Obținerea de probe prin videoconferință

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, probele pot fi obținute în ambele sensuri. Procedurile sunt dezvoltate pe bază ad hoc. Legislația bulgară nu are prevederi privind videoconferința, însă nici nu o interzice. Cererile de obținere de probe, inclusiv prin videoconferință, se adresează instanței districtuale în a cărei rază teritorială urmează să se obțină probele [articolul 617 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) din 2008]. În Bulgaria, instanța provincială în a cărei rază teritorială urmează să se obțină în mod direct probele are competența să permită obținerea directă de probe [articolul 617 alineatul (2) din GPK din 2008]. Instanța competentă se identifică utilizând instrumentul de căutare disponibil pe Portalul european e-justiție/Atlasul judiciar european. Cererea trebuie să conțină detalii precum numele și adresa părților la procedură, natura și obiectul cauzei, o descriere a procesului de obținere a probelor etc. Trebuie să se utilizeze următoarele formulare: Formularul A: cerere de obținere de probe (în conformitate cu articolele 10-12); Formularul I: cerere de obținere directă de probe (în conformitate cu articolul 17). Bulgaria nu menține și nu a încheiat acorduri sau înțelegeri cu alte state membre ale UE pentru a facilita obținerea de probe care să fie compatibile cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001. Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 prevalează asupra acordurilor încheiate de Bulgaria cu alte state membre în ceea ce privește obținerea de probe în materie civilă și comercială.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu, nu există astfel de restricții. Codul bulgar de procedură civilă, spre deosebire de Codul de procedură penală (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK), nu conține dispoziții specifice cu privire la obținerea de probe prin videoconferință, iar instanța competentă în a cărei rază teritorială urmează să se obțină probe are putere discreționară cu privire la persoanele care ar trebui să fie audiate în acest mod [articolul 617 alineatul (1) și alineatul (2) din GPK]. În conformitate cu GPK, pot fi audiați atât martorii, cât și experții, precum și părțile la cauză. Minorii nu pot fi audiați decât în prezența reprezentantului lor legal, iar copiii nu pot fi audiați în cazul în care aceștia nu au împlinit vârsta de 10 ani [articolul 15 din Legea privind protecția copilului (Zakon za zakrila na deteto)].

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu, nu există dispoziții care să impună astfel de restricții. În cazul în care instanța solicitantă sau instanța solicitată nu are acces la echipamente pentru videoconferință, aceste echipamente pot fi puse la dispoziția instanțelor printr-un acord.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

De regulă, persoanele sunt audiate în clădirea instanței competente, în conformitate cu articolul 163 alineatul (1) din GPK. Din motive semnificative, audierea poate fi realizată, în mod alternativ, în afara instanței, cu condiția ca echipamentul tehnic pentru obținerea probelor prin videoconferință să fie disponibil, iar părțile din cauză să fi fost înștiințate, de asemenea, să participe.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Audierile prin videoconferință pot avea loc numai cu acordul părților (articolul 148 din GPK). Numai echipa care efectuează videoconferința are dreptul de a înregistra audierea. Instanța competentă în a cărei rază teritorială se desfășoară audierea are libertatea să decidă dacă o audiere prin videoconferință va fi înregistrată. Se poate efectua o înregistrare audio a audierii. O astfel de înregistrare este stocată pe un suport de date, care face parte din materialele cauzei.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Toate instanțele bulgare organizează audieri în limba oficială (care este limba bulgară) și, dacă este necesar, se pune la dispoziție un interpret. În cazul în care se solicită obținerea indirectă de probe în temeiul articolelor 10-12, se utilizează limba instanței solicitate. În cazul în care sunt formulate cereri de obținere directă de probe în temeiul articolului 17, este utilizată limba instanței solicitante, în funcție de condițiile stabilite de instanța provincială competentă.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Legislația bulgară nu reglementează această chestiune. Interpreții sunt puși la dispoziție pe bază ad hoc și, în acest scop: Instanța solicitantă asigură prezența unui interpret pentru persoana care urmează a fi audiată, dacă este necesar. În cerere, instanța solicitantă specifică limba care urmează să fie utilizată și informează instanța solicitată. Instanța solicitantă și instanța solicitată pot cere, după caz, ca procedura să se desfășoare în întregime sau parțial într-o limbă străină. La cererea statului membru solicitant sau a persoanei care urmează să fie audiată, statul membru solicitat asigură prezența unui interpret, dacă este necesar.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util? Legislația bulgară nu reglementează în mod specific acest aspect, dar ar trebui să se aplice normele generale privind desfășurarea audierilor în fața instanței și citarea martorilor, părților și experților pentru a participa la audiere. Persoanelor trebuie să li se acorde un preaviz suficient de lung, de cel puțin șapte zile, înainte de data prevăzută pentru ședința de judecată [articolul 56 alineatul (3) din GPK]. Procedura de efectuare a unei audieri prin videoconferință este organizată în conformitate cu legislația statului solicitat.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Instanța bulgară nu acordă onorarii pentru videoconferință. Instanța solicitantă asigură rambursarea onorariilor plătite experților și interpreților, precum și a costurilor suportate pentru organizarea legăturii pentru videoconferințe. La cererea instanței solicitate, instanța solicitantă ar trebui să asigure rambursarea costurilor care rezultă din utilizarea echipamentului pentru videoconferințe.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Dreptul procedural bulgar prevede dispoziții specifice cu privire la această chestiune. În principiu, cererile de îndeplinire directă a actului de cercetare în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 pot fi executate pe bază voluntară, fără a se aplica măsuri de constrângere. La începutul audierii unui martor, instanța bulgară îi clarifică drepturile și obligațiile procedurale în cazul în care martorul nu este reprezentat de un avocat. Un martor care urmează să fie audiat are dreptul de a refuza să depună mărturie în temeiul normelor prevăzute la articolul 166 din GPK.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Se aplică legislația statului solicitat. În conformitate cu articolul 170 din GPK, în cazul în care o persoană este audiată în calitate de martor sau de expert, identitatea acesteia se stabilește prin prezentarea unui document de identificare personal, se clarifică dacă aceasta are un interes în cauza respectivă și i se reamintește pedeapsa pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă (articolul 290 din NPK).

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Atunci când instanța bulgară solicitantă procedează direct la un act de cercetare în temeiul articolului 17, se aplică articolul 170 alineatul (2) din GPK, iar martorul sau expertul audiat promite să spună adevărul, fiind avertizat cu privire la pedeapsa penală pentru mărturie mincinoasă sau pentru pregătirea unui raport fals de expertiză (articolele 290 și 291 din NPK).

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Instanțele bulgare au administratori de sistem care dețin competențele informatice necesare și care pot participa la procedurile de videoconferință, îndeplinind responsabilitățile care le revin. În cazul în care există probleme tehnice, administratorul de sistem menține legătura cu instanța în cauză și asigură audierea fără probleme prin videoconferință a persoanelor.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Se pot solicita informații tehnice suplimentare în legătură cu stabilirea legăturii de videoconferință între instanța solicitantă și instanța solicitată.

Ultima actualizare: 30/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.