Obținerea de probe prin videoconferință

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, se pot obține dovezi în ambele modalități. Procedurile au fost dezvoltate ad hoc; legislația din Belgia nu include prevederi referitoare la videoconferință, însă nu o interzice.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Pot fi obținute probe atât de la martori, cât și de la experți. În practică, probele erau deja obținute de la părți conform articolului 17.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În această privință trebuie să fie aplicată legislația națională a instanței solicitante. Obținerea probelor solicitate nu trebuie să încalce principiile fundamentale ale legislației naționale belgiene [articolul 17 alineatul (5) litera (c)].

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierea prin videoconferință nu trebuie să aibă loc la o instanță.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Instanța solicitantă stabilește în conformitate cu propriile norme dacă audierea va fi înregistrată și efectuează aranjamentele necesare.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) numai în olandeză, franceză sau germană (legislația belgiană).

b) nicio cerință legată de limbă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Instanța solicitantă asigură serviciile unui interpret și suportă costurile serviciilor de interpretariat. În mod normal, interpretul prestează serviciile la instanța solicitantă atunci când are loc videoconferința. Totuși, nu există niciun motiv pentru care interpretul nu poate fi prezent în același loc fizic precum martorul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Acest lucru este stabilit în conformitate cu legislația națională a instanței solicitante.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile sunt suportate de instanța solicitantă.

Conexiunea telefonică este inițiată de instanța solicitantă. Toate costurile de deplasare trebuie să fie, de asemenea, suportate de instanța solicitantă. Organismul central indică acest lucru instanței solicitante atunci când confirmă primirea cererii.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Instanța străină informează martorul cu privire la scrisoarea de invitație, care specifică natura voluntară a cooperării acestuia.

Organismul central solicită instanței solicitante să transmită scrisoarea de invitație înainte de trimiterea formularului J. Această scrisoare trebuie să indice în mod clar faptul că persoana a fost informată că participarea la audiere este voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Cu documente de identitate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Acest lucru se realizează în conformitate cu legislația statului solicitant.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Un membru al personalului organismului central își asumă temporar rolul de coordonator în scopul convenirii cu privire la aspectele practice, precum data și ora unei audieri de probă și cele ale audierii efective.

Un administrator/grefier este responsabil pentru pornirea și oprirea sistemului.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Cererile de informații suplimentare sunt transmise instanței solicitante de organismul central înainte de audiere.

Ultima actualizare: 24/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.