Obținerea de probe prin videoconferință

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, însă (deocamdată) numai la Tribunalul de Primă Instanță din Atena.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții. Toți participanții la procedură pot fi audiați prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

Nu există restricții în ceea ce privește audierea orală a martorilor, a părților, a experților etc.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierea poate avea loc în încăperi special amenajate din incinta unei instanțe sau a unei autorități consulare a Greciei din străinătate.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Înregistrarea audierilor efectuate prin videoconferință este permisă, iar grefierul instanței sau secretarul autorității consulare a Greciei din străinătate întocmește procesul-verbal.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

Audierea trebuie să se desfășoare în limba greacă; dacă este necesar, va fi prezent un interpret.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

Dacă una dintre părțile la procedură solicită instanței audierea unui martor, a unei părți sau a unui expert care urmează să depună mărturie prin videoconferință, dar care nu vorbește limba greacă, responsabilitatea de a găsi interpreți și de a plăti onorariile acestora revine părții respective. Interpreții trebuie să se afle în aceeași încăpere cu judecătorul care efectuează videoconferința sau cu secretarul autorității consulare a Greciei din străinătate.

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Potrivit articolului 3 din Decretul prezidențial 142/2013: „Instanța va hotărî, din oficiu sau la cererea unei părți, dacă să utilizeze videoconferința pentru o anumită cauză. Instanța are dreptul să hotărască dacă să accepte o astfel de cerere, după ce a stabilit dacă utilizarea acestei tehnologii este necesară pentru desfășurarea efectivă a procedurii. Luând în considerare circumstanțele fiecărei cauze în parte, instanța poate aproba cererea de utilizare a videoconferinței, solicitând în același timp garanții suplimentare pentru buna desfășurare a procedurii. (a) La cererea unei părți: Partea în cauză trebuie să depună la grefierul instanței la care are loc audierea cauzei o cerere de audiere prin videoconferință [articolul 270 alineatul (7) din Codul de procedură civilă] sau de interogare prin videoconferință sau de depunere de mărturie prin videoconferință [articolul 270 alineatul (8) din Codul de procedură civilă]. Cererea va indica instanța sau autoritatea consulară situată la distanță, numele persoanelor care participă la videoconferință, adresele lor (inclusiv adresele de e-mail) și numerele de telefon și de fax la care pot fi contactate, faza procedurală pentru care se solicită videoconferința, durata planificată și orice echipamente speciale necesare. De asemenea, cererea va include orice condiții speciale stabilite de părți pentru desfășurarea videoconferinței. Aceasta poate fi depusă în orice moment și în oricare fază a procedurii, cu condiția ca acceptarea ei să nu presupună depășirea termenelor stabilite pentru faza procedurală respectivă de Codul de procedură civilă. Cererea și toate documentele justificative aferente pot fi depuse și prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile în vigoare. Comunicările efectuate în vederea planificării și desfășurării videoconferinței sunt responsabilitatea funcționarilor instanței și de la locul situat la distanță și pot fi efectuate prin orice mijloace adecvate, cum ar fi telefon, e-mail sau fax. Cererea va fi aprobată sau respinsă printr-o decizie a instanței. Decizia va fi comunicată de către grefier părții solicitante, prin orice mijloc adecvat. Dacă cererea este acceptată, partea solicitantă va informa celelalte părți că faza procedurală va avea loc prin videoconferință. (b) Din oficiu de către instanță: Decizia de a desfășura o videoconferință poate fi luată de instanța care judecă cauza și comunicată parților din oficiu.”

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Dacă una dintre părțile la procedură solicită instanței audierea unui martor, a unei părți sau a unui expert care urmează să depună mărturie prin videoconferință, dar care nu vorbește limba greacă, responsabilitatea de a găsi interpreți și de a plăti onorariile acestora revine părții respective. Partea plătește onorariul direct interpretului.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana este informată de către instanță.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Judecătorul care efectuează procedura trebuie să verifice identitatea persoanei care urmează să fie interogată. Pentru identificarea unei persoane prezente în încăperea la distanță, judecătorul este asistat de grefier sau de secretarul de la locul situat la distanță sau de o altă persoană de la locul respectiv, autorizată de consul.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Martorul, expertul etc. audiat este întrebat de judecătorul care efectuează procedura dacă preferă să depună un jurământ religios sau unul civil. Același lucru este valabil și pentru interpreți înainte de preluarea sarcinilor.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Funcționarii instanței responsabili cu procedura trebuie să fie prezenți înainte și în timpul videoconferinței.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Niciuna.

Ultima actualizare: 13/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.