Obținerea de probe prin videoconferință

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da. Instanța din statul membru solicitant care cere obținerea de probe de către instanța franceză competentă, în temeiul articolelor 10 și 12 și prin intermediul formularului A din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, poate să fie prezentă la îndeplinirea actului de cercetare. Prezența în acest caz este permisă în temeiul articolului 12 din regulament și al articolului 741 din Codul francez de procedură civilă (Code de Procédure Civile). Prin urmare, nimic nu interzice instanței solicitante să ceară să participe, prin videoconferință, la îndeplinirea actului de cercetare, atât timp cât echipamentul necesar este disponibil, iar limitele și condițiile stabilite de judecătorul francez însărcinat cu obținerea de probe sunt respectate.

Instanța din statul membru solicitant poate să ceară, în temeiul articolului 17 și prin intermediul formularului I din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, autorizarea din partea organismului central francez de a audia un martor direct prin videoconferință.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Orice persoană (indiferent dacă este martor, expert sau parte) poate să fie audiată prin videoconferință dacă și numai dacă dreptul francez recunoaște audierea ca măsură pentru obținerea de probe; ceea ce înseamnă că audierea trebuie să vizeze evenimente sau fapte determinate cu exactitate, care trebuie menționate în cererea de autorizare transmisă prin intermediul formularului I. Prin urmare, nu este permisă desfășurarea prin videoconferință a întregii audieri în fața instanței solicitante.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Videoconferințele pot fi utilizate numai pentru audierea persoanelor. Transmiterea de documente sau certificarea acestora pe baza unei inspecții vizuale nu se poate efectua prin videoconferință.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12 și prin intermediul formularului A din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 – și anume, cererile de audiere a persoanei în cauză de către instanța franceză cu competență teritorială, în cazul în care instanța de origine dorește să participe la audiere – persoana care urmează să fie audiată trebuie să se afle la sediul instanței franceze competente.

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare în temeiul articolului 17, nu există astfel de restricții. În principiu, organismul central francez specifică în autorizația pe care o emite datele de contact ale instanței de drept comun (tribunal judiciaire) cu competență teritorială care va oferi asistență instanței solicitante exclusiv în ceea ce privește modalitățile practice de organizare a videoconferinței. Cu toate acestea, nimic nu împiedică instanța solicitantă să desemneze locul în care urmează să fie audiată persoana în cauză, atât timp cât respectivul loc a fost convenit în prealabil de comun acord de către părți și/sau de persoana care urmează să fie audiată. Toate aceste aspecte trebuie menționate în cererea de autorizare transmisă prin intermediul formularului I.

Responsabilitatea pentru contactarea instanței de drept comun sau a instituției unde persoana în cauză trebuie să se prezinte pentru a fi audiată revine exclusiv instanței solicitante. Odată emisă autorizația de către organismul central francez, acesta nu va mai interveni în niciun fel în activitatea desfășurată de instanța sau de instituția respectivă.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12 din regulament, instanța solicitantă care cere să participe prin videoconferință la audierea martorului de către instanța franceză solicitată poate cere, de asemenea, prin intermediul formularului A, ca audierea să fie transcrisă sau înregistrată în conformitate cu articolul 739 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor transmise în temeiul articolului 17 prin intermediul formularului I, nimic nu împiedică instanța din statul membru solicitant să ceară înregistrarea audierii dacă această posibilitate este prevăzută de legislația statului respectiv și sub rezerva informării prealabile în acest sens a persoanei care urmează să fie audiată. În orice caz, pentru audierile efectuate direct prin videoconferință, responsabilitatea pentru modalitățile practice și tehnice de înregistrare a audierii revine exclusiv instanței solicitante. Prin urmare, nicio instanță franceză care acordă asistență instanței solicitante pentru organizarea videoconferinței nu va efectua înregistrarea audierii.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

(a) În principiu, audierea se desfășoară în limba franceză. Cu toate acestea, nimic nu împiedică judecătorul francez care prezidează audierea să decidă desfășurarea acesteia într-o altă limbă pe care să o înțeleagă atât judecătorul, cât și persoana care urmează să fie audiată.

