoweńskim.

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia przesłuchanie przeprowadza bezpośrednio sąd wzywający. W takim przypadku przesłuchanie może zostać przeprowadzone w języku obcym, jeżeli zapewniono odpowiednie tłumaczenie na język zrozumiały dla strony lub pozostałych uczestników postępowania.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Jeżeli konieczna jest pomoc tłumacza ustnego, jego obecność może zapewnić sąd wezwany albo sąd wzywający (w zależności od uzgodnień poczynionych między sądami). Ponadto tłumacze ustni mogą przebywać w siedzibie sądu wezwanego, siedzibie sądu wzywającego albo w innym miejscu.

W praktyce tłumacze ustni przebywają w tym samym miejscu, w którym znajduje się osoba korzystająca z ich usług, mianowicie w siedzibie sądu wzywającego, jeżeli sąd, który wystąpił o przeprowadzenie przesłuchania, prowadzi przesłuchanie w swoim języku na podstawie art. 17 rozporządzenia, lub w siedzibie sądu wezwanego, jeżeli przesłuchanie prowadzi sąd wezwany na podstawie art. 10–12 rozporządzenia.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Osoba, która ma zostać przesłuchana, musi zostać wezwana na piśmie do osobistego stawienia się przed sądem. W wezwaniu należy wskazać m.in. godzinę przesłuchania i miejsce, w którym dana osoba ma zostać przesłuchana. Niektórzy świadkowie mogą zostać przesłuchani w swoim domu – dotyczy to osób w podeszłym wieku, osób chorych lub osób cierpiących na niepełnosprawność fizyczną w stopniu ciężkim. W kodeksie postępowania cywilnego nie określono, z jakim wyprzedzeniem należy wezwać świadków; stronom należy jednak zapewnić wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do przesłuchania, tj. przynajmniej 15 dni od dnia doręczenia wezwania na przesłuchanie. Termin ten nie obowiązuje, w przypadku gdy dana osoba jest wzywana na przesłuchanie w charakterze świadka.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Zgodnie z art. 153 kpc strona występująca o przeprowadzenie dowodu uiszcza zaliczkę na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem dowodu. Jeżeli o przeprowadzenie dowodu wnoszą obydwie strony, sąd może zobowiązać obydwie strony do uiszczenia zaliczki w równej wysokości. Koszty są zwracane w zależności od wyniku postępowania.

W Republice Słowenii wideokonferencja jest przeprowadzana nieodpłatnie.

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Przed przesłuchaniem sąd pyta świadków o ich imię i nazwisko, imię ojca, zawód, adres, miejsce urodzenia i wiek oraz charakter stosunków łączących ich ze stronami (art. 238 akapit trzeci kpc).

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje obowiązku odebrania przyrzeczenia. Zgodnie z art. 238 sąd poucza świadków przed rozpoczęciem przesłuchania o obowiązku mówienia prawdy i niezatajania żadnych faktów, po czym poucza ich o skutkach składania fałszywych zeznań.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera żadnego takiego przepisu.

W praktyce co najmniej na tydzień przed planowanym terminem wideokonferencji przeprowadza się test łącza, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo i czy jakość połączenia jest zadowalająca, oraz aby wyeliminować wszelkie niedociągnięcia. Przetestowanie łącza z wyprzedzeniem pozwoli zagwarantować, że technik, który będzie obecny na sali w trakcie przesłuchania, będzie w stanie obsłużyć urządzenia do przeprowadzania wideokonferencji bez żadnych trudności. Sądy wymieniają się danymi kontaktowymi osób odpowiedzialnych za kwestie techniczne związane z organizacją wideokonferencji w samym wniosku albo na późniejszym etapie.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera żadnego takiego przepisu.

W praktyce sąd wzywający załącza do wniosku wysłanego do sądu wezwanego formularz zawierający wszelkie informacje techniczne na temat systemu wideokonferencyjnego oraz dane kontaktowe specjalisty odpowiedzialnego za kwestie techniczne związane z przeprowadzeniem wideokonferencji. Obydwa sądy muszą dysponować informacjami o systemach wideokonferencyjnych, rodzaju połączenia (ISDN, IP), prędkości łącza, adresie (numerze telefonu), języku, w jakim będą przeprowadzane testy, ewentualnej różnicy czasu oraz znać dane kontaktowe technika odpowiedzialnego za kwestie techniczne.

Ostatnia aktualizacja: 16/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.