Obținerea de probe prin videoconferință

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Legea CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă („Legea CXXX din 2016”) prevede posibilitatea ca instanța, fie la propunerea unei părți, fie din proprie inițiativă, să examineze o parte, alți participanți la procedurile judiciare, un martor sau un expert și – cu condiția ca proprietarul articolului care urmează să fie inspectat este de acord – să desfășoare o inspecție prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. O audiere desfășurată prin intermediul unei rețele de comunicații electronice poate fi dispusă în cazul în care este practică, de exemplu pentru a accelera procedurile sau în cazul în care o audiere la locul de desfășurare a cauzei ar fi dificil de organizat sau disproporționat de costisitoare, ori dacă este nevoie de protejarea unui martor.

Normele privind examinările prin intermediul unei rețele de comunicații electronice figurează în Legea CXXX din 2016 și în Decretul 19/2017 din 21 decembrie 2017 al ministrului justiției privind utilizarea rețelelor de comunicații electronice în audierile din acțiunile civile (denumit în continuare „Decretul 19/2017 din 21 decembrie al ministrului justiției”).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții în ceea ce privește persoanele care pot fi audiate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Această metodă poate fi utilizată pentru audierea părților și a altor participanți la procedurile judiciare, a martorilor, a experților și a proprietarilor articolelor care urmează să fie inspectate.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

O audiere, examinare sau inspecție desfășurate cu ajutorul unei rețele de comunicații electronice poate fi utilizată pentru a examina părțile, martorii și experții sau pentru a efectua o inspecție.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Examinările prin intermediul unei rețele de comunicații electronice pot avea loc la sediul instanței sau al unui alt organism, în săli separate pentru videoconferințe, cu condiția să fie îndeplinite condițiile necesare pentru utilizarea rețelei de comunicații electronice.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În conformitate cu Legea CXXX din 2016, instanța poate dispune, în etapa procesului – la cererea oricăreia dintre părți sau din proprie inițiativă – ca procesele-verbale ale audierilor, examinărilor sau inspecțiilor efectuate prin intermediul rețelei de comunicații electronice să fie pregătite utilizând înregistrări video și audio continue și simultane.

În cazul în care procesul verbal nu este realizat în acest mod, judecătorul care audiază cauza la locul de desfășurare a acesteia poate dispune înregistrarea video și audio a evenimentelor la locul de desfășurare a audierii și la sediul separat în timpul unei examinări sau al unei inspecții efectuate prin utilizarea unei rețele de comunicații electronice.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul cererilor depuse în temeiul articolelor 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului, dispozițiile Legii CXXX din 2016 trebuie aplicate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2). Conform Legii CXXX din 2016, procedurile judiciare se derulează în limba maghiară, însă nimeni nu trebuie dezavantajat ca urmare a faptului că nu cunoaște limba maghiară. În cursul procedurilor judiciare, oricine are dreptul să se exprime oral în limba sa maternă sau limba regională sau minoritară, în cazurile în care acest lucru este prevăzut în acordurile internaționale. Dacă este necesar, instanța are obligația de a folosi un interpret.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, audierea este realizată de către instanța solicitantă în temeiul articolului 17 alineatul (6), în conformitate cu legislația statului membru al acesteia.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 10-12, dacă este necesar să se asigure folosirea limbii materne sau a unei limbi regionale sau minoritare, instanța căreia i-a fost adresată cererea are obligația de a recurge la un interpret.

Legea CXXX din 2016 nu cuprinde nicio dispoziție specifică referitoare la locul unde ar trebui să se afle interpretul în cazul unei audieri prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Aceasta prevede, însă, că interpretul trebuie să se găsească în spațiile amenajate pentru astfel de audieri. În temeiul Decretului nr. 19/2017 din 21 decembrie 2017 al ministrului justiției, interpretul trebuie să fie vizibil în înregistrarea transmisă.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, se aplică dispozițiile articolului 17 alineatele (4) și (6).

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Dispoziția de organizare a unei ședințe prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este notificată sau comunicată persoanelor citate în același timp cu convocarea pentru audiere, examinare sau inspecție. Dispoziția de organizare a unei audieri prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este trimisă de instanță fără întârziere instanței sau unui alt organism care furnizează instalațiile speciale pentru audierea prin intermediul rețelei de comunicații electronice.

Legea CXXX din 2016 nu conține dispoziții speciale privind citațiile la audieri desfășurate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Citațiile pentru participarea la o audiere trebuie trimise astfel încât avizul de confirmare a faptului că acestea au fost notificate sau comunicate în conformitate cu legea să poată fi returnat instanței înainte de data audierii.

Prima audiere trebuie să fie programată astfel încât să se asigure că citația este notificată părților, ca regulă generală, cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data audierii. Instanța poate să reducă acest termen în cazuri urgente.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, se aplică dispozițiile articolului 17 alineatele (4) și (6).

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile diferă și trebuie să fie plătite de instanța solicitantă.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În temeiul articolului 17 alineatul (2), instanța solicitantă trebuie să informeze persoana în cauză că participarea la audiere este voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Identitatea persoanei care urmează să fie audiată prin intermediul unei rețele de comunicații cu circuit închis este verificată pe baza următoarelor elemente:

- informațiile furnizate de persoana în cauză în vederea verificării identității și a adresei acesteia; și

- prezentarea prin intermediul unor echipamente tehnice prevăzute prin lege a documentului oficial de identificare sau al permisului de ședere al persoanei respective.

În cazul în care instanța a dispus tratamentul confidențial al datelor unui martor, trebuie să se garanteze că, în cursul prezentării documentului oficial de identificare sau a permisului de ședere al martorului prin intermediul echipamentului tehnic prevăzut de lege, că numai președintele (sau grefierul, în cazul în care audierea sau inspecția este efectuată de acesta) poate vedea acest document.

Instanța utilizează, de asemenea, mijloace electronice sau căutări directe în bazele de date pentru a confirma că:

- informațiile furnizate de persoana audiată prin intermediul unei rețele de comunicații electronice în vederea verificării identității și a adresei acesteia corespund cu evidențele existente; și

- documentul oficial care permite identificarea și permisul de ședere prezentate de persoana respectivă ca dovadă a identității este valabil și corespunde cu evidențele existente.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Legea CXXX din 2016 nu prevede declarații sub jurământ în cadrul procedurilor judiciare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Legea CXXX din 2016 prevede prezența unei persoane responsabile pentru asigurarea funcționării și a operării echipamentelor tehnice necesare pentru audierile realizate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice în spațiile specifice.

Operatorul trebuie să se asigure, înainte de începerea ședinței, că echipamentul tehnic pentru audiere este complet funcțional. Dacă există vreun obstacol în calea funcționării normale a echipamentului tehnic, operatorul raportează fără întârziere defecțiunea judecătorului prezent la sediul audierii și asigură remedierea problemei. Problema tehnică și măsurile luate sunt apoi raportate în scris superiorului ierarhic al operatorului. Audierea prin intermediul unei rețele de comunicații electronice nu poate fi începută sau continuată până când problema nu a fost remediată. Etapa procedurală în curs de desfășurare atunci când s-a produs problema sau funcționarea necorespunzătoare a echipamentului tehnic utilizat pentru audierea prin intermediul unei rețele de comunicații electronice trebuie repetată, dacă este necesar.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În general, nu sunt necesare alte informații.

Ultima actualizare: 26/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.