Obținerea de probe prin videoconferință

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

În Republica Croația se poate instrumenta un act de cercetare prin audierea unui martor, a unei părți sau a unui expert judiciar prin intermediul videoconferinței, conform articolelor 10­12 și articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 referitor la cooperarea între jurisdicțiile statelor membre în domeniul obținerii de dovezi în materie civilă sau comercială (denumit în continuare „regulamentul”). Atunci când este necesară instrumentarea unui act de cercetare în modalitatea prevăzută de reglementările legale, o instanță din Republica Croația poate:

1. solicita executarea actului de cercetare direct instanței competente dintr-un alt stat membru sau

2. solicita executarea directă a actului de cercetare într-un alt stat membru, în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din regulament.

Executarea actului de cercetare în temeiul regulamentului este prevăzută de articolele 507.d­507.h din Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku - „Monitorul Oficial” al Republicii Croația, nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 și 89/14; denumit în continuare „CPC”).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Videoconferința poate fi utilizată pentru audierea martorilor, precum și pentru executarea actelor de cercetare prin audierea experților și a părților.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

În Republica Croația nu există nicio restricție specială privind categoriile de dovezi care pot fi obținute prin videoconferință. Instanța responsabilă cu procedura decide în privința actelor de cercetare care vor fi executate în vederea stabilirii naturii faptelor și a modalităților de executare. Instanța decide în privința faptelor pe care le va judeca conform convingerilor proprii, în baza unei aprecieri atente și minuțioase a fiecărei dovezi în parte și a tuturor dovezilor, precum și în baza rezultatelor tuturor procedurilor instrumentate. Totuși, videoconferința va fi utilizată în mod esențial pentru executarea actelor de cercetare prin audierea părților și a martorilor deoarece anumite dificultăți materiale și tehnice apar atunci când trebuie să se analizeze un document sau să se realizeze o verificare a locurilor.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierea se desfășoară în general la tribunal. Legea nu prevede totuși nicio restricție specială referitoare la locul unde trebuie să se afle persoana pentru a fi audiată prin videoconferință.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În Republica Croația nu există dispoziții care să prevadă în mod specific înregistrarea audierilor care se desfășoară prin videoconferință, dar articolele 126.a-126.c din CPC servesc drept bază juridică pentru înregistrarea audio a audierilor. Instanța decide, din oficiu sau la cererea părților, cu privire la înregistrarea audio. Regulamentul de procedură al tribunalului („Monitorul Oficial” al Republicii Croația, nr. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 și 45/16) prevede modalitățile de păstrare și de transcriere a înregistrărilor sonore, condițiile tehnice și metodele de înregistrare.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul unei cereri prezentate în temeiul articolelor 10-12 din regulament, audierea se desfășoară în general în limba croată. Utilizarea limbilor minorităților naționale în cadrul procedurii civile este guvernată de o lege specială (procedura civilă se desfășoară în limba croată dacă legea nu a prevăzut utilizarea unei alte limbi în anumite jurisdicții). În plus, conform articolului 102 din CPC, dacă procedura nu se desfășoară în limba părții sau a altor persoane care intervin în cadrul procedurii, acestora li se va asigura interpretarea în limba lor a afirmațiilor făcute și a documentelor prezentate cu titlul de dovezi în cadrul audierilor.

În cazul executării directe a actului de cercetare în temeiul articolului 17 din regulament, audierea se poate desfășura în limbă străină dat fiind faptul că instanța solicitantă procedează la executarea sa directă. Trebuie, totuși, asigurată interpretarea într-o limbă înțeleasă de părți și de ceilalți participanți.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Instanța sesizată pune la dispoziție de obicei un interpret autorizat pentru audierile reglementate prin articolele 10-12 din regulament. În anumite condiții (articolul 251 coroborat cu articolul 263 din CPC), instanța poate decide să apeleze la serviciile unui interpret propus de una dintre părți.

