Obținerea de probe prin videoconferință

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Procedura de obținere a probelor prin videoconferință este permisă în cadrul procedurilor civile din Germania conform primei teze a articolului 128a alineatul (2) din Codul de procedură civilă (ZPO - Zivilprozessordnung), în cazul în care părțile convin astfel. Audierea trebuie să fie transmisă simultan în format video și audio în locul în care se află un martor sau un expert în timpul examinării și în sala de judecată. În cazul în care părțile, reprezentanții legali sau consilierii au fost autorizați să se afle în alt loc, audierea trebuie să fie de asemenea transmisă simultan în format video și audio în locul respectiv. Pentru examinările video realizate de o instanță din Germania pe baza unei cereri primite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 (asistență judiciară „activă”), poate fi necesar ca articolul 128a din ZPO să fie aplicat cu unele modificări, deoarece instanța care obține probele nu este aceeași cu instanța care efectuează audierea procedurilor, care este interesată de impresia directă oferită. În cazul în care instanța solicitantă cere să obțină probele în mod direct conform articolului 17 din Regulament (asistență judiciară „pasivă”), în principiu, toate cererile de obținere directă de probe folosind tehnologia comunicațiilor trebuie să fie aprobate și este posibilă și obținerea de probe în plus față de cele prevăzute la articolul 128a din ZPO. Cererile pot fi refuzate numai pentru motivele enumerate la articolul 17 alineatul (5). Totuși, organismul central poate impune condiții pentru obținerea directă de probe, în conformitate cu legislația din Germania.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Martorii, experții și părțile pot fi audiate prin videoconferință [prima teză a articolului 128a alineatul (2) din ZPO].

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Conform legislației germane privind procedura civilă, probele pot fi obținute prin audierea martorilor, a experților și a părților prin tehnologia videoconferinței [articolul 128a alineatul (2) din ZPO]. Obținerea altor probe (documentație și inspecție vizuală) prin videoconferință nu este permisă în mod specific.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Legea nu specifică în ce loc trebuie să se afle persoana audiată. Totuși, conform legislației germane privind procedura civilă, locul de unde are loc transmisiunea către sala de judecată trebuie să se afle în Germania.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Prima teză a articolului 128a alineatul (3) din ZPO interzice înregistrarea audierilor prin videoconferință. Această interdicție vizează, de asemenea, obținerea de probe în cursul asistenței judiciare cu obținerea directă de probe în temeiul articolului 17 din regulament, întrucât este un principiu fundamental al dreptului procedural german.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) Pentru cererile întemeiate pe articolele 10-12, audierea trebuie realizată în limba germană. În cazul în care procedurile implică persoane care nu cunosc limba germană, trebuie să se apeleze la un interpret. Nu trebuie utilizate serviciile unui interpret dacă toate persoanele implicate cunosc limba străină respectivă.

b) În cazul obținerii directe de probe cu asistență judiciară, instanța solicitantă stabilește limba examinării. Totuși, autorizarea în temeiul articolului 17 alineatul (4) poate fi utilizată de organismul central pentru a stabili condițiile pentru obținerea directă de probe, precum limba audierii sau a examinării.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul asistenței judiciare „active”, instanța germană care acordă asistență este responsabilă pentru desfășurarea procedurilor și obținerea de probe. Trebuie utilizat un interpret pentru obținerea de probe în cadrul instanțelor din Germania chiar și atunci când numai una dintre persoanele implicate nu cunoaște limba germană. Aspectul dacă persoana respectivă are cunoștințele necesare de limba germană trebuie verificat de instanță, indiferent dacă părțile solicită sau nu solicită acest lucru. Instanța are libertatea de a alege interpretul. În cazul obținerii „pasive” de probe conform articolului 17, instanța solicitantă decide dacă sunt necesari interpreți și ce interpreți sunt selectați. Conform articolului 17 alineatul (4), organismul central poate acorda autorizarea în anumite condiții: de exemplu, poate impune utilizarea unui interpret. Printre condițiile amintite, organismul central poate impune, de asemenea, ca probele să fie obținute în limba germană.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul asistenței judiciare active, martorii și experții sunt citați informal de către biroul administrativ al instanței solicitate, cu excepția cazului în care instanța solicitată decide că citarea va fi efectuată în mod formal. În cazul în care instanța decide ca audierea să fie realizată prin videoconferință, persoanele a căror mărturie va fi transmisă trebuie să fie citate pentru a se prezenta la locul de unde va avea loc transmisia. Citația trebuie să specifice părțile, subiectul audierii, data audierii și consecințele neprezentării. Citația trebuie să includă detalii precise privind locul și ora audierii. Nu este prevăzută nicio perioadă specifică de notificare prealabilă.