(b) Audierea se desfășoară în limba aleasă de instanța din statul membru solicitant. Dacă este necesar, în acest caz, se recurge la serviciile unui interpret.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12 din regulament, interpreții vor fi desemnați de către instanța franceză solicitată și se vor prezenta în fața acesteia. Interpreții pot fi, de asemenea, puși la dispoziție de către instanța solicitantă, în cazul în care aceasta dorește să participe la audiere prin videoconferință, sub rezerva menționării acestei situații în formularul A și a acceptării de către judecătorul francez însărcinat cu organizarea audierii. Toate costurile aferente serviciilor de interpretariat, inclusiv eventualele cheltuieli de deplasare, sunt suportate exclusiv de instanța solicitantă, astfel cum se prevede la articolul 748 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare transmise în temeiul articolului 17 din regulament, interpreții vor fi puși la dispoziție de către instanța solicitantă. Nimic nu împiedică prezența acestora alături de persoana care urmează să fie audiată. Și în acest caz, cheltuielile pentru deplasarea interpreților vor fi suportate exclusiv de către instanța solicitantă.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12, instanța franceză solicitată citează persoana care urmează să fie audiată, în conformitate cu legislația franceză. În cazul în care instanța solicitantă a cerut să participe la audiere, instanța franceză îi va comunica data audierii, în conformitate cu articolul 741 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor transmise în temeiul articolului 17, responsabilitatea pentru citarea persoanei care urmează să fie audiată revine exclusiv instanței solicitante. Citarea se va efectua după stabilirea datei și a orei videoconferinței împreună cu serviciul competent al instanței de drept comun care acordă asistență instanței solicitante pentru organizarea videoconferinței, ale cărui date de contact vor fi menționate în autorizația emisă de organismul central francez. Citarea persoanei nu va fi efectuată, în niciun caz, de către instanța franceză sau de către organismul central francez.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Conform articolului 748 din Codul francez de procedură penală, costurile vor fi suportate exclusiv de către instanța solicitantă care a cerut să participe la audierea desfășurată prin videoconferință de către instanța franceză sau să efectueze ea însăși direct audierea prin videoconferință. Prin urmare, instanța solicitantă are competența de a contacta instanța franceză solicitată pe baza informațiilor practice furnizate de către această instanță, în primul caz, sau de către instanța franceză care acordă asistență instanței solicitante, în al doilea caz.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În cazul în care instanța solicitantă cere audierea unei persoane direct prin videoconferință, responsabilitatea pentru citarea persoanei în cauză revine instanței respective. Prin urmare, instanței solicitante îi revine sarcina de a informa persoana în cauză cu privire la faptul că audierea se desfășoară în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Persoana respectivă trebuie să prezinte un document de identitate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul cererilor transmise în temeiul articolelor 10-12, se aplică cerințele prevăzute de legislația franceză, cu excepția cazului în care instanța solicitantă a cerut, prin intermediul formularului A, să se aplice cerințele prevăzute în propria legislație națională. Cerințele respective pot fi aplicate numai dacă sunt compatibile cu ordinea publică franceză în sensul articolelor 739 și 743 din Codul francez de procedură civilă.

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare prin videoconferință transmise în temeiul articolului 17, se aplică dispozițiile privind prestarea de jurământ prevăzute de legislația instanței solicitante.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cazul cererilor de îndeplinire directă a actului de cercetare prin videoconferință transmise în temeiul articolului 17, organismul central francez menționează în autorizația pe care o emite instanței solicitante datele de contact ale serviciului și ale persoanelor competente din punct de vedere tehnic din cadrul instanței de drept comun care furnizează asistență pentru organizarea videoconferinței. Instanța solicitantă trebuie să stabilească toate măsurile practice împreună cu serviciile și persoanele menționate.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Cererile și comunicările transmise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001, precum și toate precizările și informațiile incluse sub formă de anexe la acestea trebuie să fie traduse în limba franceză.

Ultima actualizare: 03/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.