În principiu, utilizarea serviciilor unui interpret poate, de asemenea, constitui obiectul unui acord între instanța solicitantă și instanța solicitată, iar interpretul poate fi pus la dispoziție în oricare dintre aceste două instanțe. În practică, apelăm la un interpret autorizat care se află în locul unde se află persoana care are nevoie de interpret sau intră în competența instanței solicitate, dacă instanța solicitantă desfășoară procedura în limba sa, conform articolului 17 din regulament, sau este de competența instanței solicitante, dacă audierea este organizată de instanța solicitată, conform articolelor 10-12 din regulament.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Conform articolului 242 din CPC, martorii primesc o citație de înfățișare care precizează, printre altele, data și locul audierii. Referitor la persoana care trebuie audiată, citația de înfățișare la acest termen trebuie să îi fie comunicată sau notificată în conformitate cu regulile citației personale, iar dacă această persoană este reprezentată de un mandatar, citația de înfățișare la termenul la care se vor audia părțile sau partea va fi comunicată sau notificată prin intermediul mandatarului (articolul 268 coroborat cu articolele 138 și 142 din CPC). Martorii care nu se pot prezenta din cauza vârstei, a stării lor de sănătate sau a deficiențelor fizice grave, pot fi audiați la domiciliu. CPC nu prevede numărul de zile care trebuie stabilit pentru a informa în avans un martor cu privire la data termenului de judecată, dar un termen suficient (de cel puțin 8 zile) trebuie acordat părților pentru a se pregăti pentru audiere.

Pentru termenele de judecată în temeiul articolelor 10-12 din regulament, instanța solicitată informează martorii/părțile cu privire la data și la locul audierii, în timp de instanța solicitantă procedează la comunicarea sau la notificarea citațiilor de înfățișare la termenele de judecată în temeiul articolului 17 din regulament.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Conform articolului 153 din CPC, partea solicitantă este obligată să depună în avans, la ordinul instanței, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de executarea unui act de cercetare. Dacă executarea unui act de cercetare este solicitată de cele două părți sau ordonată din oficiu de către instanță, instanța va stabili suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor, care va trebuie să fie depusă de ambele părți, în părți egale.

În plus, articolul 18 din regulament se aplică cheltuielilor cu videoconferința.

În Republica Croația, executarea unui act de cercetare prin videoconferință nu duce la încasarea unei taxe.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana va fi informată în această privință în citația de înfățișare la acest termen de judecată. CPC nu prevede condiții suplimentare.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Înainte de audiere, martorului i se cere să indice numele, prenumele, codul numeric personal, prenumele tatălui, profesia, domiciliul, locul nașterii, vârsta și relația sau legătura cu părțile (articolul 243 paragraful 3 din CPC).

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În temeiul articolului 246 din CPC, instanța poate decide ca martorul să depună jurământ pentru depoziția sa, însă în cazul prevăzut la articolul 17 din regulament, regulile statului solicitant ar putea să se aplice în anumite condiții; este cazul statului solicitant care informează organismul central sau autoritatea competentă a statului solicitat, înainte de data termenului de judecată, cu privire la intenția sa de a proceda la audierea sub jurământ a martorului.

În temeiul articolului 270 din CPC, un act de cercetare cu audierea părților este executat fără prestare de jurământ.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Actul de cercetare prin audiere nu prevede dispoziții în acest sens, însă în practică, experții și agenții judiciari solicitați trebuie să fie prezenți înainte și în timpul audierii pentru a asigura condițiile tehnice ale videoconferinței.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Nu există reguli care să necesite informații suplimentare. Totuși, în momentul stabilirii termenului de judecată, este posibil ca instanța solicitantă și instanța solicitată să cadă, de asemenea, de acord asupra anumitor aspecte tehnice pentru a asigura buna desfășurare a audierii. În practică, aceste chestiuni sunt cel mai adesea reglate de judecători prin e-mail.

Ultima actualizare: 22/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.