Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim lub też bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Tak, dowód można przeprowadzić w drodze wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim albo bezpośrednio przez sąd w tym państwie członkowskim.

Zgodnie z §5 ustawy (2003:493) dotyczącej rozporządzenia (WE) w sprawie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych („rozporządzenie w sprawie przeprowadzania dowodów”) dowód przeprowadza sąd rejonowy (tingsrätter); jeżeli dowód nie jest przeprowadzany na rozprawie, stosuje się przepisy dotyczące przeprowadzania dowodu zawarte w kodeksie postępowania sądowego (rozdział 35, §§ 8–11), o ile  rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Należy podkreślić, że w przypadkach, w których przepisy rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów nie mają zastosowania, stosuje się przepisy zawarte w innych aktach prawnych, na przykład w ustawie (1946:816) o przeprowadzaniu dowodu przed sądem państwa trzeciego.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

W drodze wideokonferencji można przesłuchać dowolną stronę, która ma zostać przesłuchana w danej sprawie.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie istnieją żadne szczególne ograniczenia w tym zakresie.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Dowody przeprowadzają sądy rejonowe. Poza tym nie istnieją żadne szczególne ograniczenia w tym zakresie.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są w tym celu odpowiednie środki?

Tak, rejestrowanie wideokonferencji jest dozwolone i dostępne są w tym celu odpowiednie środki.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków na mocy art. 10-12; oraz b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na mocy art. 17?

a) Przesłuchanie musi zostać przeprowadzone w języku szwedzkim, choć sąd może również zapewnić obecność tłumacza ustnego.

b) Jest to uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wzywającym.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności w przypadku obydwu rodzajów przesłuchań i gdzie tłumacz powinien się znajdować?

Jeżeli przesłuchanie odbywa się w Szwecji, decyzję w sprawie udziału tłumacza podejmuje szwedzki sąd.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? Z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Sąd wezwany doręcza wezwanie osobie, która ma zostać przesłuchana. W wezwaniu określa się godzinę i miejsce przesłuchania. Nie istnieją żadne wymogi co do wyprzedzenia, z jakim należy powiadomić o dacie przesłuchania.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Jeżeli szwedzki sąd wystąpi ze stosownym wnioskiem, sąd wzywający musi pokryć koszty wynagrodzenia biegłych i tłumaczy ustnych, koszty wynikające ze złożenia wniosku o wykonanie zgodnie z procedurą specjalną oraz koszty związane z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych takich jak wideokonferencje i telekonferencje (zob. art. 18 ust. 2 i art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów).

10 Jakie ewentualne wymogi powinny zostać spełnione, aby zagwarantować poinformowanie osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Sąd wzywający ma obowiązek poinformować zainteresowaną osobę, że przeprowadzanie dowodu na podstawie art. 17 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów odbywa się na zasadzie dobrowolności.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Nie określono żadnej specjalnej procedury regulującej kwestie związane z weryfikowaniem tożsamości w tym zakresie.

12 Jakie wymogi powinny zostać spełnione przy odbieraniu przysięgi i jakie informacje od sądu wzywającego są konieczne, kiedy przysięga jest wymagana przy bezpośrednim przeprowadzaniu dowodu na mocy art. 17?

Co do zasady zastosowanie mają przepisy krajowe dotyczące składania przyrzeczeń, a w odniesieniu do stosowania przepisów art. 17 nie ustanowiono żadnych szczególnych warunków ani wymogów informacyjnych.

13 Przy pomocy jakich środków zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać w razie potrzeby, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

We wszystkich sądach dostępni są pracownicy odpowiedzialni za obsługę urządzeń do organizowania wideokonferencji.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek informacji dodatkowych?

Zazwyczaj żadne dodatkowe informacje nie są wymagane.

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.