În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Obținerea de probe prin videoconferință

Gibraltar
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Probele pot fi administrate prin videoconferință la Curtea Supremă (Supreme Court) din Gibraltar, fie cu participarea unei instanțe judecătorești într-un alt stat membru, fie direct de către o instanță judecătorească din statul membru respectiv. Procedurile de obținere a probelor sunt disponibile în Partea 32 din Normele de procedură civilă ale Angliei și Țării Galilor care se aplică Gibraltarului. Norma 32.3 prevede că o instanță poate permite unui martor să depună mărturie prin intermediul unei legături video sau prin alte mijloace. Informații suplimentare sunt disponibile în Instrucțiunea practică 32, Anexa 3.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există nicio restricție de această natură care să sugereze categoria de persoane care pot fi audiate în cazul în care cererile sunt întocmite fie în temeiul articolelor 10-12, fie în temeiul articolului 17. Cu condiția ca cererea să se încadreze în mod corespunzător în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 1206/2001 și să fie compatibilă cu legislația din Gibraltar, orice persoană relevantă poate fi audiată.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Cu condiția ca cererea de administrare de probe să fie conformă cu legislația din Gibraltar și cu condiția ca probele să poată fi obținute prin videoconferință, nu există nicio restricție în ceea ce privește tipurile de probe care pot fi obținute.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, de obicei, audierea are loc în instanță, însă acest lucru nu este obligatoriu. Pentru o cerere întocmită în temeiul articolului 17, videoconferința poate avea loc oriunde.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În prezent, la Curtea Supremă din Gibraltar, nu există mijloace de înregistrare a audierilor prin videoconferință. În cazul în care este necesară înregistrarea, părțile la procedură trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să se efectueze o înregistrare fie în momentul în care sunt prezentate elementele de probă, fie în momentul în care acestea sunt vizualizate.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

a) În cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12, audierea trebuie să se desfășoare în limba engleză;

b) Nu există nicio cerință în materie de limbă pentru audierile în care probele se obțin direct, deși statul membru solicitant trebuie să asigure servicii de interpretariat pentru martorii care nu înțeleg limba în care urmează să se desfășoare audierea.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, iar martorul are nevoie de un interpret pentru a înțelege limba engleză, părțile vor pune la dispoziție interpretul. Dacă martorul nu are nevoie de interpretariat, însă instanța solicitantă se află în incapacitatea de a înțelege limba engleză, instanța respectivă este responsabilă de asigurarea propriilor servicii de interpretariat. În astfel de circumstanțe, locul în care se află interpretul nu face obiectul niciunei restricții, deși, din motive practice, ar fi probabil mai ușor ca interpretul să se afle la instanța solicitantă.

Instanța solicitantă este responsabilă de asigurarea serviciilor de interpretariat pentru cererile întocmite în temeiul articolului 17. De asemenea, nu există restricții cu privire la locul în care trebuie să fie prezent interpretul.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

În cazul în care cererea este întocmită în temeiul articolelor 10-12, toate măsurile sunt luate de instanța solicitată. În temeiul articolului 17, în cazul în care organismul central pentru Gibraltar a autorizat obținerea directă a probelor, acesta va notifica instanța solicitantă cu privire la măsurile luate. În acest caz, instanței solicitante îi revine sarcina de a asigura legătura pentru a lua măsurile necesare.

Instanța solicitantă trebuie să stabilească legătura cu persoana care urmează să fie audiată pentru a găsi un moment disponibil pentru ambele părți. Este rezonabil să se acorde cel puțin o lună pentru a lua măsurile necesare.

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile variază în funcție de numărul de circumstanțe, inclusiv locul videoconferinței (respectiv dacă are loc în instanță sau într-un alt spațiu); ora audierii (respectiv dacă are loc în afara programului normal de lucru al instanței, personalul va trebui să rămână peste program); dacă sunt necesare proceduri speciale; și dacă survin costuri în urma utilizării echipamentelor. Serviciul instanțelor din Gibraltar va informa instanța solicitantă cu privire la costuri. Plata trebuie să fie efectuată în lire sterline în numerar sau cu cardul dacă este efectuată personal la Grefa Curții Supreme sau prin mijloace electronice.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În cazul în care organismul central admite o cerere de obținere directă a probelor în temeiul articolului 17, ordinul pronunțat va stipula că instanța solicitantă trebuie să informeze persoana care urmează să fie audiată că participarea sa la audiere este voluntară și că are dreptul de a părăsi ședința în orice moment al procedurii. Instanța solicitantă este invitată să trimită o copie a acestui ordin persoanei audiate atunci când se organizează videoconferința.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care o persoană este audiată de Curtea Supremă din Gibraltar, cu participarea unei instanțe solicitante în temeiul articolelor 10-12, această persoană va trebui să depună un jurământ sau să facă o declarație solemnă în cadrul căreia trebuie să își confirme identitatea. În cazul în care o instanță solicitantă obține probele în mod direct în temeiul articolului 17, instanței respective îi va reveni sarcina să utilizeze toate mijloacele pe care le consideră necesare pentru a verifica identitatea persoanei audiate.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, jurământul sau declarația solemnă vor fi făcute în conformitate cu procedurile normale ale instanțelor din Gibraltar. În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să notifice instanța solicitată cu privire la cerințele referitoare la depunerea jurământului, astfel încât să fie asigurate cărțile corespunzătoare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

În cazul în care o cerere este întocmită în temeiul articolelor 10-12, instanța solicitată va lua măsurile necesare. În cazul în care organismul central autorizează o cerere întocmită în temeiul articolului 17, acesta va informa Curtea Supremă să se aștepte să fie contactată de instanța solicitantă și că trebuie să coopereze cu instanța solicitantă pentru a se asigura că există o persoană disponibilă pentru operarea echipamentelor de videoconferință și pentru soluționarea oricăror probleme tehnice în momentul audierii.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolului 17, instanța solicitantă trebuie să notifice instanța solicitată dacă persoana audiată are cerințe speciale – de exemplu, accesul pentru fotolii rulante sau un sistem în buclă în cazul în care se folosește un aparat auditiv.

Ultima actualizare: 01/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.