În cazul în care probele vor fi obținute în mod direct de instanța solicitantă conform articolului 17 din Regulament, persoana care va fi audiată trebuie să fie informată de instanța solicitantă în legătură cu ora și locul audierii. Ora și locul audierii depind, în general, de situația din instanțele germane (unde se află sistemul și când poate fi utilizat). Ora și locul audierii sunt, prin urmare, strâns legate de autorizarea din partea organismului central. În principiu, nu există un termen limită fix; cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că expedierile internaționale prin poștă durează mai mult.

Nu există nicio prevedere referitoare la o procedură specială de planificare a videoconferinței efective. În practică, organismul central numește în mod obișnuit o persoană de contact la instanța la care va avea loc videoconferința. Această persoană este astfel în măsură să ofere răspunsuri la orice întrebări practice.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Utilizarea tehnologiei de videoconferință presupune costuri de achiziție, de întreținere și de utilizare a echipamentelor. Aceste costuri nu pot fi puse în seama persoanelor implicate în procedurile civile. Costurile pentru telecomunicații sunt, de asemenea, suportate. Instanța solicitată poate cere rambursarea costurilor pentru telecomunicații conform articolului 10 alineatul (4) coroborat cu articolul 18 alineatul (2) din Regulament.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Conform articolului 63 alineatul (2) din Regulamentul privind asistența judiciară în cauzele civile (ZRHO - Rechtshilfeordnung für Zivilsachen), instanța solicitantă trebuie să informeze persoana care va fi audiată că audierea are loc pe bază voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care există îndoieli legate de identitatea persoanei care va fi audiată, instanța trebuie să verifice acest aspect în oricare etapă a procedurilor.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care o instanță din Germania trebuie să obțină probe pentru instanța solicitantă prin videoconferință, aceasta și, prin urmare, depunerea jurământului se realizează în conformitate cu regulile de procedură ale instanței solicitante. Deoarece cooperarea persoanei care oferă informații în obținerea directă de probe și, prin urmare, cooperarea acesteia la depunerea jurământului sunt voluntare în orice caz (și persoana trebuie să fie informată în acest sens în mod formal), nu este posibil ca statul solicitat să stabilească cerințe suplimentare pentru depunerea jurământului. Totuși, organismul central trebuie, în orice caz, să asigure respectarea tuturor interdicțiilor de a depune mărturie sau de a fi audiat, la care persoana care oferă informații nu are dreptul să renunțe (potrivit legislației germane). Astfel de exemple sunt interdicțiile de a audia funcționarii publici din Germania fără aprobarea prealabilă din partea autorității pentru care aceștia lucrează sau de a audia medicii fără ca aceștia să fie exonerați de obligația lor de confidențialitate.

Organismul central relevant stabilește dacă este posibilă depunerea jurământului și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă. În cadrul deciziei privind autorizarea, organismul central trebuie să asigure respectarea oricăror interdicții de a depune mărturie impuse persoanei care oferă informații. Din acel motiv, organismul central poate verifica, de exemplu, circumstanțele în care persoana care oferă informații se presupune că le-a dobândit. De exemplu, legislația germană supune depoziția funcționarilor publici din Germania aprobării prealabile a autorității pentru care lucrează.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Sistemul judiciar este organizat la nivel federal și constituie responsabilitatea administrației judiciare a landului relevant. Aceasta înseamnă că nu există norme standard la nivel național referitoare la acest aspect și că procedura de obținere de probe este efectuată și pusă în aplicare de administrația judiciară a landului relevant. Prin urmare, procedurile pot varia în mod considerabil între landuri. În practică, normele de procedură sunt elaborate de Tribunalul Regional Superior în a cărui jurisdicție se află instanța solicitată.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Cererile de obținere de probe primite din străinătate și comunicațiile în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 trebuie să fie în limba germană sau să fie însoțite de o traducere în limba germană (articolul 1075 ZPO).

Ultima actualizare: 13/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.